Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2009, br. 53, str. 126-143
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Prednosti zaštite pronalazaka na osnovu ugovora o saradnji u oblasti patenata
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149043D: Pristup pravosuđu - instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije

Sažetak

U ovom radu autor se bavi postupkom zaštite pronalazaka u više država primenom odredbi Ugovora o saradnji u oblasti patenata (USP), kao jednom od pravnih osnova za zaštitu pronalazaka u više država podnošenjem jedne prijave. Autor najpre ukazuje da je zaštita pronalazaka u više država na što jednostavniji način jedan od osnovnih ciljeva kome se težilo od donošenja prvih pro- pisa o zaštiti pronalazaka. No i pored toga što je takva ideja bila prisutna od davnina, tek je polovinom HH, veka došlo do stvaranja pravnog osnova koji to omogućuje. Autor ističe da razlog za toliko dugo čekanje na jedan takav pravni mehanizam treba videti u nespremnosti država da se odreknu dela suvereniteta u korist nadnacionalnih institucija koje sprovode postupak zaštite pronalaska, što za sobom povlači i gubitak dela prihoda koji se ostva- ruje naplatom taksi za sve radnje u postupku po prijavi za priznavanje patenta. U daljim izlaganjima autor konstatuje da je polovinom HH veka pored USP usvojena i Konvencija o evropskom patentu (KEP), koja takođe omogućuje da se podnošenjem jedne prijave ostvari zaštita pronalaska u više država. Uporednom analizom zaštite pronalazaka po osnovu ova dva dokumenta, autor zaključuje da svaki od njih ima određenih prednosti i nedostataka. Opredeljenje većeg broja podnosilaca prijave da zaštitu svojih pronalazaka ostvaruju primenom USP, pokazuje da je ovim međunarodnim dokumentom stvoren naj elegantniji način za zaštitu pronalazaka u više država, u smislu da je postupak zaštite podeljen između nacionalnih uprava za patente i nadnacionalnih institucija, čime su zadovoljeni interesi svih subjekata koje tangira patentno pravo.

Ključne reči

pronalazak; pronalazač; patentna prijava; patent; postupak zaštite pronalaska

Reference

Marković, S.M. (1997) Patentno pravo. Beograd: Nomos