Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 5 od 17  
Back povratak na rezultate
Sestrinska reč
2015, vol. 19, br. 71, str. 23-24
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 24/03/2016
doi: 10.5937/sestRec1571023M
Determinante profesionalnosti medicinskih sestara-tehničara
Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti 'Sveti Sava', Beograd

Sažetak

Determinante profesionalnosti su faktori koji utiču na zdravlje zdravstvenih Radnika pozitivno i negativno, a znamo da Svetska zdravstvena organizacija zdravlje definiše kao stanje potpunog fizičkog psihičkog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Cilj istraživanja: Prikazati elemente koji u najvećoj meri utiču na profesionalnost medicinskih sestara. Materijal i metode istraživanja: Istraživanje sprovedeno u Specijalnoj bolnici 'Sveti Sava'Beograd, uzrok je činilo 50 medicinskih sestara-tehničara. Materijal prikupljen opservaciono indirektnom, deskriptivnom i metodom slučajnog uzorka. Instrument koji je korišćen u istraživanju je anketni list. Rezultati: Kolegijalnim odnosima zadovoljno je 40% ispitanika, autonomijom u obavljanju radnih zadataka zadovoljno 30%, podrškom predpostavljenih 35% ispitanika je zadovoljno, 80 % ispitanika je emocionalno iscrpljeno, zadovoljstvo raspoloživim vremenom za obavljanje radnih zadataka ima 30%, profesionalnim usavršavanjem i napredovanjem je zadovoljno 30% ispitanika, dok iscrpljenost prilikom pomisli na posao navode svi ispitanici. Diskusija: Determinante profesionalnosti su u velikoj meri zastupljene u profesiji medicinskih sestara. Rezultati istraživanja su pokazali da navedene determinante u velikoj meri utiču na profesionalnost zaposlenih. Zaključak: Na osnovu istraživanja sprovedenog u Specijalnoj Bolnici 'Sveti Sava'u Beogradu može se zaključiti da postoji veliki broj socijalnih determinanti koji utiču na profesionalnost pozitivno i negativno.

Ključne reči

Determinante; profesija; zadovoljstvo; medicinska sestra-tehničar

Reference

Aćimović, T. (2004) Uticaj starijih sestara na održavanje motivacije za bavljenje profesijom medicinske sestre. Beograd: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
Milić, A., ur. (1988) Rađanje moderne porodice - sociološka hrestomatija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Munćan, B. (2009) Sestrinska etika. Beograd: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
Simić, M., Kovačević, K. (2004) Mentalna higijena. Beograd: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
Tijanić, M., i dr. (2008) Zdravstvena nega i savremeno sestrinstvo. Beograd: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija