Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2017, vol. 72, br. 6, str. 825-833
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 08/01/2018
doi: 10.5937/tehnika1706825P
Creative Commons License 4.0
Primena hidrodinamičke analize remedijacije kontaminiranih podzemnih voda naftnim ugljovodonicima
aInstitut za vodoprivredu 'Jaroslav Černi', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

e-adresa: Predrag.Pajic@jcerni.co.rs

Sažetak

U ovom radu sagledana je primena hidrodinamičke analize u okviru odabrane remedijacione metode “pumpanja i tretiranja” kontaminiranih podzemnih voda ugljovodonicima, na primeru pretakališta rafinerije nafte u Pančevu. Primenjena hidrodinamička analiza predstavlja pravilan, a sve češće i neophodan pristup u savremenoj hidrogeologiji. Prethodnim hemijskim analizama uzoraka tla i podzemnih voda na istražno - osmatračkim objektima detektovano je zagađenje produktima nafte. Novoizvedena istraživanja obuhvatila su izvođenje 12 pijezometara različitih dubina, geoelektrično sondiranje tla, ’in situ’ merenja prisutnog kontaminanta, izdvojenog kao hidrofobna faza LNAPL, hemijske analize nabušenog materijala i uzoraka podzemnih voda sa akcentom na sadržaj ukupnih naftnih ugljovodonika (TPH), ukupnih masti i mineralnih ulja, katjona žive i drugih karakterističnih jedinjenja i dr. Ovim istraživanjima definisan je obim kontaminacije izdani “lakom” fazom zagađenja. Odabrana remedijaciona metoda za sanaciju ove vrste zagađenja je ’Pump and Treat’ metoda, koja podrazumeva ispumpavanje zagađenih podzemnih voda iz izdani i njihov dalji tretman. Za izbor optimalnog hidrotehničkog rešenja za ekstrakciju “lake” faze zagađenja (LNAPL) korišćena je hidrodinamička metoda. Na matematičkom modelu sprovedeni su prognozni proračuni za dva varijantna rešenja (“hidrauličke izolacije” i kompleksno) za primenu remedijacije kontaminacije podzemnih voda okarakterisanih kao front zagađujuće materie (ekstrakcionim i upojnim bunarima ili infiltracionim bazenom). Izvođenjem ekstrakcionih bunara omogućilo bi se uklanjanje “lake” faze sa površine vode posebnim pumpama - skimerima. Značaj primene hidrodinamičke metode je, pored odabira hidro-tehničkog rešenja za ekstrakciju hidrofobne faze LNAPL i omogućavanje podloga za dimenzionisanje ovih objekata na osnovu rezultata bilansiranja podzemnih voda.

Ključne reči

Reference

Brusseau, M.L., Maier, R.M. (2004) Soil and groundwater remediation. u: Environmental Monitoring and Characterization, Elsevier BV, str. 335-356
Dimkić, M., Pušić, M., Vidović, D., Đurić, D., Boreli-Zdravković, Đ. (2013) Analiza transporta zagađenja kod određivanja zona sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda u aluvijalnim sredinama. Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 203-218
Fetter, C.W., Boving, T., Kreamer, D. (2017) Contaminated hydrogeology. Waveland Press Inc, 3 edition, ISBN 1478632798
Filipović, B., Vujasinović, S. (1982) Zaštita podzemnih voda. Beograd: Rudarsko geološki fakultet
Grgić, Z., Skanski, V., Hodzić, Z. (1973) Aspekti zagađenosti bunarskih voda naftnim derivatima. Voda i sanitarna tehnika
Institut IMS (2008) Tehnički izveštaj o izradi istražno-pijezometarskih radova na lokaciji pristaništa Rafinerije nafte u Pančevu
Kim, J., Corapcioglu, M. (2003) Modeling dissolution and volatilization of LNAPL sources migrating on the groundwater table. Journal of Contaminant Hydrology, 65(1-2): 137-158
Krešić, N., Vujasinović, S., Matić, I. (2006) Remedijacija podzemnih voda i geosredine. Beograd: Rudarsko geološki fakultet
Mateas, D.J., Tick, G.R., Carroll, K.C. (2017) In situ stabilization of NAPL contaminant source-zones as a remediation technique to reduce mass discharge and flux to groundwater. Journal of Contaminant Hydrology, 204: 40-56
Pajić, P. (2016) Evaluacija uticaja uspora HE Đerdap 1 na formiranje režima podzemnih voda u priobalju Dunava. Rudarsko-geološki fakultet, Univerziteta u Beogradu, Doktorska disertacija
Pajić, P., Urošević, U. (2013) The importance of establishing water source protection zones in order to prevent groundwater contamination (Water Source 'Carina' Fluorine Contamination). u: International Science Conference 'Reporting for Sustainability', Bečići, Montenegro, 7-10 May, Proc, pp. 399-404, ISBN 978-86-7550-070-4
Pajić, P., Urošević, U., Polomčić, D., Dimkić, M. (2016) Negative Impact of Backwater Levels of Danube River and its Tributaries to the Groundwater Regime in Meliorated Riverside Areas. u: Proc. IWA Specialist Groundwater Conference, Belgrade, Serbia, pp. 84-89, 09-11; June;
Paria, S. (2008) Surfactant-enhanced remediation of organic contaminated soil and water. Advances in colloid and interface science, 138(1): 24-58
Polomčić, D. (2001) Hidrodinamička istraživanja, otvaranje i upravljanje izvorištima izdanskih voda u intergranularnoj poroznoj sredini. Beograd: Rudarsko geološki fakultet
Polomčić, D., Hajdin, B., Stevanović, Z., Bajić, D., Hajdin, K. (2013) Menadžment podzemnih voda pomoću rečne obalske filtracije i infiltracionog kanala: primer izvorišta Obrenovac, Srbija. Hydrogeology Journal, 21(7): 1519-1530
Pušić, M. (2012) Hidraulika podzemnih voda. Beograd: Rudarsko geološki fakultet
Thapa, B., Ajay, K., Ghimire, A. (2012) A Review On Bioremediation Of Petroleum Hydrocarbon Contaminants In Soil. Kathmandu University Journal of Science, Engineering and Technology, 8(1):
VND inženjering & konsalting (2007) Generalni projekat sanacije i rekonstrukcije pretakališta Rafinerije nafte u Pančevu
Vujasinović, S. (1995) Ekcesna zagađenja podzemnih voda derivatima nafte u Srbiji - Hidrogeološki aspekt. Beograd: Rudarsko geološki fakultet
Vujasinović, S., Matić, I. (2009) Osnovi hidrogeoekologije. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
Zhang, X., Huang, G.H., Lin, Q., Yu, H. (2009) Petroleum-contaminated groundwater remediation systems design: A data envelopment analysis based approach. Expert Systems with Applications, 36(3): 5666-5672