Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2019, vol. 67, br. 3, str. 32-54
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AnaliPFB1903034S

Creative Commons License 4.0
Pravo disolucije u nacrtu ustava komisije jugoslovenskih profesora iz 1920. godine
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: stefanovski@ius.bg.ac.rs

Sažetak

U radu se razmatraju teorijska stanovišta koja su opredelila normativno uređenje prava disolucije u ustavnom nacrtu vladine komisije iz 1920. godine. Imajući na umu iskustva parlamentarne prakse u sledu spornih upotreba kraljevskih prerogativa, komisija je u prvoj ustavnoj odredbi formulisala proklamaciju parlamentarizma kao opšteg interpretativnog načela, čiji je smisao bio da utvrdi vezanost akata krune konvencijama parlamentarnog režima i tako najvećma suzi područje diskrecionog postupanja. Uloga kralja u parlamentarnoj monarhiji koncipirana je u skladu sa postavkama teorije o parlamentarnoj vladi kao sistemu ustavne ravnoteže vlasti. Kruna je shvaćena kao moderatorna vlast, koja je pozvana da ocenjuje opravdanost vladinih disolucija kada treba ostvariti harmoniju između parlamenta i ministarstva i obezbediti stabilnu vladu, ali i kao vanredni, neutralni autoritet, koji se kao protivteža isključivoj partijskoj vladavini može protivstaviti svemoći parlamenta i apelom na narod sa izbornom vladom iz manjine intervenisati zarad uspostavljanja saglasja političkog lika parlamenta i raspoloženja biračkog tela.

Ključne reči

Raspuštanje parlamenta; Kraljevske prerogative; Parlamentarna vlada; Vidovdanski ustav; Slobodan Jovanović

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Anson, William. 1909. The Law and Custom of the Constitution. Oxford: Clarendon Press
Arhiv Hrvatske, Rukopisna ostavština Djure Šurmina
Bagehot, Walter. 1896. The English Constitution. London: Kegan Paul, Trench, Trȕbner & Co
Burdeau, Georges. 1932. Le régime parlementaire dans les Constitutions Européennes d'après guerre. Paris: Les éditions internationales
Les constitutions modernes par F. R. Dareste et P. Dareste, tome I. 1910. Paris
Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789 par L. Duguit et H. Monnier. 1915. Paris
Les constitutions modernes par F.R. Dareste et P. Dareste, Europe I. 1928. Paris
Les constitutions modernes par F.R. Dareste et P. Dareste, Europe II. 1929. Paris
Dicey, Albert Venn. 1982. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Classics
Duguit, Léon. 1924, Traité de droit constitutionnel, tome IV, Paris: Ancienne librairie Fontemoing
Dupriez, Léon. 1892. Les ministres dans les principaux pays d'Europe et d'Amérique, tome I, Les ministres constitutionnelles, editeur J. Rotchild. Paris
Engelsfeld, Neda. 1989. Prvi parlament Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca -Privremeno narodno predstavništvo. Zagreb: Globus -Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Esmein, Adhémar. 1914. Éléments de droit constitutionnel français et comparé. Paris: Librarie de la société du Recueil Sirey
Gligorijević, Branislav. 1970. Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Gligorijević, Branislav. 1979. Parlament i političke stranke u Jugoslaviji (1919-1929). Beograd: Institut za savremenu istoriju -Narodna knjiga
Građa o stvaranju jugoslovenske države (1. I -20. XII 1918). 1964, prir. Dragoslav Janković, Bogdan Krizman. Beograd
Jovanović, Slobodan. 1924. Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Jovanović, Slobodan. 1991a. Parlamentarizam Stojana Protića, Iz istorije i književnosti, I. 436-439, Sabrana dela Slobodana Jovanovića, tom 11. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod -Srpska književna zadruga
Jovanović, Slobodan. 1991b. Perić o vladalačkoj vlasti, Iz istorije i književnosti, I. 632-637, Sabrana dela Slobodana Jovanovića, tom 11. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod -Srpska književna zadruga
Krizman, Bogdan. 1967. Formiranje Prve Jugoslavenske vlade i likvidacija Jugoslavenskog odbora. Zbornik Historijskog instituta Slavonije 5: 267-301
Lo, Sidni. 1929. Engleski parlamentarizam, Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Lowell, Lawrence. 1920. The Government of England, vol. I. New York: The Macmillan Company
Marcovitch, Lazare. 1924. Le problème constitutionnel Serbo-Croate-Slovène. Genève: Librairie Georg & C. S. A
Marković, Lazar. 1912. Stojan M. Protić, Odlomci iz ustavne i narodne borbe u Srbiji. Delo LXII: 135-139
Marković, Lazar. 1991. Parlamentarno pravo. Zrenjanin: Ekopres
Matković, Hrvoje. 1963. Hrvatska zajednica. Istorija XX veka, zbornik radova, V, 5-136. Beograd: Institut društvenih nauka
Matter, Paul. 1898. La dissolution des assemblées parlementaires. Paris: Félix Alcan
May, Thomas Erskine. 1906. A Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament. London: William Clowes and Sons
Mirkine-Guetzévitch, Boris. 1936. Les nouvelles tendances du droit constitutionnel. Paris: Librairie générale de droit et jurisprudence
Nacrt ustava po predlogu Stojana M. Protića, definitivni tekst, posle diskusije sa komisijom, sa dodatkom: Nacrt ustava izrađen od ustavne komisije. 1920. Beograd
Nacrt ustava vlade Milenka Vesnića. 1920. Beograd
Nacrt ustava vlade Nikole Pašića. 1921. Beograd
Petrov, Vladan. 2004. Raspuštanje parlamenta. Prava čovaka 1-2: 9-37
Polić, Ladislav. 1921 a. O nacrtima ustava, I, Nacrt Ustavne Komisije. Mjesečnik 1: 4-16
Polić, Ladislav. 1921 b. O nacrtima ustava, II, Nacrt g. Protića. Mjesečnik 2: 57-79
Popović, Dragoljub. 1995. Novakovićevo pismo Periću od decembra 1907. godine. Stojan Novaković ličnost i delo, zbornik radova SANU, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 25: 603-612. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Popović, Olga. 1988. Stojan Protić i ustavno rešenje nacionalnog pitanja u Kraljevini SHS. Beograd: Savremena administracija
Pribićević, Svetozar. 1990. Diktatura kralja Aleksandra. Zagreb: Globus
Protić, Stojan. 1911. Odlomci iz ustavne i narodne borbe u Srbiji. Beograd: Štamparija "Dositije Obradović"
Stanković, Đorđe. 1985. Nikola Pašić i jugoslovensko pitanje, II. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Stefanović, Jovan. 1940. O pravu raspuštanja parlamenta. Mjesečnik 1-2: 1-15; 3-4: 97-112; 5-6: 193-206; 7: 289-304
Stenografske beleške Privremenog narodnog predstavništva Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, IV. 1920. Beograd
Stenografske beleške. Rad Ustavnog odbora Ustavotvorne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, I-IV. 1921. Beograd
Stenografske beleške Ustavotvorne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, I-II. 1921. Beograd
Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1921. Novi Sad
Zapisnici sednica Davidovićeve dve vlade od avgusta 1919. do februara 1920. 1970, prir. Bogumil Hrabak. Arhivski vjesnik XIII: 7-92