Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2018, vol. 57, br. 79, str. 437-454
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/zrpfni1879437B
Creative Commons License 4.0
Računarska simulacija Kelzenovog modela pravnog poretka u svetlu teorije haosa kao moderne naučno - filozofske paradigme
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: budess84@gmail.com

Sažetak

Ekspanzivni tehničko-tehnološki razvoj i sve intenzivnija primena računarske platforme i kibernetičkih metoda u najraznovrsnijim oblastima društvenog života neminovno ostvaruju i sve snažniji efekat u domenu pravne nauke. U fokusu ovog rada biće, pre svega, postupak računarske simulacije modela pravnog poretka Hansa Kelzena, kao karakterističan vid jednog novog tretiranja pravne materije sa pozicija računarske virtuelne stvarnosti, a sa ciljem da se ukaže na nove performanse kojima ovakav prošireni naučni instrumentarijum doprinosi u postupku stvaranja, primene i ispitivanja prava. Pritom, biće učinjen pokušaj da se čitavo pravo kao društvena pojava i pripadajući mu fenomeni sagledaju u okvirima teorije haosa, kao sve dominantnije moderne naučno-filozofske paradigme, te da se zakonitosti na kojima se postulira savremena interpretacija sveta i univerzuma razotkriju i u egzistenciji pravnih pojava. S tim u vezi, posebna pažnja će biti usmerena na problem interne dinamike pravnog sistema, u smislu logike razvoja i tendencija koje iskazuje u svojoj izgradnji, kako bi se ukazalo na sve nedostatke imanentne ovom procesu i iz njih proizilazeće negativne efekte koji bi mogli da se odraze na određenu društvenu zajednicu.

Ključne reči

Reference

Feigenbaum, M. (1983) Universal Behavoir in Nolinear Systems. Los Alamos: Los Alamos Science
Kelzen, H. (1998) Opšta teorija prava i države. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Kelzen, H. (1998) Šta je pravda. Beograd: Filip Višnjić
Kelzen, H.V. (1988) Čista teorija prava - uvod u problematiku pravne nauke. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Kuzmanović, D., Vasović, N., Kostić, S., Simić, S., Franović, I., Grozdanović, I., Todorović, V.K., Ranković, P.B. (2013) Uvod u teoriju Haosa. Beograd: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
Mitrović, D., Stanojević, Lj. (1996) Teorija haosa i pravna teorija - modelovanje i računarska simulacija u pravu. Beograd: Službeni list SRJ
Mitrović, D., Vukadinović, G. The new Path of Law. From Theory of Chaos to Theory of Law. https: //core. ac. uk/download/pdf/14524786. pdf, pristupljeno 10. avgusta 2017
Mitrović, D.M. (2000) Put prava - holistička paradigma sveta i prava u svetlu teorije haosa i pravne teorije. Beograd: Službeni list SRJ
Poper, K.R. (1991) Traganje bez kraja - intelektualna autobiografija. Beograd: Nolit
Viner, N. (1964) Kibernetika i društvo. Beograd: Nolit