Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics
2000, vol. 2, br. 10, str. 1415-1422
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
Matematički prikaz u prostoru stanja dinamičkog ponašanja inercionog direktno upravljanog digitalizovanog sistema
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
bYugoslav Army, Belgrade

e-adresa: gvbg@eunet.yu

Sažetak

Na početku rada postavlja se problem sinteze digitalnog elehtrohidrauličkog servosistema u funkciji izvršnih organa upravljanja. Objekti upravljanja - mase velikog momenta inercije izvode obrtna kretanja oko nepokretnih osa u dve uzajamno normalne ravni. Prenos energije je realizovan hidrostatičkim putem sa prigušnim upravljanjem. Daje se funkcionalna hidraulička shema složenog servosistema. Ukazuje se na prednosti primene tehnike fluida i prigušnog upravljanja u odnosu na druga koncepcijska rešenja izvršnih organa. Ističe se univerzalnost primene i generalizuju stavovi o implementaciji ovih pogona u koncepcijskoj strukturi pogona rotirajućih sistema. Daje se matematički prikaz dinamičkog ponašanja sistema. Razvija se postavljena bilansna jednačina shodno odgovarajućim tokovima mase. Projektuje se multivarijabilni digitalni zatvoreni sistem upravljanja u kojem upravljačku funkciju realizuje mikrokontroler. Izvodi se zakon upravljanja. Ostvaruje se povratna sprega po poziciji, brzini i ubrzanju obrtnog kretanja, čime se direktno utiče na dinamičke karakteristike objekata upravljanja. Složeni sistem se opisuje primenom savremenih matematičkih metoda konceptom prostora stanja. Izvedena je dinamička idealizacija i matematički model sistema je predstavljen linearizovanim diferencijalnim jednačinama u vidu vektorske diferencijalne jednačine stanja i vektorske diferencne jednačine stanja sa vektorskim algebarskim jednačinama izlaza. Izvodi se simulacija diskretnog sistema upravljanja na računani. Pri dinamičkoj analizi posebno seposmatraju i optimiziraju tačnost pozicioniranja i brzina reagovanja uz obezbeđenje zahteva stabilnosti, kontrolabilnosti i opservabilnosti podsistema složenog sistema upravljanja. Relevantni pokazatelji kvaliteta ponašanja sistema upravljanja prikazuju se u realnom vremenskom domenu.

Ključne reči

elektrohidraulički servosistem; obrtne mase; digitalno upravljanje; prostor stanja; računarska simulacija; tačnost pozicioniranja brzina reagovanja

Reference

Backe, W. (1994) Technische Trends der Fluidtechnik. Olhydraulik und Pneumatik, 38, №. 11-12
Bangert, H. (1994) Trends der Elektronik in der Hydraulik. Olhydraulik und Pneumatik, 38, №. 11 -12
Debeljković, D.Lj., Milinković, S.A., Pezo, L.L., Šarboh, S.D., Milentijević, V.M. (2000) Dinamika procesa sa raspodeljenim parametrima. Beograd
Merritt, H.E. (1967) Hidraulic control systems. New York: J. Wiley
Meyer, U.A. (1972) Modern control principles and applications. San Francisko - New York - Toronto - London - Sydney
Sekulić, M.R. (1982) Osnovi teorije automatskog upravljanja - servomehanizmi. Beograd
Stojić, M.R. (1989) Digitalni sistemi upravljanja. Beograd: Naučna knjiga
Vujičić, V.A. (1998) Preprincipi mehanike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva