Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 2 od 89  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2019, vol. 32, br. 4, str. 119-132
jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljeno: 03/06/2020
doi: 10.5937/inovacije1904119S
Creative Commons License 4.0
Osnovni principi škole sporta u radu sa decom mlađeg osnovnoškolskog uzrasta
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Cilj rada je da se sagledaju i analiziraju osnovni principi rada škole sporta kroz analizu modela rada škole fudbala, te da se na toj osnovi izvedu moguće implikacije za nastavu fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole. U pedagoškoj literaturi ističe se značaj sporta za formiranje zdravih, svestranih ličnosti dece i mladih poželjnih psihosocijalnih kompetencija, koji će razvijanjem i manifestovanjem stvaralačkih i ljudskih potencijala moći da ispolje svoje biološke, sociološke i psihološke potrebe za igrom i druženjem. S tim u vezi, kritički se tumači izostanak angažovanja pojedinih škola/učitelja u okviru vannastavnih aktivnosti učenika nižih razreda osnovne škole, odnosno društva u celini, kao i izostajanje sistemske pomoći i podrške za prevazilaženje takvog stanja. Kao odgovor na to javlja se sve više škola sporta koje pohađa veliki procenat učenika uzrasta od sedam do jedanaest godina. Imajući u vidu da je sport veoma važan u izgrađivanju celovite dečje ličnosti, otvara se pitanje kvaliteta pedagoškog rada škola sporta sa decom mlađeg osnovnoškolskog uzrasta.

Ključne reči

nastava fizičkog vaspitanja; učenik; sport; škola sporta; škola fudbala

Reference

*** (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Službeni glasnik RS, br. 2017
*** (2003-2006) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 62/03, 64/03 - ispravka, 58/04 i 62/04 -ispravka i 101/05 -dr. zakon
*** (2017/2018) Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Sl. glasnik RS, br. 81 i 48
*** (2008) Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2009-2013. godine i Akcionog plana za njenu primenu. Službeni glasnik RS, br. 110
*** (2015) Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu. Službeni glasnik RS, br. 1
*** (2010) Uredba o Nacionalnom programu, prevencije lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine. Službeni glasnik RS, br. 11
*** The Open Fun Football Schools. Posećeno 1. 7. 2019. godine na: https://ccpa.eu/programs/open-fun-footballschools
Aleksić, V., Janković, A. (2006) Fudbal - istorija-teorija-metodika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Boženko, A. (1986) Rad sa mlađim uzrasnim kategorijama u fudbalu. Beograd: Sportska knjiga
Branković, D.S., Martinović, D.D., Miletić, V.K., Rajković, Ž.M. (2018) Stavovi učenika mlađeg školskog uzrasta o načinu korišćenja slobodnog vremena i boravku u prirodi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 31, br. 2, str. 22-28
Branković, S. (2010) Institucionalno-organizaciona osnova i rezultati otvorene škole fudbala. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Cox, R.H. (2005) Psihologija sporta - koncepti i primjene / Sport psychology: Concepts and applications. Jastrebarsko: Naklada Slap, prevod sa engleskog jezika knjige, Fourth edition; prevodioci: Marija Peranović, Višnja Škevin
Gajić, V. (1971) Fudbal. Zrenjanin: Viša pedagoška škola
Janković, A., Jelušuć, V., Leontijević, B. (2010) Godišnja dinamika razvoja motoričkih sposobnosti polaznika škole fudbala 'DIF'. Fizička kultura, vol. 64, br. 1, str. 26-34
Janković, I. (2012) Iskustva i perspektive dečjeg fudbala u Srbiji. Fudbalski kod, 1 (2), 6-11
Lazarević, Lj. (1995) Psihološke osnove fizičke kulture. Beograd: Fakultet fizičke kulture, drugo izdanje
Milić, S. (2006) Planiranje i organizacija obučavanja mlađih uzrasnih kategorija u fudbalu. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, diplomski rad
Miljković, D. (2003) Škola fudbala - II deo. Kruševac: Društvo ljubitelja starina i umetnosti
Nedeljković, A. (2012) Razvoj motoričkih sposobnosti kod mladih fudbaler. Fudbalski kod, 1 (2), 12-17
Orlick, T. (1999) Mentalni trening za sportaše / in pursuit of Excellence. Zagreb: Gopal, prrevod sa engleskog jezika knjige, prevodilac Mirela Malovi
Radisavljević-Janić, S., Milanović, I. (2019) Fizičko vaspitanje u Republici Srbiji. Fizička kultura, vol. 73, br. 1, str. 61-71
Radosav, R., Molnar, S. (2012) Organizacija i rad škola fudbala. Fudbalski kod, 1 (3), 7-18
Radović, V.Ž. (2013) O nastavim metodama - izabrani radovi. Beograd: Učiteljski fakultet
Ropret, R. (2019) Dečiji sport u nacionalnim dokumentima - između prava i potreba deteta i uređenja sporta po meri odraslih. Fizička kultura, vol. 73, br. 1, str. 134-150
Stamatović, M., Šekeljić, G., Marković, Ž. (2013) Ishodi nastave fizičkog vaspitanja u IV razredu osnovne škole u zavisnosti od organizacije nastave. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 15, str. 237-248
Šekeljić, G.V., Stamatović, M.V. (2018) Obim i intenzitet motorne aktivnosti na časovima fizičkog vaspitanja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 31, br. 2, str. 29-40
Vasković, P. (2008) Pedagoško-metodički rad i društvena funkcija fudbalske škole. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, diplomski rad
Vesković, A. (2012) Komunikacija i konflikti u odnosima trenera i igrača. Fudbalski kod, 1 (1), 68-75
Vilotijević, M. (2000) Didaktika 3 - organizacija nastave. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Višnjić, D., Martinović, D. (2005) Metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: BIGZ