Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 21  
Back povratak na rezultate
Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke
2018, vol. 1, br. 2, str. 153-164
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 22/11/2018
doi: 10.5937/NPDUNP1802153F
Creative Commons License 4.0
Samoefikasnost nastavnika razredne nastave za inkluzivno obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za filozofske nauke
bOsnovna škola '12 decembar', Sjenica

Sažetak

Samoefikasnost predstavlja suđenje čoveka o tome šta može uraditi, pre nego suđenje o tome kakav on jeste ili kakve su njegove osobine. Samoefikasnost nastavnika za inkluzivno obrazovanje podrazumeva individualnu percepciju nastavnika o vlastitoj efikasnosti u pogledu planiranja, organizovanja i izvođenja aktivnosti potrebnih da se ostvare ciljeva nastave i učenja inkluzivnog obrazovanja, odnosno da se postignu željeni vaspitni i obrazovni efekti kod učenika sa smetnjama u razvoju. Osnovni cilj ovog istraživanja se odnosio na procenu nivoa samoefikasnosti nastavnika razredne nastave za inkluzivno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju. Na uzorku od 170 nastavnika neujednačenih po polu (87.1% činile su ispitanice ženskog pola, dok su muškarci činili 12.9% uzorka), sa godinama radnog staža od 1 do 39, sa teritorije Beograda (65.9%) i Sjenice (34.1%.) primenjen je Upitnik o nastavnikovoj efikasnosti za inkluzivnu praksu. Dobijeni rezultati ukazuju da nastavnici pokazuju spremnost, zainteresovanost, uključenost u planiranje, realizaciju i uspešnu implementaciju inkluzivnog obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju.

Ključne reči

Reference

Avramidis, E., Kalyva, E. (2007) The influence of teaching experience and professional development on Greek teachers' attitude towards inclusion. European Journal of Special Needs Education, 22(4): 367-389
Barco, M. (2007) The relationship between secondary general education teachers selfefficacy and attitudes as they relate to teaching learning disabled students in the inclusive. Institute and State University, doctoral of philosoph
Došen, Lj., Gačić-Bradić, D. (2005) Vrtić po meri deteta - priručnik za primenu inkluzivnog modela rada u predškolskim ustanovama. Beograd: Save the Children
Galović, D. (2011) Stavovi vaspitača u predškolskim ustanovama i nastavnika prema inkluzivnom obrazovanju. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Magistarski rad
Gotshall, C., Stefanou, C. (2011) The effects of on-going consultation for accommodating students with disabilities on teacher self-efficancy and learned helplessness. Bucknell: Bucknell University, Istraživački izveštaj
Hrnjica, S. (2004) i saradnici, Škola po meri deteta. Beograd: Institut za psihologiju filozofskog fakulteta
Hrnjica, S., Dešić, M., Kašić, Z., Stanojković, N., Popović, B., Jablan, B., Nevenić, J., Rajović, V., Karić, J., Sretenov, D., Vujačić, M., Stojaković, S., Studen, R. (2009) Škola po meri deteta 2 - priručnik za primenu inkluzivnog modela prelaska sa razredne nastave na predmetnu nastavu za učenike sa teškoćama u razvoju. Beograd: Save the Children UK, Program za Srbiju
Hsien, M. (2007) Teacher Attitudes towards Preparation for Inclusion: In Support of a Unified Teacher Preparation Program. Postgraduate Journal of Education Research, 49-60; (8)
Jovanović, O. (2009) Stavovi nastavnika razredne i predmetne nastave prema inkluzivnom obrazovanju djece sa posebnim potrebama. Beograd: Filozofski fakultet, Diplomski rad
Pajares, F. (1996) Current Directions in Self-efficacy Research. JAI Press, (10), 1-49
Pajares, F. (1996) Self-Efficacy Beliefs and Mathematical Problem-Solving of Gifted Students. Contemporary Educational Psychology, 21(4): 325-344
Pavlović, G. (2007) Inkluzivno obrazovanje-perspektive u Srbiji i iskustva iz okruženja. Beograd: Udruženje studenata sa hendikepom
Rajović, V. (2004) Psiho-socijalne determinante razvoja i učenja mentalno retardirane dece. Beograd: Institut za psihologiju
Redmon, R. (2007) Impact of teacher preparation upon teacher self-efficacy. Midwestern: State University, Istraživački izveštaj
Ross, J.A., Bruce, C.D. (2007) Effects of professional development on teacher efficacy: Results of a randomized field trial. u: Paper presented at the annualmeeting of the American Educational Research Association, Chicago
Sarı, H., Celikoz, N., Secer, Z. (2009) An Analysis of pre-school teachers and student teachers' attitudes to inclusion and their self-efficacy. International Journal Of Special Education, 29-44; (24)
Sharma, U., Loreman, T., Forlin, C. (2011) Measuring teacher efficacy to implement inclusive practices. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(1): 12-21
Suzić, N. (2008) Efikasnost nastavnika. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 3, str. 377-394
Tenjović, L. (2002) Statistika u psihologiji. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Vlahek, I. (2007) Samoefikasnost, potreba za spoznajom i učinak na testu iz statistike. Zagreb: Filozofski fakultet, Diplomski rad
Vujačić, M. (2009) Mogućnosti i ograničenja inkluzije dece sa teškoćama u razvoju u redovne osnovne škole. Novi Sad: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Woolfolk, A. (2008) Educational psychology: Active learning edition. Boston, MA: Pearson, 10th ed