Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 112  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 60, br. 3, str. 533-556
Dozvoljenost izjavljivanja revizije u postupku priznanja strane sudske odluke
aUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
bAdvokatska kancelarija BDK Advokati

e-adresastefan.jovanovic@ius.bg.ac.rs, david.vucinic@bdkadvokati.com
Sažetak
U dosadašnjoj sudskoj praksi u Srbiji zastupano je shvatanje da revizija kao vanredni pravni lek nije dozvoljena u postupku priznanja strane sudske odluke. Autori imaju cilj da ispitaju osnovanost ovakvog shvatanja tako što ga kritički razmatraju iz ugla propisa koji uređuju materiju međunarodnog privatnog prava, vanparničnog i parničnog postupka. Takođe, u radu se ispituje da li bi takvo rešenje odgovaralo i širem regulatornom okviru koji obuhvata ustavne i međunarodne norme, svrsi primenjivih instituta, kao i potrebi da se obezbedi puna pravna zaštita i sigurnost međunarodnog privrednog prometa. Autori zaključuju da ne postoje zakonske prepreke koje zaista onemogućavaju izjavljivanje revizije u postupku egzekvature, te da bi dozvoljenost ovog vanrednog pravnog leka doprinela unapređenju međunarodnog privrednog prometa, kao i neophodnoj pravnoj sigurnosti.
Reference
Belović, J. (2018) Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 80, str. 275-288
Bodiroga, N. (2012) Vanredni pravni lekovi u Novom zakonu o parničnom postupku. Pravo i privreda, vol. 49, br. 7-9, str. 110-133
Bodiroga, N. (2020) O inicijativi Vrhovnog kasacionog suda za izmenu Zakona o parničnom postupku. Pravo i privreda, vol. 58, br. 3, str. 117-140
Dika, M., Knežević, G., Stojanović, S. (1991) Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu. Beograd
Jakšić, A. (2018) Građansko procesno pravo. Beograd, deseto izdanje
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima - komentar. Beograd
Jakšić, A. (2016) Međunarodno građansko procesno pravo. Beograd
Jakšić, A. (2021) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Jovanović, M. (2019/2020) Thou Shall (Not) Pass: Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement under the 2019 Hague Judgments Convention. Yearbook of Private International Law, (eds. Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano), Vol. XXI
Keča, R.I., Knežević, M.S. (2017) Dozvoljenost revizije u parničnom postupku zbog preinačujuće žalbene presude - posledica ustavne garancije prava na pravno sredstvo ili samo pravnopolitičko pitanje? Ujedno i prilog učenju o kontrolnom konceptu postupka po pravnim lekovima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1251-1284
Kozar, V., Počuča, M. (2014) Komentar Zakona o parničnom postupku sa novelama iz 2014. godine, sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku prema tekstu zakona iz 1976. godine sa docnijim izmenama i dopunama. Beograd
Stanivuković, M., Živković, M. (2010) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Stanković, G. (2004) Građansko procesno pravo. Beograd
Tibor, V., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2020) Međunarodno privatno pravo. Beograd, devetnaesto izdanje
van Loon, H. (2019) Towards a global Hague Convention on the recognition and enforcement of judgments in civil or commercial matters. Collection of Papers of the Faculty of Law in Niš, vol. 58, br. 82, str. 15-36
Vasić, R., Jovanović, M., Dajović, G. (2020) Uvod u pravo. Beograd, sedmo izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.55836/PiP_22306A
primljen: 29.04.2022.
revidiran: 14.07.2022.
prihvaćen: 10.08.2022.
objavljen u SCIndeksu: 30.09.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka