Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 111  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 1, str. 315-329
Menadžment i diversifikacija izvora finansiranja kulture i umetnosti u periodu tranzicije
Univerzitet EduCons, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd

e-adresadragoljubraduski@gmail.com
Ključne reči: tranzicija; finansiranje kulture i umetnosti; mešoviti izvori; “fundraising”; reforma; menadžment
Sažetak
U društveno-ekonomskim okolnostima karakterističnim za period tranzicije, posebno je otežan položaj i uslovi poslovanja kulturnih delatnosti, čemu dodatno doprinosi neadekvatan model organizovanja i finansiranja umetničkih organizacija, nasleđen iz socijalističkog perioda. U tom kontekstu, predmet ovog istraživanja je aktuelni model finansiranja kulture i umetnosti u periodu tranzicije, a osnovni cilj rada je da, na osnovu sveobuhvatne analize, inicira promene i proceni efikasnost određenih rešenja koja mogu poslužiti kao dobra osnova za dalja izučavanja i utvrđivanje pravaca reforme mehanizama finansiranja kulturnog sistema Srbije. U metodološkom smislu, ovo istraživanje je zasnovano na hrestomatskom izboru teorijskih i praktičnih saznanja iz oblasti kulturne politike i menadžmenta u kulturi, na kauzalnoj analizi stanja i problema u finansiranju umetničkih organizacija i projekata kod nas, kao i na uporednoj analizi pozitivnih evropskih iskustava kroz metod komparacije. S tim u vezi, osnovna hipoteza koja se ovim istraživanjem želi dokazati je da za redefinisanje modela finansiranja kulture i umetnosti u Srbiji najbolje polazište predstavlja dugoročno i dosledno opredeljenje za mešovite izvore finansiranja, zasnovano na implementaciji osnovnih principa, funkcija i metoda savremenog menadžmenta.
Reference
Adižes, I. (2002) Menadžment za kulturu. Novi Sad: Asee books
Byrnes, W.J.N. (2009) Management and the arts. USA: Focal Press
Cipriana, P., Klaić, D. (1997) Reforma ili tranzicija - budućnost repertoarskog pozorišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi. New York: OSI
Conte, D.M., Langley, S. (2007) Theatre management: Producing and managing the performing. New York: Arts Entertainment Pro
Dašić, D. (2014) Etički aspekti marketing miksa neprofitnih organizacija. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 315-330
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2000) Kultura - menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Dragićević-Šešić, M., Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima, organizacioni pristup. Beograd: Clio
Dunđerović, A. (1993) Menadžment u pozorištu. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije
Đukić, V. (2010) Država i kultura - Studije savremene kulturne politike. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti
Đukić-Dojčinović, V. (2005) Menadžment i kulturna politika - pogled na tranzicione probleme repertoarskog pozorišta. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 8-9, str. 413-443
Đukić-Dojčinović, V.G. (2003) Sedam uzroka tranzicione konfuzije. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 6-7, str. 359-380
Evrard, Y., Colbert, F. (2000) Arts Management: A New Discipline Entering The Millennium. International Journal of Arts Management, Montreal, 2, 2
Graskamp, V. (2003) Umetnost i novac. Beograd: Clio
Hagoort, G. (2004) Art management: Entrepreneurial style. Utrecht: Eburon Publishers
Hagoort, G. (2007) Cultural entrepreneurship: On the freedom to create art and the freedom to enterprise. Utrecht University
Hagoort, G. (2013) Art and entrepreneursh. Utrecht: Nätverkstan
Jovanović, P. (2005) Menadžment - Teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Jovanović, P., Lečić, R., Lajšić, Đ., Drobnjaković, S. (2007) Projektni menadžer. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Kittleson, H., McCarthy, M. (1973) Pert and Plays: Project Management in the Theatre Arts. Educational Theatre Journal, 25(1): 95
Klaić, D. (2008) Loši rezultati tranzicije - nove promene na obzorju. Scena, Sterijino pozorje, Novi Sad, br. 4, str. 52-59
Lukić, D. (2008) Osnovni problemi kazališne (post)tranzicije. Scena, Sterijino pozorje, Novi Sad, br. 4, str. 21-26
Lukić, D. (2011) Na koga trošimo novac u kulturi?. Menadžment u kulturi, http://www.aduproduction.info/produkcija/menadzment-u-kulturi.html, 22.08.2011
Ljumović, J. (2008) Redizajn pozorišnih modela - dilema ili konkretan projekat. Scena, Sterijino pozorje, Novi Sad, br. 4, str. 30-35
Mcllroy, A. (2001) Ulaganje u budućnost. Beograd: Balkankult
Mikić, H. (2011) Kulturna politika i savremeni izazovi finansiranja kulture - međunarodna iskustva i Srbija. Kultura, br. 130, str. 75-104
Molar, K. (2000) Kulturni inženjering. Beograd: Clio
Nikodijević, D. (2008) Menadžment u pozorišnoj delatnosti. Beograd: Megatrend univerzitet
Nikodijević, D. (2006) Uvod u menadžment kulture hrestomatija. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Paunović, S., Dimić, M. (2014) Ekonomski razvoj centralne i istočne Evrope u uslovima krize. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 97-114
Raduški, D. (2012) Ekonomski položaj, organizaciono-finansijska transformacija i pravci razvoja pozorišnog sistema Beograda u periodu tranzicije. Beograd: Megatrend univerzitet - Fakultet za kulturu i medije, doktorska disertacija
Raduški, D. (2016) Osnovne funkcije menadžmenta u pozorišnoj delatnosti. u: Značaj projektnog menadžmenta, XX internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zbornik, Beograd: YUPMA, 269-274
Raduški, D. (2013) Kulturni menadžment kao faktor razvoja pozorišne delatnosti. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, br. 48, str. 167-178
Ujes, A. (1986) Organizaciona problematika savremenog jugoslovenskog pozorišta. Scena, Sterijino pozorje, Novi Sad, br. 3, str. 3-13
Vukadinović, S. (2013) Procesi strateškog istraživanja i planiranja u kulturi kao instrumenti kulturne politike u tranziciji. Menadžment u kulturi, http://www.aduproduction.info/produkcija/menadzment-u-kulturi.html, 27.07.2013
Zan, L., Zan, L. (2006) Arts Organizations between Uses and Abuses of Managerial Rhetoric. u: Managerial Rhetoric and Arts Organizations, London: Springer Nature, str. 1-29
Zdravković, M. (2006) Savremeni menadžment u pozorištu. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 10, str. 15-22