Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:6
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 5 from 23  
Back back to result list
2018, vol. 52, iss. 4, pp. 1471-1502
O sistemu pravnih lekova i ostvarivanju jedinstvene primene prava u srpskom izvršnom postupku
(The title is not available in English)
University of Novi Sad, Faculty of Law, Serbia

emailr.keca@pf.uns.ac.rs, m.knezevic@pf.uns.ac.rs
Keywords: (nemački) zwangsvollstreckungsverfahren; rechtsmittel; einspruchund berufung im zwangsvollstreckungsverfahren; revision; annahmerevision; rechtssätze außer Rechtsprechung; Verfassungsbeschwerde; Verfassungsgericht
Abstract
(not available in English)
U radu se razmatra organizacija pravnih lekova koja je uspostavljena u izvršnom postupku uz ukazivanje na stalna kolebanja koja postoje u različitim redakcijama izvršnog zakonodavstva. Na normativnom planu to su razlike koje se odnose na dopuštenost žalbe u ovom vidu pravne zaštite. U nekim redakcijama, uključujući i ZIP od 1978, krug pravnih lekova je nešto širi tako da obuhvatao prigovor i žalbu. U drugim se ograničava samo na prigovor. Ipak, zajedničko obeležje svih zakonskih tekstova kojim se reguliše izvršni i postupak obezbeđenja prestavlja izričita zabrana revizije kao pravnog leka kojim se otvara put prema najvišoj sudskoj instanci u našem pravnom sistemu. Radi se o ograničenju koje osujećuje da se, u okvirima izvršnog postupka odlučivanjem u konkretnom predmetu od strane Vrhovnog kasacionog suda, stvore potrebni preduslovi kojim bi se garantovala i obezbedila jedinstvena primena prava. Rezervni mehanizmi poput zauzimanja stavova izvan suđenja od strane viših i najviše sudske instance to, po više osnova, ne mogu ostvariti. Ni postupanje Ustavnog suda povodom žalbe zbog povrede na jednaku pravnu zaštitu ne rešava problem niti garantuje jedinstvenu primenu prava u izvršnom postupku ali i svim drugim postupcima u kojima nije dopušteno izjavljivanje revizije. Prilikom formulisanja zabrane revizije u izvršnom postupku sasvim je zanemarena okolnost da je, od donošenja ZPP 04, revizija bitno drugačiji pravni lek u odnosu na rešenja ranije važećeg parničnog zakonodavstva. Uspostavljanje 'posebne' revizije afirmiše ideju, po kojoj pravni lek ne služi isključivo zaštiti stranaka u postupku. Izražava i opšti interes da se u stvarima od posebnog pravnog značaja omogući izjavljivanje ovog pravnog leka - jer je po oceni Vrhovnog kasacionog suda potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse, kao i ako je potrebno novo tumačenje prava. Dakle, to su razlozi da se dopusti izjavljivanje revizije i kada je ona primenom nekih posebnih ograničenja nedopuštena. Svi ovi razlozi mogu postojati kada se radi o pobijanju odluka u izvršnom postupku. Postoji osnov da se, zanemarujući jezičko, a polazeći od ciljnog tumačenja revizija dopusti i u izvršnom postupku ako postoje razlozi zbog kojih je dopuštena 'posebna' revizija.
References
*** (1946) Službeni list FNRJ, br. 86
*** (2000-2001) Zakon o izvršnom postupku. Službeni list SRJ, br. 28/2000, 73/2000, 71/2001 (ZIP 00)
*** (2005-2015) Zakon o hipoteci. Službeni glasnik RS, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - odluka Ustavnog suda, 83/2015
*** (1965-1971) Zakon o parničnom postupku od 1965. godine. Službeni list FNRJ, br. 12/1965, 1, 23/1972
*** (1992-2004) Službeni list SRJ, br. 27/1992, 31/1993, 24/1994, 12/1998, 15/1998, 3/2002
*** (1955) Zakon o ubrzanju parničnog postupka pred redovnim sudovima od 1955 godine. Službeni list FNRJ, br. 19
*** (2004) Službeni glasnik RS, br. 125, (ZIP 04)
*** (2011-2015) Službeni glasnik RS, 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/14, 121/2014, 6/2015, 106/2015
*** (1930) Zakon o izvršenju i obezbeđenju Kraljevine Jugoslavije. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 165, br. LXII
*** (1952) Službeni list FNRJ, br. 39
*** (1971) Zakon o izvršenju radi namirenja novčanih potraživanja korisnika društvenih sredstava. Službeni list FNRJ, br. 52
*** (2003-2011) Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Službeni glasnik RS, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006, 99/2011
*** (2012-2017) N. novine, 112/2012, 25/2013, 55/2016, 73/2017
*** (1977-1991) Sl. list L SFRJ, 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91
*** (2015-2017) Zakon o izvršenju i obezbeđenju je donet 2015. godine. Službeni glasnik RS, br. 106/2015, 106/2017 (ZIO)
*** (2011-2013) Zakon o parničnom postupku od 2011.godine. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - odluka Ustavnog suda, 74/2013 - odluka Ustavnog suda
*** (1929) Zakonik o građanskom sudskom postupku u građanskim parnicama Kraljevine Jugoslavije. Službene novine Kraljevine SHS, 179, br. LXXV
*** (1982-2014) Zakon o vanparničnom postupku od 1982. godine. Službeni glasnik SRS, br. 25/1982, 48/1988, Službeni glasnik RS, br. 85/2012, 55/2014
*** (2004-2009) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 125/2004, 111/2009
*** (1977-1991) Zakon o parničnom postupku od 1976. godine. Službeni list SFRJ, br. 4/1977, 36/1977, 6/1980, 36/1980, 43/1982, 72/1982, 69/1982, 58/1984, 74/1987, 57/1989, 20/1990, 27/1990, 35/1991
*** (2011-2014) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 109/2013 - odluka Ustavnog suda, 55/2014, 139/2014 (ZIO 11)
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova (ZUS). Sl. glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017 i 65/2018
*** (1991-2014) N. novine RH, 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14
*** (1978-1993) Službeni list SFRJ, br. 20/1978, 6/1982, 74/1987, 57/1989, 27/1990, 35/1991, 27/1992, 31/1993 (ZIP 78)
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka
Bodiroga, N. (2010) Vansudski izvršni postupak na osnovu Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 325-352
Keča, R. (2010) Građansko procesno pravo. Beograd, str. 468-473, 550-557
Keča, R. (2006) O drugostepenoj raspravi u parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 2, str. 201-215
Keča, R. (2012) O osnovnim načelima Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 149-167
Keča, R.I., Knežević, M.S. (2017) Dozvoljenost revizije u parničnom postupku zbog preinačujuće žalbene presude - posledica ustavne garancije prava na pravno sredstvo ili samo pravnopolitičko pitanje? Ujedno i prilog učenju o kontrolnom konceptu postupka po pravnim lekovima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1251-1284
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2010) Građanskoprocesno pravo. Beograd, 500
Rechberger, W., Oberhammer, P. (2009) Exekucionsrecht. Wien, 2
Rosenberg, L., Schwab, K.H., Gottwald, P. (2010) Zivilprozessrecht. München, 819-825
Schiliken, E. (2010) Zivilprozessrecht. München, 419-423
Stanković, G., Boranijašević, V. (2017) Pravo Izvršenja i pravo obezbeđenja. Kosovska Mitrovica, 121
Starović, B. (1991) Komentar Zakona o izvršnom postupku. Novi Sad, 33
Triva, S., Belajec, V., Dika, M. (1984) Sudsko izvršno pravo. Zagreb, 330, 331
Triva, S., Belajec, V., Dika, M. (1980) Sudsko izvršno pravo. Zagreb, 281
 

About

article language: Serbian
document type: Original Scientific Paper
DOI: 10.5937/zrpfns52-20272
published in SCIndeks: 24/05/2019
peer review method: double-blind
Creative Commons License 4.0

Related records

No related records