Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2019, vol. 67, br. 3, str. 32-54
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 25/09/2019
doi: 10.5937/AnaliPFB1903034S
Creative Commons License 4.0
Pravo disolucije u nacrtu ustava komisije jugoslovenskih profesora iz 1920. godine
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: stefanovski@ius.bg.ac.rs

Sažetak

U radu se razmatraju teorijska stanovišta koja su opredelila normativno uređenje prava disolucije u ustavnom nacrtu vladine komisije iz 1920. godine. Imajući na umu iskustva parlamentarne prakse u sledu spornih upotreba kraljevskih prerogativa, komisija je u prvoj ustavnoj odredbi formulisala proklamaciju parlamentarizma kao opšteg interpretativnog načela, čiji je smisao bio da utvrdi vezanost akata krune konvencijama parlamentarnog režima i tako najvećma suzi područje diskrecionog postupanja. Uloga kralja u parlamentarnoj monarhiji koncipirana je u skladu sa postavkama teorije o parlamentarnoj vladi kao sistemu ustavne ravnoteže vlasti. Kruna je shvaćena kao moderatorna vlast, koja je pozvana da ocenjuje opravdanost vladinih disolucija kada treba ostvariti harmoniju između parlamenta i ministarstva i obezbediti stabilnu vladu, ali i kao vanredni, neutralni autoritet, koji se kao protivteža isključivoj partijskoj vladavini može protivstaviti svemoći parlamenta i apelom na narod sa izbornom vladom iz manjine intervenisati zarad uspostavljanja saglasja političkog lika parlamenta i raspoloženja biračkog tela.

Ključne reči

Raspuštanje parlamenta; Kraljevske prerogative; Parlamentarna vlada; Vidovdanski ustav; Slobodan Jovanović

Reference

*** (1920) Nacrt ustava vlade Milenka Vesnića. Beograd
*** (1921) Nacrt ustava vlade Nikole Pašića. Beograd
*** (1920) Stenografske beleške Privremenog narodnog predstavništva Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd, IV
*** (1921) Rad Ustavnog odbora Ustavotvorne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd, Stenografske beleške, I-IV
*** (1921) Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Novi Sad
Anson, W. (1909) The Law and Custom of the Constitution. Oxford: Clarendon Press
Arhiv Hrvatske Rukopisna ostavština Djure Šurmina
Bagehot, W. (1896) The English Constitution. London: Kegan Paul, Trench, Trȕbner & Co
Burdeau, G. (1932) Le régime parlementaire dans les Constitutions Européennes d'après guerre. Paris: Les éditions internationales
Dareste, F.R., Dareste, P. (1910) Les constitutions modernes. Paris, Tome I
Dareste, F.R., Dareste, P. (1928) Les constitutions modernes. Paris, Europe I
Dareste, F.R., Dareste, P. (1929) Les constitutions modernes. Paris, Europe II
Dicey, A.V. (1982) Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Classics
Duguit, L., Monnier, H. (1915) Les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789. Paris
Duguit, L. (1924) Traité de droit constitutionnel. Paris: Ancienne librairie Fontemoing, tome IV
Dupriez, L. (1892) Les ministres dans les principaux pays d'Europe et d'Amérique. u: J. Rotchild [ur.] Les ministres constitutionnelles, Paris, tome I
Engelsfeld, N. (1989) Prvi parlament Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca - privremeno narodno predstavništvo. Zagreb: Globus
Esmein, A. (1914) Éléments de droit constitutionnel français et comparé. Paris: Librarie de la société du Recueil Sirey
Gligorijević, B. (1970) Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Gligorijević, B. (1979) Parlament i političke stranke u Jugoslaviji (1919-1929). Beograd: Institut za savremenu istoriju
Hrabak, B., prir. (1970) Zapisnici sednica Davidovićeve dve vlade od avgusta 1919. do februara 1920. Arhivski vjesnik, Zagreb, XIII, 2
Janković, D., Krizman, B., prir. (1964) Građa o stvaranju jugoslovenske države (1. I -20. XII 1918). Beograd
Jovanović, S. (1924) Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Jovanović, S. (1991) Parlamentarizam Stojana Protića. u: Iz istorije i književnosti - sabrana dela Slobodana Jovanovića, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, I. 436-439, tom 11
Jovanović, S. (1991) Perić o vladalačkoj vlasti. u: Iz istorije i književnosti - Sabrana dela Slobodana Jovanovića, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, I. 632-637, tom 11
Krizman, B. (1967) Formiranje Prve Jugoslavenske vlade i likvidacija Jugoslavenskog odbora. Zbornik Historijskog instituta Slavonije, 5: 267-301
Lo, S. (1929) Engleski parlamentarizam. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Lowell, L. (1920) The Government of England. New York: Macmillan Company, vol. I
Marcovitch, L. (1924) Le problème constitutionnel Serbo-Croate-Slovène. Genève: Librairie Georg & C. S. A
Marković, L. (1912) Stojan M. Protić - odlomci iz ustavne i narodne borbe u Srbiji. Delo, LXII: 135-139
Marković, L. (1991) Parlamentarno pravo. Zrenjanin: Ekopres
Matković, H. (1963) Hrvatska zajednica. u: Istorija XX veka - zbornik radova, Beograd: Institut društvenih nauka, V, 5-136
Matter, P. (1898) La dissolution des assemblées parlementaires. Paris: Félix Alcan
May, T.E. (1906) A treatise on the law, privileges, proceedings and usage of parlament. London: William Clowes and Sons, Eleventh edition
Mirkine-Guetzévitch, B. (1936) Les nouvelles tendances du droit constitutionnel. Paris: Librairie générale de droit et jurisprudence
Petrov, V. (2004) Raspuštanje parlamenta. Prava čovaka, 1-2: 9-37
Polić, L. (1921) O nacrtima ustava - nacrt Ustavne Komisije. Mjesečnik, I, 1: 4-16
Polić, L. (1921) O nacrtima ustava - nacrt g. Protića. Mjesečnik, II, 2: 57-79
Popović, D.M. (1995) Novakovićevo pismo Periću od decembra 1907 godine. u: Stojančević V. [ur.] Stojan Novaković - ličnost i delo - zbornik radova SANU, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti-Odeljenje istorijskih nauka, knj. 25: 603-612
Popović-Obradović, O.V. (1988) Stojan Protić i ustavno uređenje nacionalnog pitanja u Kraljevini SHS. Beograd: Savremena administracija
Pribićević, S. (1990) Diktatura kralja Aleksandra. Zagreb: Globus
Protić, S.M. (1911) Odlomci iz ustavne i narodne borbe u Srbiji. Beograd: Štamparija Dositije Obradović, Knj. 1
Protić, S.M. (1920) Nacrt Ustava - po predlogu Stojana M. Protića. Beograd: G. Kon, sa dodatkom: Nacrt Ustava, izrađen od Ustavne komisije
Stanković, Đ.Đ. (1985) Nikola Pašić i jugoslovensko pitanje. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod (BIGZ), knj. II
Stefanović, J. (1940) O pravu raspuštanja parlamenta. Mjesečnik, 1-2: 1-15; 3-4: 97-112; 5-6: 193-206; 7: 289-304
Ustavotvorna skupština Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca (1921) Stenografske beleške Ustavotvorne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd, I-II