Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2013, vol. 61, br. 1, str. 146-161
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg61-1595


Uslovi patentibilnosti za zaštitu pronalazaka
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za strategijsko planiranje, Beograd

e-adresa: obrad.cabarkapa@mod.gov.rs

Sažetak

Pronalasci se javljaju kao jedan od rezultata stvaralačkog rada koji se štite patentom ili malim patentom, pod uslovom da je podneta patentna prijava. Pronalasci su vrsta inovacija koji imaju tehnički karakter, jer nude rešenja nekog tehničkog problema i mogu da se odnose na bilo koju oblast tehnike. U osnovi pronalaska su određene tehničke karakteristike, kao predmet (tačno definisan kroz patentne zahteve), za koje se traži zaštita. Patentna zaštita je pravo koje se priznaje njegovom nosiocu sa ciljem ekonomskog iskorišćavanja pronalaska. Da bi neki pronalazak dobio patentnu zaštitu mora da bude patentibilan odnosno da ispunjava sledeće uslove: postojanje pronalaska, novost, inventivni nivo i industrijska primenljivost pronalaska. Uopšte, kod ispitivanja ovih uslova, treba poći od nacionalne zakonske regulative iz oblasti patentne zaštite, koja precizira šta se sve ne smatra pronalaskom i šta se ne može štititi patentom odnosno malim patentom. Ispitivanje uslova patentibilnosti vrši se u određenoj fazi postupka ispitivanja prijave patenta od strane stručnih lica iz oblasti tehnike na koju se pronalazak odnosi. Ako su ispunjeni svi zahtevani uslovi, kaže se da je pronalazak patentibilan i da se može vršiti njegova patentna zaštita.

Ključne reči

pronalazak; patentibilnost; patenti; mali patent; novost pronalaska; inventivni nivo pronalaska; industrijska primenljivost pronalaska; zaštita

Reference

*** (2010) Uputstvo za korišćenje baze esp@cnet. Zavod za intelektualnu svojinu
Besarović, V.M. (2005) Intelektualna svojina - industrijska svojina i autorsko pravo. Beograd: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Čabarkapa, O. (2008) Zaštita inovacija u funkciji jačanja sistema odbrane. Beograd: Fakultet bezbednosti, doktorska disertacija
Čabarkapa, O. (2010) Zaštita poverljivih inovacija. Beograd: VIZ - Redakcija Vojna knjiga
Marković, S.M. (1997) Patentno pravo. Beograd: Nomos
Teslić, M. (2000) Izbor objavljenih radova stručnjaka Zavoda - 1920-2000. Beograd: Savezni zavod za intelektualnu svojinu, Knjiga 1 i 2
Vermeesch, P. (2007) Metodologija Zavoda za postupanje u oblasti resursa i ispitivanja prijava patenta. Nacionalni projekat CARDS 2004
Vuković, S. (2004) Komentar Zakona o patentima sa registrom pojmova. Beograd: Poslovni biro, prvo izdanje
Zavod za intelektualnu svojinu Uputstvo za korišćenje baze esp@cnet. www.zis.gov.rs, sajt korišćen 20. 02. 2012. godine