Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 4 od 32  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2016, vol. 50, br. 3, str. 347-370
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 16/03/2017
doi: 10.5937/socpreg1603347P
Creative Commons License 4.0
Novi odnosi javnog i civilnog sektora - partnerstva i ugovaranje u obezbeđivanju socijalne sigurnosti u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: natalija.perisic@fpn.bg.ac.rs

Sažetak

Aktivnosti javnog i civilnog sektora u obezbeđivanju socijalne sigur- nosti, kao i njihovi odnosi, podvrgnuti su brojnim procenama i promenama, kako u glo- balnom, tako i u nacionalnom kontekstu. Sve su prisutniji pokušaji prevazilaženja nedostataka pojedinačnih sektora i jačanja snaga, posredstvom njihovog povezivanja u različite vrste partnerstava i/ili sklapanje ugovornih odnosa. Kratak pregled razvoja odnosa između javnog i civilnog sektora u Srbiji ukazuje na izuzetno različite faze u njihovom pojedinačnom razvoju, sa značajnim reperkusijama na njihove odnose. Postojeći zakonodavni okvir uvažava potrebu za saradnjom aktera u obezbeđivanju socijalne sigurnosti, ali je nedovoljno podstiče. Iako i dalje nedovoljno zastupljen, civilni sektor se razvija, kako samostalno, tako i u saradnji sa javnim sektorom, sa značajnim posledicama po ponudu socijalnih usluga i obezbeđivanje socijalne sigurnosti. Procena razvijenosti socijalnih usluga ubuduće svakako će se temeljiti, između ostalog, na granicama koje će zakonodavci iscrtavati između različitih pružaoca usluga, ali i sposobnosti implementacije novih rešenja i odnosa.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Zakon o socijalnoj zaštiti. Službeni glasnik RS, br. 24
Barr, N. (1992) Economic theory and the welfare state: A survey and interpretation. London: LSE Research Online, http://eprints.lse.ac.uk/archive/00000279 3. 8. 2006
Beresford, P. (2005) Redistributing profit and loss: the new economics of the market and social welfare. Critical Social Policy, 25(4): 464-482
Bežovan, G. (2005) Civilno društvo. Zagreb: Globus
Bošnjak, V., Stubbs, P. (2007) Towards a New Welfare Mix for the Most Vulnerable: Reforming Social Services in Bosnia-Herzegovina, Croatia and Serbia. u: Lovrinčević Ž., Mervar A., Nestić D., Starc N., Stubbs P., Sumpor M., Švaljek S. [ur.] Social Policy and Regional Development, Zagreb: Institut za javne financije, pp. 139-165
Brkić, M. (1998) Neprofitne i nevladine organizacije. u: Milosavljević Milosav [ur.] Socijalna politika u tranziciji, Beograd: Centar za proučavanje alternativa
Brunsdon, E. (1999) Private Wefare. u: Alcock P., Erskine A., May M. [ur.] The Student's Companion to Socal Policy, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 154-160
Centar za liberalno-demokratske studije (2013) Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava. Beograd
Čekerevac, A., Perišić, N. (2015) Emerging of the Socialist Welfare States in Serbia and Montenegro. Srpska politička misao, 7 (11); 149-171
Davies, A. (1994) Is there a case for a care corporation?: The voluntary sector and community care. London: Institute for Public Policy Research
Davies, J. (2015) Young people & volunteering: Qualitative experiences in deprived areas. http://www.socsci.ulster.ac.uk/policy/spa%20papers%206.pdf 8. 3. 2016
Deakin, N. (1999) The Voluntary Sector. u: Alcock P., Erskine A., May M. [ur.] The Student's Companion to Socal Policy, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 161-168
Esping-Andersen, G. (1998) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton, New Jersey: Princeton University Press
Hill, M. (1996) Social Policy - A Comparative Analysis. Essex: Prentice Hall
Jad, I. (2010) NGOs: Between buzzwords and social movements. u: Cornwall A., Eade D. [ur.] Deconstructing development discourse: Buzzwords and fuzzwords, Oxford: Practical Action Publishing Ltd. in association with Oxfam GB, pp. 193-203
Johnson, N. (1999) State Wefare. u: Alcock P., Erskine A., May M. [ur.] The Student's Companion to Socal Policy, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 147-153
Jovanović, V., Vuković, D. (2003) Fond za socijalne inovacije - mehanizam unapređenja socijalne zaštite. Socijalna misao, vol. 10, br. 2-3, str. 53-76
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom (2015) O nama. http://civilnodrustvo.gov.rs/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0 %B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D0%BE- %D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0.102.html 16. 8. 2015
Lakićević, D. (1978) Uvod u socijalnu politiku. Beograd: Savremena administracija
Lakićević, D. (1976) Misao i praksa socijalne politike Jugoslavije između dva svetska rata. Beograd
Lončar, J., Spasojević, D. (2010) Institucionalni mehanizmi saradnje države i civilnog društva. u: Pavlović V., Stojiljković Z. [ur.] Savremena država - strukture i socijalne funkcije, Beograd: Konrad Adenauer Stiftung, str. 173-193
Matković, G. (2009) Uloga nevladinih organizacija u pružanju usluga socijalne zaštite. u: Matković G., Stranjaković M., Kovačević V. [ur.] Uloga nevladinih organizacija u pružanju usluga socijalne zaštite, Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije, str. 7-50
Milivojević, Z. (2006) Civilno društvo Srbije potisnuto tokom 1990-ih - u potrazi za legimitetom, prepoznatljivom ulogom i priznatim uticajem tikom 2000-ih - CIVICUS indeks civilnog društva - izveštaj za Srbiju. Beograd: Argument
Milosavljević, M.V., Vidanović, I., ur. (1999) Socijalni rad i dobrovoljne socijalne aktivnosti. Beograd: Fakultet političkih nauka - Naučno istraživački centar za socijalni rad i socijalnu politiku
Nikolin, S., Paunović, Ž., Šećibović, R., Vučković, N. (2002) Karakteristike trećeg sektora u Srbiji. u: Petrović B. [ur.] Civilno društvo i nevladin sektor, Beograd: Magna agenda, str. 119-137
Pejanović, S. (2004) Socijalna politika. Beograd: Defektološki fakultet
Perišić, N. (2016) The Serbian Welfare State - a Transition Loser. u: Schubert K., de Villota P., Kuhlmann J. [ur.] Challenges to European Welfare Systems, Heidelberg-New York-Dordrecht-London: Springer, pp. 647-669
Perišić, N. (2012) Socijalna sigurnost između države i tržišta. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Pestieau, P. (2006) The Welfare State in the European Union. Oxford: Oxford University Press
Pošarac, A. (1995) Pauperizacija stanovništva u Srbiji - jedan od osnovnih uzroka potisnutosti civilnog društva. u: Pavlović V. [ur.] Potisnuto civilno društvo, Beograd: Eko centar, str. 329-366
Salamon, L. (1995) Partners in Public Service - Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State. Baltimore - London: The John Hopkins University Press
Sauer, M., Perišić, N. (2014) Local Networks in the Provision of Long-term Care Services in Serbia – a View from the South-East of Europe. Sozialer Fortschritt, 63(8): 209-215
Selimović, S. (2015) Ljudski resursi nevladinih organizacija kao faktor razvoja socijalnih usluga. u: Pandžić A. [ur.] Menadžment u socijalnom radu - unapređenje kvaliteta socijalne zaštite, Tuzla: Centar za socijalne inovacije, str. 137-181
Spicker, P. (2015) The provision of welfare: Public sector. http://www.spicker.uk/social-policy/socadmin.htm/publicsector 15. 8. 2015
Spiker, P. (2013) Socijalna politika - teorija i praksa. Beograd: Fakultet političkih nauka
Torbica, D. (2002) Treći sektor građanskog društva. u: Pavlović V., Vasović V. [ur.] Postkomunizam i demokratske promene - demokratska rekonstrukcija države i političkog sistema, Beograd: Jugoslovensko udruženje za političke nauke, str. 437-446
Ungerson, C. (1999) The Informal Sector. u: Alcock P., Erskine A., May M. [ur.] The Student's Companion to Socal Policy, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 169-174
Vlaović-Vasiljević, D. (2013) Vodič za organizacije civilnog društva - Standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja. Beograd: CLDS
Vuković, O., Vuković, D., Cvejić, S. Uporedno istraživanje lokalnih pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji - konkurentnost i inovativnost civilnog sektora. Beograd: Trag fondacija
Zavod za socijalnu zaštitu (2015) Baza podataka o lokalnim socijalnim uslugama. http://www.zavodsz.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=245 16. 8. 2015