Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 159  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 483-496
Obrazovanje kao faktor kulturne reprodukcije i kulturne produkcije
an/a
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

e-adresanatasa.nikolic@f.bg.ac.rs, aa_radovan@yahoo.com
Sažetak
Nastojeći da se ukaže na složen i dinamičan odnos i uzajamnu povezanost između pojmova obrazovanja i kultura, cilj ovog rada je da se predstavi uloga obrazovanja u procesu kulturne reprodukcije i procesu kulturne produkcije. U radu će biti predstavljeni, s jedne strane, mehanizmi kulturne reprodukcije u formalnom i neformalnom modelu obrazovanja, s posebnim osvrtom na ulogu škole u kulturnoj reprodukciji, dok će s druge strane nastojati da se odgovori na pitanja u kojoj meri i kako obrazovanje utiče na kulturnu produkciju.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Antonijević 2013: Radovan Antonijević. Opšta pedagogija. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju.
Apple 2012: Michael Apple. Ideologija i kurikulum. Beograd: Reč Eisner.
Bruner 2000: Džerom Bruner. Kultura obrazovanja. Zagreb: Eduka.
Valsiner 1997: Jan Valsiner. Čovekov razvoj i kultura. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva.
Delle Fave-Massimini-Bassi 2011: Antonella Delle Fave-Fausto Massimini-Marta Bassi. Education, learning, and cultural transmission. Psychological selection and optimal experience across cultures: cross-cultural advancements in positive psychology. Ed. Antonella Delle Fave. New York: Springer, 235-252.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. "Službeni glasnik Republike Srbije", Broj: 6/2020.
Kale 1977: Eduard Kale. Uvod u znanost o kulturi. Zagreb: Školska knjiga.
Koković 1997: Dragan Koković. Pukotine kulture. Beograd: Prosveta.
Kon 1988: Igor Kon. Dete i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Levinson 2005: Bradley Levinson. "Education for Cultural Continuity and Change". An expanded, unpublished draft of an entry for The Encyclopedia Britannica, Education Section.
Marković 2013: Tatjana Marković. "Uticaj društvenog, kulturnog i obrazovnog konteksta na shvatanje deteta i odnosa prema detetu". Krugovi detinjstva, br. 2, 87-112.
Milutinović 2019: Marin Milutinović. "Tradicija i mimezis kao osnovne karakteristike nastave likovnog vaspitanja". SVAROG, br. 18, 321-337.
Mitrović 2014: Milica Mitrović. "Sociokulturni pristup nastavi i angažovanje pedagoga u nastavi". Pedagog između teorije i prakse. Zbornik radova. Ur. Živka Krnjaja, Dragana Pavlović-Breneselović i Katarina Popović. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, 72-76.
O'Connor 2003: Kevin O'Connor. "Communicative practice, cultural production, and situated learning: Constructing and contesting identities of expertise in a heterogeneous learning context". Linguistic anthropology of education. Eds. Stanton Wortham and Betsy Rymes. Westport, CT: Praeger, 61-91.
Sokolov 1976: Elmar Sokolov. Kultura i ličnost. Beograd: Prosveta.
Trifunović 2006: Vesna Trifunović. Porodica i škola. Jagodina: Učiteljski fakultet u Jagodini.
Fuko 1997: Mišel Fuko. Nadzirati i kažnjavati - nastanak zatvora. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Conklin 2002: Kenneth Conklin. Education transmits a culture (plus a quick look at the separatist agenda of some Hawaiian education initiatives). http://www.angelfire.com/hi2/hawaiiansovereignty/edtransmitsculture.html [20.6.2019].
Willis 1984: Paul Willis. Education, Cultural Productionan Social. British Journal of Sociology of Education, 2, 105-115.
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina30-27010
primljen: 10.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka