Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 5 od 32  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2015, vol. 44, br. 5, str. 60-76
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/01/2016
doi: 10.5937/ZZ1505060J
Socijalno zdravstveno stanje boraca i vojnih invalida SUBNOR-a Srbije
aSavez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Srbije, Republički odbor, Komisija za boračko-invalidsku zaštitu, Beograd
bKlinički centar Podgorica, Crna Gora

e-adresa: info@subnor.org.rs

Sažetak

Boračko-invalidska zaštita spada u obaveze države, kao što je međunarodnim propisima o pravima veterana iz Drugog svetskog rata propisano. Kod nas je boračko-invalidska zaštita regulisana u više zakona, a briga o ostvarivanju prava i stanju socijalne sigurnosti spada u značajno područje rada organizacije SUBNOR. Cilj ovog istraživanja je unapređenje socijalno zdravstvenog stanja boraca i vojnih iivalida kontinuiranom aktivnošću SUBNOR-a. Podaci o socijalno zdravstvenom stanju boraca prikupljaju se na osnovu jedinstvenog upitnika. Ovo je ostvareno višegodišnjom saradnjom Komisije za boračko-invalidsku zaštitu sa više od 50 gradskih i opštinskih odbora SUBNOR-a. Istraživanje je realizovano od 2008. do 2014. godine u 52 grada i opštine na području cele Republike Srbije. Anketirano je 10.988 boraca NOR-a, potomaka palih boraca i poštovalaca, a u značajnom broju gradova i opština, obuhvaćeni su i učesnici ratova iz devedesetih godina prošlog veka. Od 8.576 obrađenih anketa u 23,6% slučajeva (2.020) su osobe ženskog pola. Osobe starosti 80 i više godina čine 74% ispitanika. Svoje zdravstveno stanje 56% anketiranih ocenilo je kao loše i vrlo loše. Uočeno je da od 730 anketiranih, starih 85 i više godina, njih 402 (55,1%) je ograničeno pokretno, a njih 45 (6,2%) je nepokretno. Od 6.839 anketiranih svih starosnih grupa, njih 2.221 (32,5%) su sa izraženim ograničenjima, dok skoro svaka druga osoba, sa 85 i više godina, ima ozbiljnih teškoća u održavanju lične higijene. Nešto više od dve petine anketiranih (42,4%) koji su odgovorili na pitanje o porodičnim prilikama, žive u višečlanim domaćinstvima. Preko 80% anketiranih boraca i potomaka palih boraca svoje materijalno stanje ocenilo je kao dobro i zadovoljavajuće. Registrovano je 2.342 (27.3%) zahteva anketiranih za uslugama pomoći u kući i 1.295 (15,1%) zahteva za smeštaj u ustanove za penzionere i stara lica. Obradom i analizom dobijenih podataka, a posebno ostvarenom saradnjom sa gradskim i opštinskim odborima SUBNOR-a, predstavnicima zdravstvenih i socijalnih ustanova, predstavnicima lokalne smouprave, u značajnoj meri su realizovani ciljevi projekta “Socijalno-ekonomski položaj i zdravstvene potrebe boraca i vojnih invalida”. To je i osnova za planiranje aktivnosti boračkih organizacija na svim nivoima, i za sprovođenje mera na poboljšanju socijalne sigurnosti, efikasnije zdravstvene zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja i za delotvornu saradnju sa nadležnim državnim institucijama i organima i ustanovama na lokalnom nivou u čiju nadležnost spada socijalna i zdravstvena zaštita boraca i vojnih invalida.

Ključne reči

borci i vojni invalidi; socijalna sigurnost; Srbija

Reference

Anđelski, H., Popović, B., Durlević, Z., Đorđević, P. (2012) Socijalno-ekonomski položaj i zdravstvene potrebe boraca i vojnih invalida. Zdravstvena zaštita, vol. 41, br. 1, str. 11-20
Popović, B., Anđelski, H., Jelača, P., Đorđević, P., Mernik, A. (2014) Zdravstvene potrebe i socijalno-ekonomski položaj boraca i vojnih invalida u Srbiji. Zdravstvena zaštita, vol. 43, br. 2, str. 6-10