Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2015, vol. 41, br. 1, str. 25-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 31/12/2018
doi: 10.5937/SavPoljTeh1501025B
Rezultati ispitivanja mašina za obradu zemljišta i setvu heljde i raži
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak

e-adresa: sbarac@eunet.rs

Projekat

Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Sažetak

Rad predstavlja analizu i upoređenje rezultata eksploatacionih ispitivanja različitih mašina za obradu zemljišta u okviru konvencionale i redukovane obrade, kao i ocenu kvaliteta rada dva tipa sejalica u proizvodnji heljde i ozime raži u uslovima severnog Kosova i Metohije. Predkultura je bila merkantilni kukuruz. Cilj istraživanja je bio da se utvrde pokazatelji efekata rada agregata za obradu zemljišta i setvu u proizvodnji heljde i ozime raži, a dobijeni rezultati omogućiće pravilan izbor odgovarajućeg tehnološko-tehničkog sistema i ukazati na prednosti i nedostatke primenjenih sistema za obradu zemljišta i setvu. U varijanti konvencionalne obrade u odnosu na redukovanu obradu potrošnja goriva je bila veća za 27,41-27,73%, pri čemu su ostvareni prinosi heljde bili manji za 22,02%, a ozime raži za 20,18%. Kvalitet rada sejalica obuhvatio je određivanje uzdužnog, poprečnog i rasporeda zrna po dubini setvenog sloja. Izmerene vrednosti uzdužnih i poprečnih rastojanja kao i dubine setve heljde i raži, su numerički obrađene metodom interpolacije inverzne udaljenosti. Na osnovu toga, urađene su odgovarajuće konturne mape koje predstavljaju distribucije relativne učestalosti u odnosu na uzdužna i bočna rastojanja semena pri setvi, kao i dubinu setve. Ove mape jasno pokazuju kvalitet rada i radnu stabilnost dveju analiziranih sejalica sa različitom konstrukcijom setvenog aparata, u uslovima rada pri setvi heljde i raži.

Ključne reči

Reference

Auernhammer, H. (2004) Praziser Ackerbau-Precision crop farming. u: Agrartechnik-Yearbook Agricultural Engineering, Frankfurt: VDMA Landtechnik, Band 16, VDI-MEG, KTBL, 31-38
Boydas, M.G., Turgut, N. (2007) Effect of tillage implements and operating speeds on soil physical properties and wheat emergence. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 31: 399-412
Đević, M., Komnenović, V., Ljubanović-Ralević, I., Bajkin, A., Miodragović, R., Mileusnić, Z. (2001) Istrazivanje optimalnih parametara racionalne obrade zemljišta, setve i nege ratarskih i povrtarskih kultura. Poljoprivredna tehnika, 24(1-2): 21-30
Farkas, C., Birkás, M., Várallyay, G. (2009) Soil tillage systems to reduce the harmful effect of extreme weather and hydrological situations. Biologia, 64(3):
Javadi, A., Hajiahmad, A. (2006) Effect of a new combined implement for reducing secondary tillage operation. International Journal of Agriculture and Biology, 8(6): 724-727
Ječmenica, A. (2001) Sejalice za direktnu setvu KUHN u poljoprivredi Jugoslavije. Traktori i pogonske mašine, vol. 6, br. 1, str. 47-50
Košutić, S., Filipović, D., Kovačev, I., Gospodarić, Z. (2008) Usporedba potrebne energije različitih sistema obrade tla u proizvodnji soje i ozime pšenice. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 1, str. 94-98
Kovačević, D., Dolijanović, Ž., Oljača, S., Milić, V. (2007) Organska proizvodnja alternativnih vrsta ozime pšenice. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 4, str. 39-45
Lütke, N. (2004) Erweterte Fruchtfolgen verbessern die Rentabilität. Fachhochschule Südwestfalen, 1-170
Malinović, N., Mehandžić, R., Škrbić, N., Đenić, J. (2001) Analiza kvaliteta rada i energetskih pokazatelja pri različitim tehničko-tehnološkim postupcima obrade i setve pšenice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 27, br. 3-4, str. 94-99
Malinović, N., Mehandžić, R., Anđelković, S. (2003) Dostignuća i razvoj tehnike za setvu strnih žita. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 1-2, str. 28-34
Malinović, N., Mehandžić, R. (2006) Mehanizacija za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3-4, str. 132-142
Marković, D., Veljić, M., Simonović, V. (2009) Razvoj rešenja za softversko upravljanje brzinom setvenih ploča sejalica. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1, str. 137-144
Mayers, R.L. (2002) Development of this publication was funded by the USDACREES fund for rural America program, as part of a cooperative project with the University of Missouri. Jefferson Institute, 559-573
Mehandžić, R., Turan, J., Meši, M., Malinović, N. (2006) Ispitivanja setvenih agregata za setvu pšenice na redukovanoj obradi zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3-4, str. 152-157
Oelke, E.A., Oplinger, E.S., Bahri, H., Durgan, B.R., Putnam, D.H., Doll, J.D., Kelling, K.A. (1990) Rye In Alternative field crops manual, Production and Harvest of Rye. University of Wisconsin, www.hort.purdue.edu/newcrop/afcm/rye.html
Rusu, T., Moraru, P.I., Bogdan, I., Pop, A.I., Sopterean, M.L. (2011) Effect of soil tillage system upon the soil properties weed control quality and quantity yield in some arable crops. World Academy of Science. Engineering and Technology, 59: 756-759
Sarauskis, E., Romaneckas, K., Buragiene, S. (2009) Impact of conventional and sustainable soil tillage and sowing technologies on physical-mechanical soil properties. Environmental Res, Engineer Management, 49(3): 36-43
Savin, L., Nikolić, R., Marinković, B.J., Crnobarac, J. (2003) Formiranje traktorskih sistema u proizvodnji pšenice. Traktori i pogonske mašine, vol. 8, br. 4, str. 50-57
Stanišić, V., Ćetković, B. (2008) Heljda. Podgorica: Biotehnički Institut, Monografija; 17-18
Šumanovac, L., Jurić, T., Knežević, D. (2004) Raspodjela sjemena pšenice po površini i dubini u izravnoj sjetvi. Poljoprivreda, Osijek, vol. 10., No 2, 10-16
Turan, J., Višacki, V., Sinđić, M., Findura, P., Burg, P., Sedlar, A. (2012) Ispitivanje agregata za setvu pšenice na redukovanoj obradi zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 299-306