Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 8 od 89  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2017, vol. 30, br. 4, str. 72-83
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/05/2018
doi: 10.5937/inovacije1704072R
Creative Commons License 4.0
Odnos sa nastavnikom iz ugla učenika - andragoške i didaktičke dileme o komunikativnim kompetencijama učitelja
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: vera.radovic@uf.bg.ac.rs

Projekat

Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Sažetak

U radu su predstavljeni rezultati kritičke teorijske analize i empirijskog istraživanja andragoških i didaktičkih aspekata odnosa učenika i učitelja, sa akcentom na komunikativnim kompetencijama. Cilj istraživanja bio je da se ispita i analizira učenička percepcija pojedinih komunikativnih kompetencija učitelja. Podaci su prikupljeni na uzorku od tri hiljade devedeset sedam učenika osnovnih škola sa teritorije Republike Srbije. Posebna pažnja posvećena je sagledavanju osobina učitelja koje učenici cene, tome koji postupci učitelja utiču na uspostavljanje pozitivnog međuljudskog odnosa, najčešćim uzrocima nerazumevanja između učenika i učitelja, pojedinim segmentima rada učitelja kojima su učenici posebno zadovoljni i emocijama koje pokazuju prema nastavniku. Rezultati pokazuju da kao posebno značajne osobine učitelja učenici cene prijatan i topao odnos, razumevanje učenika i pravedno i objektivno ocenjivanje. Na stvaranje pozitivnog stava u odnosu nastavnik‒učenik najviše uticaja ima spremnost nastavnika da pomogne učeniku, a najčešći uzrok nerazumevanja između nastavnika i učenika jeste prkosan stav učenika prema nastavniku, odnosno neadekvatno postupanje nastavnika u takvim situacijama. Značaj koji učenici pridaju pojedinim kompetencijama nastavnika statistički značajno varira s obzirom na pol, školski uspeh i tip sredine (urbana, ruralna) u kojoj pohađaju školu. Pomenute kompetencije, s obzirom na značaj koji im se već pridaje u okviru inicijalnog pedagoškog obrazovanja učitelja i njihovog permanentnog usavršavanja, a koji su potvrdili i učenici osnovne škole, neophodno je učiniti integralnim delom andragoške i didaktičke kulture učitelja u ophođenju prema učenicima u svakodnevnim nastavnim aktivnostima.

Ključne reči

učenik; učitelj; komunikativne kompetencije; andragoški aspekt; didaktički aspekt

Reference

Brinkworth, M.E., McIntyre, J., Juraschek, A.D., Gehlbach, H. (2018) Teacher-student relationships: The positives and negatives of assessing both perspectives. Journal of Applied Developmental Psychology, 55: 24-38
Collins, B.A., o`Connor Erin, E., Supplee, L., Shaw, D.S. (2017) Behavior problems in elementary school among low-income boys: The role of teacher-child relationships. Journal of Educational Research, 110(1): 72-84
Eryilmaz, A. (2017) Initial development and validation of the positive teacher scale. Journal of Positive Psychology and Wellbeing, I (I), 10-21
Gehlbach, H. (2010) The Social Side of School: Why Teachers Need Social Psychology. Educational Psychology Review, 22(3): 349-362
Gojkov, G., Stojanović, A. (2015) Didaktičke kompetencije i evropski kvalifikacioni okvir. Beograd: Srpska akademija obrazovanja
Koomen, H.M.Y., Verschueren, K., van Schooten, E., Jak, S., Pianta, R.C. (2012) Validating the Student-Teacher Relationship Scale: Testing factor structure and measurement invariance across child gender and age in a Dutch sample. Journal of School Psychology, 50(2): 215-234
Krstić, K. (2015) Attachment in the student-teacher relationship as a factor of school achievement. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 3, str. 167-188
Lalić-Vučetić, N.Z. (2016) Mogućnosti razvijanja motivacija za učenje - perspektiva nastavnika i učenika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 29, br. 1, str. 1-15
Malinić, D. (2019) Neuspeh u školskoj klupi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Ovesni, K., Radović, V., Alibabić, Š. (2014) Posvećenost nastavnika profesiji i školi u kojoj su zaposleni. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 3, str. 465-480
Pianta, R.C. (1999) Enchanting relationships between children and teachers. Washington, DC: American Psychological Association
Potkonjak, N.M., Trnavac, N.D. (1998) Instrumenti za rad školskog pedagoga. Beograd: Pedagoško društvo Srbije
Radović, V.Ž. (2015) Rhetorice docens. Beograd: Zavod za udžbenike
Radović, V.Ž. (2014) Students incidental activity. Didactica Slovenica, 1, 33-45
Tadić, A. (2015) Nastavnički modeli i strategije razredne discipline. Beograd: Učiteljski fakultet
Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V. (2017) Evaluating the Student-Teacher Relationship Scale in the Greek educational setting: an item parcelling perspective. Research Papers in Education, str. 1-13