Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:34
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
Recycling and Sustainable Development
2012, vol. 5, br. 1, str. 10-17
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Ispitivanje mogućnosti remedijacije zemljišta sa odlagališta otpada kontaminiranih arsenom (As)
aUniverzitet Educons, Fakultet zaštite životne sredine, Sremska Kamenica
bInstitut za vodoprivredu 'Jaroslav Černi', Beograd

e-adresa: hristina.carapina@eco-expert.rs

Projekat

Petrogeneza i mineralni resursi Karpato-balkanida i njihov značaj u zaštiti životne sredine (MPNTR - 176019)

Sažetak

Kontaminacija zemljišta nastaje kao rezultat ekscesnog ispuštanja opasnih materija i njihovog 'mešanja' sa supstancama koje su prirodno prisutne u zemljištu. Odlaganje otpada na neadekvatno opremljenim deponijama predstavlja potencijalnu pretnju po zagađenje životne sredine. Deponije otpada mogu da naruše kvalitet okolnog zemljišta, površinskih i podzemnih voda. Po podacima iz Izveštaja o stanju zemljišta u Republici Srbiji (2010), na području Srbije identifikovano je 375 kontaminiranih lokaliteta, među kojima najveći procenat čine deponije komunalnog otpada (1700 ha zauzetih odlaganjem otpada). Pomenute deponije su u većoj ili manjoj meri neuređene, i imajući u vidu njihove specifičnosti, do sada nisu sprovedena istraživanja u cilju procenjivanja njihovog uticaja na zagađenje okolnog zemljišta i podzemnih voda. U radu je predstavljen segment istraživanja izvršenih u okviru Doktorske disertacije: 'Razvoj metodologije za sanaciju zagađenih područja', kroz analizu mogućnosti imobilizacije arsena, kao zagađujuće materije, prisutnog u zemljištu na lokaciji odlagališta otpada, primenom metode stabilizacije/solidifikacije uz dodatak različitih matriksa: cementa i smeše cementa i imobilizacionog agensa na bazi prirodnih i sintetskih zeolita. Cilj istraživanja je utvrđivanje nivoa izlučivanja arsena iz S/S uzoraka i s tim u vezi ispitivanje mogućnosti njihovog daljeg korišćenja u formi korisnih proizvoda. Rezultati istraživanja ukazuju na mogućnost različite primene dobijenih solidifikata (zavisno od udela cementa i cement/aditiva u efikasnoj imobilizaciji arsena) kroz bezbedno odlaganje na deponijama inertnog ili neopasnog otpada kao i kroz dalju upotrebu u građevinskoj industriji. Zavisno od potencijalne primene dobijenog solidifikata potrebno je izvršiti dodatna ispitivanja koja se odnose na kvalitet zahtevanih karakteristika.

Ključne reči

Reference

*** (1999) Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. Official Journal of the European Union, L182
*** (2010) Uredba o programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa. Službeni glasnik R. Srbije, broj 88
*** (2010) Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2009. godinu. Beograd: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
*** (2000) Abstracts of remediation case studies. u: Federal remediation technologies roundtable US EPA, Vol. 4, (EPA 542-R-00-006)
Bone, B.D., Barnard, L.H., Boardman, D.I., Carey, P.J., Hills, C.D., Jones, H.M., Macleod, C.L., Tyrer, M. (2004) Review of scientific literature on the use of stabilisation/solidification for the treatment of contaminated soil, solid waste and sludges. Bristol: Environment Agency, Science Report SC980003/SR2
Dutré, V., Kestens, C., Schaep, J., Vandecasteele, C. (1998) Study of the remediation of a site contaminated with arsenic. Science of the Total Environment, 220(2-3): 185-194
EC (2004) Commission Regulation (EC), of 23 February 2004 amending Annexes I and III to Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council on waste statistics. Official Journal of the European Union, L 90/15, http://www.ine.es/en/daco/daco42/resiurba/reglame nto_en.pdf
Ismail, R.M.A., Al-Mattarneh, H.M.A., Sidek, L.M., Zain, M.F.M., Taha, M.R. (2003) Dielectric Properties of Soil contaminated by Solid Waste Leachate in the Frequency Range of 100 kHz to 1000kHz. ICCBT, D(35), 373-380
La, G.M., Buckingham, P., Evans, J. (2001) Hazardous waste management. New York: McGraw-Hill Companies Inc
Mihajlov, A. (2010) Segment održivog korišćenja prirodnih resursa i integralnog upravljanja odpadom: Reciklaža. Reciklaža i održivi razvoj, 3(1): 1-8
Naidu, R., Bolan, N., Megharaj, M., Juhasz, A., Lombi, E., Smith, E. (2010) Human and ecological risk assessment of contaminated sites: Key knowledge gaps. u: Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, Brisbane, Australia, http://www.iuss.org/19th%20WCSS/symposium/pd f/1621.pdf
Office of Solid Waste and Emergency Respons (2008) Green Remediation: Incorporating Sustainable Environmental Practices into Remediation of Contaminated Sites. Washington, DC: US EPA, (EPA 542-R-08-002)
Prokic, D., Mihajlov, A.N. (2012) Contaminated Sites. Practice of Solid Waste Management in a Developing Country (Serbia). Environment Protection Engineering, vol. 38, br. 1, str. 81-90
Prokić, D. (2012) Razvoj metodologije za sanaciju zagađenih područja. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons, Doktorska disertacija
Ramić, E. (2008) Očuvanje prirodnih resursa u izgradnji sanitarnih deponija otpada primenom TERROSTAB tehnologije. Reciklaža i održivi razvoj, 1(2); 113-118
Savić, D., Karabas, S., Kostić, M., Mihajlov, A., Marjanović, P. (2011) Waste soil and sludge: New management perspective within the transition countries and the infrastructure needs. u: Lekkas T.D. [ur.] Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science & Technology CES, Rhodes, Greece, University of the Aegean, Department of Environmental Studies, 2011; pp. 206
Stevanović-Čarapina, H., Mihajlov, A., Stepanov, J., Savić, D. (2010) Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom - primena koncepta: Ocenjivanje životnog ciklusa. Reciklaža i održivi razvoj, 3(1): 22-28
Svetlana, K., Savić, D., Marjanović, P. (2011) Remedijacione tehnologije-tretman otpadnog mulja i zemljišta kontaminiranih teškim metalima primenom metode stabilizacije/solidifikacije. u: Zbornik apstrakata Prvog naučnog skupa 'Zaštita životne sredine', Sremska Kamenica: Fakultet zaštite životne sredine, Univerzitet Educons, pp 32
Vujić, G., Batinić, B., Stanisavljević, N., Ubavin, D., Živančev, M. (2011) Analiza stanja i strateški okvir upravljanja otpadom u Republici Srbiji. Reciklaža i održivi razvoj, 4(1): 14-19