Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 10 od 77  
Back povratak na rezultate
TIMS. Acta
2017, vol. 11, br. 1, str. 19-30
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/timsact11-12204

Creative Commons License 4.0
Efekti prihoda od turizma na platni bilans Crne Gore
aMinistarstvo finansija Republike Srbije, Beograd
bUniverzitet EDUCONS, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresa: majarvelickovic@gmail.com, dragica.tomka@tims.edu.rs

Sažetak

Turizam u Crnoj Gori predstavlja jednu od najznačajnijih delatnosti sa višestrukim multiplikativnim efektima. Direktan doprinos turizma privrednom rastu i razvoju Crne Gore dobija na značaju u periodu posle izbijanja svetske ekonomske krize. Zbog niske izvozne konkurentnosti i visoke uvozne zavisnosti svoje privrede, Crna Gora se godinama suočava sa visokim deficitom spoljnotrgovinskog i platnog bilansa. Rad ima za cilj da analizira trend prihoda od stranih turista i proceni efekte istih na ukupna kretanja na tekućem računu platnog bilansa Crne Gore. Rezultati istraživanja pokazuju da u periodu do 2008. godine, rast prihoda od turizma vodi povećanju deficita platnog bilansa. Kako iz sopstvenih izvora nije mogla da zadovolji potrebe turista, Crna Gora je u istom periodu zabeležila povećane vrednosti uvoza roba i usluga, što je umanjilo ukupne efekte turizma. U godinama nakon izbijanja svetske ekonomske krize, direktan uticaj turizma na povećanje suficita na podračunu usluga tekućeg računa platnog bilansa postaje još značajniji. Rast prihoda od turizma vodi znatno višem nivou suficita na podračunu usluga i time doprinosi ublažavanju deficita platnog bilansa. Negativni efekti turizma na uvoz robe značajno su smanjeni u istom periodu, što omogućava viši stepen pokrivenosti spoljnotrgovinskog deficita prihodima od turizma. Rast prihoda od stranih turista doprinosi i višem rastu prihoda od transportnih usluga, što ima indirektnog pozitivnog uticaja na ukupna kretanja na tekućem računu platnog bilansa Crne Gore.

Ključne reči

Reference

Biljan-August, M., Pivac, S., Štambuk, A. (2009) Uporaba štatistike u ekonomiji. Rijeka: Sveučilište u Rijeci - Ekonomski fakultet
Bošković, T. (2009) Turizam kao faktor privrednog razvoja. Škola biznisa, 23-28; 2
Centralna banka Crne Gore (2016) Preuzeto 22. aprila 2016, sa http://www.cbcg.me
Dobre, R. (2005) Osnove turizma. Šibenik: Visoka škola za turistički menadžment
Mitra, P. (2011) Capital Flows to EU New Member States: Does Sector Destination Matter?. IMF Working Papers, 11(67): 1
Sharpley, R., Telfer, D.J. (2004) Tourism and Development: Concepts and Issue. Great Britain: Cromwell Press Ltd
UN Conference on Trade and Development (2008) World Investment Report 2008: Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge. New York: United Nations, http://www.unctad.org
United Nations Conference on Trade and Development (2010) World Investment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy. New York
Unković, S., Zečević, B. (2006) Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet
World Tourism Organization (2015) UNWTO Annual Report 2014. Madrid, Spain
Zavod za statistiku Crne Gore (2016) Preuzeto 22. aprila 2016, sa www.monstat.org