Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 281  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2020, vol. 77, br. 2, str. 209-214
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/03/2020
doi: 10.2298/VSP180315062K
Creative Commons License 4.0
Komorbiditet kao prognostički faktor kod bolesnika sa lokoregionalno uznapredovalim, inoperabilnim planocelularnim karcinomima glave i vrata
aInstitut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
bData Centar, Belgrade

e-adresa: mikikreacic@gmail.com

Sažetak

Uvod/Cilj. Kod bolesnika sa malignim bolestima često se javljaju druga oboljenja ili stanja, nevezana za sam tumor koja se zajednički nazivaju komorbiditetom. Zahvaljujući činjenici da poznati faktori rizika od nastanka planocelularnih karcinoma glave i vrata, kao što su zloupotreba duvana i alkohola, mogu dovesti do oštećenja drugih važnih organa, bolesnici sa ovom vrstom tumora pogodni su za analizu uticaja komorbidnih stanja na prognozu maligne bolesti. Cilj rada bio je procena prevalence komorbiditeta, i najčešćih komorbidnih stanja kao i njihovog uticaja na prognozu preživljavanja u ovoj populaciji bolesnika. Metode. U periodu od jula 2002. godine do januara 2007. Godine, 100 bolesnika sa lokoregionalno uznapredovalim, inoperabilnim, planocelularnim karcinomima glave i vrata lečeno je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije neoadjuvantnom hemioterapijom u sastavu: citarabin-5 fluorouracilcispaltin. Medijana starosne dobi obolelih bila je 55 godina. Ispitanici su bili najvećim delom muškarci (91%), sa prosečno 4 primenjena hemioterapijska ciklusa. Podaci o komorbidnim stanjima prikupljani su prospektivno korišćenjem različitih izvora podataka i to pre početka samog lečenja. Za procenu ozbiljnosti komorbidnih stanja korišćen je ACE-27 komorbidni indeks (Adult Comorbidity Evaluation 27) sa četvorostepenom skalom (0-3). Prosečno vreme praćenja bolesnika iznosilo je 15 meseci, sa rasponom od 3 do 59 meseci. Rezultati. Komorbiditet je bio prisutan kod 69 (69%) bolesnika, dok 31 (31%) bolesnik nije imao komorbidnih stanja pre početka lečenja. Najčešća komorbidna stanja odnosila su se na alkoholizam, aktivni ili raniji (71%), zatim hronične plućne bolesti (25%), kao i kardiovaskularne bolesti (18%). Ukupni komorbidni zbir bio je određen na osnovu najviše rangiranog opserviranog komorbidnog stanja, osim u slučaju gde su opsrevirana dva ili više oboljenja gradusa 2, u različitim organima, u kom slučaju je ukupni komorbidni zbir iznosio 3. Prosečno preživljavanje za celu grupu bolesnika iznosilo je 12 meseci. Srednji ACE-27 skor iznosio je 1 sa rasponom od 0 do 3 i bio je prisutan kod 43 (43%) bolesnika. Bolesnici bez komorbiditeta imali su značajno duže preživljavanje u odnosu na one sa bilo kojom vrstom komorbiditeta (p = 0.0089), a isto je bilo zapaženo poređenjem preživljavanja kod bolesnika bez komorbiditeta u odnosu na bolesnike sa komorbiditetima gradusa 2 i 3, uzeto zbirno (p = 0.0047). Rezultati ostalih poređenja između grupa nisu bili statistički značajni. Zaključak. Komorbiditet je važan prognostički parametar kod bolesnika sa lokoregionalno uznapredovalim planocelularnim karcinomima glave i vrata, pa se savetuje odgovarajuća procena pre početka lečenja.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Hospital registry for cancer. Belgrade: Institute of Oncology and Radiology of Serbia
Albertsen, P.C., Moore, D.F., Shih, W., Lin, Y., Li, H., Lu-Yao, G.L. (2011) Impact of comorbidity on survival among men with localized prostate cancer. Journal of Clinical Oncology, 29(10), 1335-1341
Andersen, P.K., Geskus, R.B., de Witte, T., Putter, H. (2012) Competing risks in epidemiology: Possibilities and pitfalls. International Journal of Epidemiology, 41(3), 861-870
Barnett, K., Mercer, S.W., Norbury, M., Watt, G., Wyke, S., Guthrie, B. (2012) Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: A cross-sectional study. Lancet, 380(9836), 37-43
Datema, F.R., Ferrier, M.B., van der Schroeff, M.P., Baatenburg, D.J.R.J. (2009) Impact of comorbidity on short-term mortality and overall survival of head and neck cancer patients. Head & Neck, 32(6), 728-736
Feinstein, A.R. (1970) The pre-therapeutic classification of co-morbidity in chronic disease. Journal of Chronic Diseases, 23(7), 455-468
Fine, J.P., Gray, R.J. (1999) A proportional hazards model for the subdistribution of a competing risk. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 496-509
Haddad, R.I., Shin, D.M. (2008) Recent advances in head and neck cancer. New England Journal of Medicine, 359(11), 1143-1154
Hall, S.F., Rochon, P.A., Streiner, D.L., Paszat, L.F., Groome, P.A., Rohland, S.L. (2002) Measuring comorbidity in patients with head and neck cancer. Laryngoscope, 112(11), 1988-1996
Kaplan, M.H., Feinstein, A.R. (1974) The importance of classifying initial co-morbidity in evaluating the outcome of diabetes mellitus. Journal of Chronic Diseases, 27(7-8), 387-404
Land, L.H., Dalton, S.O., Jensen, M.B., Ewertz, M. (2012) Impact of comorbidity on mortality: A cohort study of 62,591 Danish women diagnosed with early breast cancer, 1990-2008. Breast Cancer Research and Treatment, 131(3), 1013-1020
Mukherjee, B., Ou, H.T., Wang, F., Erickson, S.R. (2011) A new comorbidity index: The health-related quality of life comorbidity index. Journal of Clinical Epidemiology, 64(3), 309-319
Naghavi, M. (2013) The global burden of cancer 2013. JAMA Oncol, 1(4), 505-527
Patnaik, J.L., Byers, T., Diguiseppi, C., Denberg, T.D., Dabelea, D. (2011) The influence of comorbidities on overall survival among older women diagnosed with breast cancer. JNCI Journal of the National Cancer Institute, 103(14), 1101-1111
Piccirillo, J.F., Tierney, R.M., Costas, I., Grove, L., Spitznagel, E.L. (2004) Prognostic importance of comorbidity in a hospital-based cancer registry. JAMA, 291(20), 2441-2447
Piccirillo, J.F. (2000) Importance of comorbidity in head and neck cancer. Laryngoscope, 110(4), 593-602
Piccirillo, J.F., Vlahiotis, A. (2006) Comorbidity in patients with cancer of the head and neck: Prevalence and impact on treatment and prognosis. Current Oncology Reports, 8(2), 123-129
Siegel, R.L., Miller, K.D., Jemal, A. (2016) Cancer statistics, 2016. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 66(1), 7-30