Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 21  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2017, br. 11, str. 119-131
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 21/06/2018
doi: 10.5937/zrufpl1711119M
Povezanost iracionalnih uverenja i samoefikasnosti studenata i veza sa nekim sociodemografskim varijablama
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresa: najaa91@gmail.com

Sažetak

Osnovni cilj ovog rada je da se ispita povezanost različitih aspekata iracionalnih uverenja i samoefikasnosti kod studenata. Specifični ciljevi se odnose na vezu osnovnih varijabli i nekih sociodemografskih varijabli (fakultet, status veze,obnova godine i hobi). Skala iracionalnih uverenja, sa 4 subskale, zahtev za apsolutnom korektnošću drugih i njihovo obezvređivanje, samoobezvređivanje, zahtev za bezuslovnom naklonošću i perfekcionistički zahtevi prema sebi, (Marić2002) i skala samoefikasnosti sa dve subskale (opšta i socijalna samoefikasnost) (Sherer i Maddux i sar. 1982) su primenjene na uzorku od 200 studenata druge godine (100 muškaraca i 100 žena) koji studiraju na različitim Fakultetima Univerziteta u Nišu. Rezultati pokazuju da postoji pozitivna povezanost Racionalnih uverenja sa Opštom (r=0.26, p<0.01) i Socijalnom(r=0.30, p<0.01) samoefikasnošću, negativna povezanost Opšte samoefikasnosti sa ukupnom skalom Iracionalnih uverenja (r=-0.22, p<0.01) kao i negativna povezanost Socijalne samoefikasnosti sa Ukupnom skalom Iracionalnih uverenja (r=-0.35, p<0.01). Dobijena je pozitivna povezanost Opšte i Socijalne samoefikasnosti (r=0.48, p<0.01). Buduća istraživanja ove problematike bi trebalo da uključe veći uzorak ispitanika i da se sprovode uz primenu drugačijih instrumenata. Bilo bi korisno u longitudinalnom istraživanju pratiti dinamiku iracionalnih uverenja pre upisa fakulteta, za vreme studiranja i posle završetka studija kod iste grupe ispitanika i svakako, uključiti varijable poput osobina ličnosti. Preporuka je takođe i da se buduća istraživanja pozabave porodičnim faktorima i njihovim odnosom sa ovde glavnim varijablama istraživanja.

Ključne reči

Reference

Bandura, A. (1977) Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2): 191-215
Bernard, M.E. (1995) It's prime time for rational emotive behavior therapy: Current theory and practice, research recommendations, and predictions. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 13(1): 9-27
Colodro, H., Godoy-Izquierdo, D., Godoy, J. (2010) Coping Self-Efficacy in a Community-Based Sample of Women and Men from the United Kingdom: The Impact of Sex and Health Status. Behavioral Medicine, 36(1): 12-23
Digiuseppe, R., Dryden, W. (2014) A practitioner's guide to rational emotive behavior therapy. Oxford: Oxford University Press
Dryden, W. (2009) Rational emotive behaviour therapy. Distinctive features. London: Routledge
Ellis, A. (1999) The theories and practices of REBT and how they have been augmented and revised during the last three decades. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 17, 69-95
Ellis, A., Dryden, W. (1997) The Practice of Rational-emotive therapy: RET. Berlin, itd: Springer Verlag
Ellis, A., di Giuseppe, R. (1993) Are inappropriate or dysfunctional feelings in rational-emotive therapy qualitative or quantitative?. Cognitive Therapy and Research, 17(5): 471
Ellis, A. (1963) Toward a More Precise Definition of 'Emotional' and 'Intellectual' Insight. Psychological Reports, 13(1): 125-126
Ellis, A. (2002) The role of irrational beliefs in perfectionism. u: Flett, Gordon L.; Hewitt, Paul L. [ur.] Perfectionism: Theory, research, and treatment., Washington: American Psychological Association (APA), str. 217-229
Ellis, A. (1994) Reason and emotion in psychotherapy, Revised and updated. New York: Carol Publishing
Ellis, A.L., Jay, S. (2009) Rational and Irrational Beliefs: Research, Theory, and Clinical Practice. New York: Oxford University Press
Ellsworth, A., Lagacé-Séguin, D.G. (2009) In Retrospect: Is Youth Grade Retention Associated with Self-Esteem and Self-Efficacy in Early Adulthood?. International Journal of Adolescence and Youth, 15(1-2): 21-38
Gist, M.E., Mitchell, T.R. (1992) Self-Efficacy: A Theoretical Analysis of Its Determinants and Malleability. Academy of Management Review, 17(2): 183-211
Goldfried, M.R., Sobocinski, D. (1975) Effect of irrational beliefs on emotional arousal. J Consult Clin Psychol, 43(4): 504-10
Marić, Z. (2000) Racionalno emotivno bihejvioralna terapija. u: Stojnov D. [ur.] Psihoterapije, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milanović-Dobrota, B., Radić-Šestić, M. (2012) Značaj modela samoefikasnosti u vaspitno-obrazovnom radu sa adolescentima. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 11, br. 4, str. 637-655
Popa, S. (2001) Interview with Albert Ellis: The 'Cognitive Revolution' in Psychotherapy. Romanian Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 1, 7-16
Popov, B., Novović, Z. Negativan fidbek, uverenja i značajnost cilja u predikciji
Vukosavljević-Gvozden, T., Opačić, G., Marić, Z. (2010) Irrational evaluations and antisocial behavior of adolescents. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 42, br. 2, str. 263-276
Windy, D. (1990) Dealing with anger problems: rational-emotive therapeutic interventions. Sarasota: Professional Resource Exchange Inc
Wood, R., Bandura, A. (1989) Impact of conceptions of ability on self-regulatory mechanisms and complex decision making. Journal of Personality and Social Psychology, 56(3): 407-415