Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
Sport u školskoj praksi
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Kragujevac
Ključne reči: STRATEGIJA; RAZVOJNI CILj; PODRŠKA; SARADNjA; REALIZACIJA
Sažetak
Glavni cilj ovog rada je da predstavi školsku praksu u realizaciji sportskih takmičenja u osnovnim školama grada Kragujevca i usmeri njegov razvoj u pravcu ostvarenja posebnog cilja iz Nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji 2014. do 2018. godine, na razvoj sporta dece i omladine. Istraživanje je sprovedeno u 22 osnovne škole grada Kragujevca. Podaci o učešću škola na tekmičenjima uzeti su iz izveštaja saveza o realizaciji takmičenja u školskoj 2015/16. godine. Školska sportska takmičenja za učenike prvog ciklusa nije usvojena praksa škola. Ha svim takmičenjima nastupilo je 335 dečaka i 393 devojčica. Najmasovnije takmičenjeje u plivanju na komeje nastupilo 286 osnovaca, zatima atletika sa 171 iodbojkasa 173 takmičara. Ukupan procenat učešća školske populacije na takmičenjima u organizaciji Gradskog saveza za školski sport u školskoj 2015/16. godini u muškoj konkurenciji je 4,90%, dok je taj procenat u ženskoj konkurenciji 5,84%. Škola u okviru školskog programa, sačinjava program školskog sporta i sportskih aktivnosti, u koji treba uvrstiti sva takmičenja propisana planom i programom fizičkog vaspitanja, program nedelje školskog sporta, sportske manifestacije i priredbe u organizaciji lokalne samouprave i plan nastupa na takmičenjima u organizaciji gradskog saveza za školski sport. Imajući u vidu značaj fizičkih aktivnosti sa aspekta socijalne i zdravstvene uloge u negovanju ijačanju zdravalja dece i omladine, treba formirati međuresorni tim u čiji sastav bi ušli prestavnici Ministarstva prosvete, sporta i zdravlja, sa zadatkom koordinacije aktivnosti za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja i sporta.
Reference
*** (2013) Zakon o osnovnom obrazovanju u vaspitanju. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 20139, br.55
*** Uredbe o Nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine
*** Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji 2014. do 2018. godine
*** Nacionalna startegija za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama za period od 2013.do 2018. godine
*** (2005-2007) Nacionalna strategija za mlade. Službeni glasnik RS, br.55/05;71/05 - ispravka i 101/07
*** (2010) Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 2
*** (2011) Zakon o sportu. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br.24
*** (2015) Pravilnik o kriterijumima u standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 36/2015
*** (2007) Pravilnik o nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 6
*** (2008) Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 5/2008
*** (2009) Pravilnik o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 6./2009
Brettschneider, W.D., Brandl-Bredenbeck, H.P. (2008) Physical education and education through sport in Germany. u: Klein, G., Hardman, K. [ur.] Physical Education and Sport Education in European Union, Paris: Edition Revue EPS, pp.145-161
Centar za prava deteta (2013) Izveštaj o ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece u mladih. Beograd
Institut za javno zdravlje Srbije 'dr Milan Jovanović Batut' (2008) Zdravlje stanovnika Srbije - analitička studija 1997-2007. Beograd
Mcdeviit, T.M., Ormrod, J.E. (2002) Child Development and Education. Upper Saddle River,NJ: Pearson Education
Ministarstvo prosvete Republike Srbije (2009) Okvirni akcioni plan za prevenciju nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Beograd
Nacionalni prosvetni savet (2013) Predlog mera za unapređivanje nastave fizičkog vaspitanja. Beograd
Radojević, J. (2011) Standardi u funkciji unapređivanja kvaliteta fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 65, br. 1, str. 70-83
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gfsfV1623029S
objavljen u SCIndeksu: 14.06.2019.