Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 9 od 316  
Back povratak na rezultate
Revizor
2019, vol. 22, br. 86, str. 83-95
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 09/03/2020
doi: 10.5937/Rev1986083V
Upravljanje rizicima i izrada strategije upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava

Sažetak

Upravljanje rizicima je postupak identifikovanja, procene i kontrole potencijalnih događaja i situacija koje mogu imati suprotan efekat na ostvarivanje ciljeva korisnika javnih sredstava sa zadatkom da se obezbedi adekvatno upravljanje i ostvarivanje postavljenih ciljeva. Upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava vrši se na osnovu strategije upravljanja rizicima koju utvrđuje rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Ključne reči

korisnik javnih sredstava; rizik; upravljanje rizicima; strategija upravljanja rizicima

Reference

*** (2011/2013) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Službeni glasnik RS, br. 99 i 106
*** (2009-2018) Zakon o budžetskom sistemu Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr, 108/2013, 142/2014 , 68/2015 dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018
*** (2009-2017) Strategija za razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru. Službeni glasnik RS, br. 61/2009, 23/2013 i 51/2017
Ministarstvo finansija RS Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu. www.mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija, Centralna jedinica za harmonizaciju Smernice za upravljanje rizicima. www.mfin.gov.rs