Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16
članak: 1 od 188  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2019, vol. 67, br. 2, str. 34-48
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 28/06/2019
doi: 10.5937/AnaliPFB1902035T
Creative Commons License 4.0
Javni poredak - pojam i struktura
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: ztomic@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Članak je posvećen traganjima za suštinom i strukturom javnog poretka, kao opšte kategorije u svakom pravnom i društvenom sistemu, ali i kao klauzule u međunarodnom privatnom pravu. Predočeni su složenost, dinamika i važnost javnog poretka. Autor naglašava da javni poredak u najširem smislu obuhvata kako prinudne propise, tako i moralna i običajna pravila, pa i ustaljenu i priznatu sudsku praksu najviših sudova - kao i primerene krucijalne društvene vrednosti, institute, ali i mere/ radnje javnih tela. Veli da javni poredak ima najmanje dva cilja: 1) zaštitu - ne samo ljudskih sloboda i prava već i društvene celine, zajednice; 2) regulaciju društvenih tokova, posebno javnih službi. Javni poredak se stoga nipošto ne može svesti na ograničavanja (recimo, autonomije volje, posebno slobode ugovaranja) i naređivanja. Obrađena su i najvažnija svojstva javnog poretka, a ponuđena je i klasifikacija odnosne kategorije.

Ključne reči

Reference

Bénoit, F. (1968) Le droit administratif français. Paris
Caroline, M.V., Legout, V. (2015) L'ordre public et le contrat. L'ordre public, Archives de philosophie du droit, Paris, 215-229, 58 (urednici: Pierre Caye, Jacques Dagery, Dominique Terré, François Vallançon, Michel Waltz)
Christian, D. (1980) Les moyens d'ordre public dans la procedure administrative contentieux. Paris
Cornu, G. (1987) Vocabulaire juridique. Paris, 561-562 (Ordre public)
Debbasch, C. (1978) Institutions et droit administratif: L'action et le contrôle de l'administration. Paris, 2
Drago, G. (2015) L'ordre public et le Constitution. L'ordre public, Archives de philosophie du droit, Paris, 199-214, 58, (urednici: Pierre Caye, Jacques Dagery, Dominique Terré, François Vallançon, Michel Waltz)
Dupuis, G., Guédon, M. (1988) Institutions administratives: Droit administratif. Paris, 2, éd
Eisenmann, C. (1982) Cours de droit administratif. Paris, tome I
Eisenmann, C. (1983) Cours de droit administratif. Paris, tome II
Foillard, P. (2004) Droit administratif. Paris
Guggenheim, D. (1970) L'invalidité des actes juridique en droit siusse et comparé. Paris
Jakšić, A. (2017) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Krokhalev, S. (1992) L'ordre public en droit international privé, comparé français et russe (thèse pour le doctorat en droit). Val de Marne
Marceau, L., Weil, P., Braibant, G. (1984) Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Paris, 8. édition
Méadel, J. (2007) Les marches financiers et l' ordre public. Paris
Moreau, J. (1989) Droit administratif. Paris
Pak, M. (1986) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Perović, S. (1990) Obligaciono pravo. Beograd
Perović, S. (2002) Predgovor za Zakon o obligacionim odnosima. Beograd, 18-22
Richer, L. (2008) Droit des contrats administratifs. Paris, 6. édition
Salma, J. (1988) Obligaciono pravo. Beograd
Sève, R. (2015) Avant-Propos: La mesure de l'ordre public, l'ordre public. L'ordre public: Archives de philosophie du droit, Paris, 58 (urednici: Pierre Caye, Jacques Dagery, Dominique Terré, François Vallançon, Michel Waltz). VIII-IX
Stirr, B. (2015) Ordre public et libertés publiques. L'ordre public, Archives de philosophie du droit, Paris, 8-9, 58 (urednici: Pierre Caye, Jacques Dagery, Dominique Terré, François Vallançon, Michel Waltz)
Tibor, V., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2010) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Tomić, Z.R. (2017) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku, sa sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd
Tomić, Z.R. (2017) Upravni ugovori, elementi pravnog režima u Srbiji. Pravni život, 10/17, II tom, 10: 249-265
Tomić, Z.R. (2018) Autonomija volje stranaka u upravno-procesnom pravu Srbije. Pravo i privreda, vol. 56, br. 7-9, str. 188-206
Vedel, G. (1978) Droit administratif. Paris, 6. éd
Vodinelić, V.V. (2017) Javno i privatno pravo. Beograd