Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 18  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 10, br. 10, str. 99-122
Tumačenje značenja književnoumetničkih tekstova u čitankama za srpski jezik i književnost
Zavod za udžbenike, Beograd

e-adresa7tatjana@gmail.com
Ključne reči: značenje; tumačenje; čitanka; književnoumetnički tekst; estetske poruke; konotativno značenje; komunikaciona situacija
Sažetak
Čitanka za srpski jezik i književnost je udžbenik specifične strukture koju čine književnoumetnički tekstovi (estetske poruke) i tekstovi didaktičko-metodičke aparature tj. njihova tumačenja (pragmatske poruke) koja estetskim porukama daju autor/i čitanke. Čitanka je nedovoljno istražen i veoma uticajan štampani mas-medij čije poruke oblikuje u komunikacionom centru grupa profesionalnih komunikatora. Njena moć je u konotativnosti estetskih poruka koje pored obrazovanja doprinose vaspitanju, socijalizaciji, učvršćivanju vladajućeg kulturnog obrasca i ideologije. Komunikaciona situacija ovog medija je neuobičajena. Autor/i čitanke su u dvostrukoj ulozi subjekata komuniciranja; oni su emiteri pragmatskih poruka i recipijenti estetskih poruka jer su pragmatske poruke, zapravo, zabeležena značenja koja za autore ima estetska poruka. Usled promena društvenog konteksta, potreba obrazovanja, nastavnih programa, ekspresivnih svojstava medija, autora i njihovih referentnih okvira, menjaju se izdanja čitanki. Ipak, postoji korpus književnoumetničkih dela koje sva izdanja čitanki za određeni uzrast sadrže; ta književnoumetnička dela (estetske poruke) su nepromenljive, ali se menjaju pragmatske poruke koje tumače njihova značenja. Koja značenja za publiku imaju estetske poruke u čitankama nemoguće je odgonetnuti, ali nema sumnje da značenja estetskih poruka koje su dosegli i zabeležili (pragmatske poruke) autor/i čitanke, utiču na značenja krajnjih recipijenata bilo da ih oni (delimično) usvajaju ili ih (delimično ili u potpunosti) odbacuju.
Reference
Bart, R. (1971) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
Bart, R. (1989) Carstvo znakova. Zagreb: Avgust Cesarec
Eko, U. (1977) Estetika i teorija informacije. Beograd: Prosveta
Eko, U. (2001) Granice tumačenja. Beograd: Paideia
Eko, U. (1973) Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit
Giro, P. (1975) Semiologija. Beograd: BIGZ
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2009) Vodič za dobar udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike
Janićijević, J. (2000) Komunikacija i kultura. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Jevtović, Z. (2003) Javno mnjenje i politika. Beograd: Centar za savremenu žurnalistiku
Jovanović, B. (2008) Prkos i inat. Beograd: Zavod za udžbenike
Lešić, Z. (2003) Nova čitanja - postrukturalistička čitanka. Sarajevo: Buybook
Miletić, M., Miletić, N. (2012) Komunikološki leksikon. Beograd: Megatrend univerzitet
Moris, Č. (1975) Osnove teorije o znacima. Beograd: BIGZ
Nikolić, K. (2012) Srpska književnost i politika. Beograd: Zavod za udžbenike
Not, V. (2004) Priručnik semiotike. Zagreb: Ceres
Novaković, S. (1995) Kosovo - srpske narodne pesme o boju na Kosovu. Beograd: Vukova zadužbina
Ogden, Č.K., Ričards, A.A. (2001) Značenje značenja. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Prajs, S. (2011) Izučavanje medija. Beograd: Klio
Prnjat, B. (2006) Uvod u kulturnu politiku. Beograd: Stilos
Sosir, F. (2004) Spisi iz opšte lingvistike. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Tartalja, I. (2013) Teroija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1810099K
objavljen u SCIndeksu: 09.04.2020.

Povezani članci