Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 4 od 53  
Back povratak na rezultate
Selekcija i semenarstvo
2015, vol. 21, br. 2, str. 39-49
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 17/02/2016
doi: 10.5937/SelSem1502039D
Mineralna ishrana biljaka u funkciji stabilne proizvodnje šećerne repe
aVisoka tehnička škola strukovnih studija, Požarevac
bRareks Co, Zemun
cInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd
dPSS Institut Tamiš, Pančevo

e-adresa: lami.agrif@gmail.com

Sažetak

U radu su prikazani rezultati trogodišnjih ispitivanja prinosa i tehnološke vrednosti korena šećerne repe u uslovima pojačane mineralne ishrane biljaka. Istraživanja su izvedena na zemljištu tipa černozem u klimatskim uslovima južnog Banata. Predmet istraživanja bile su četiri sorte (Chiara, Irina, Laetitia i Severina) i deset varijanti mineralne ishrane biljaka sa različitim količinama i odnosom NPK asimilativa. U rezultatima su prikazane osobine korena koje imaju najvažniju ulogu u određivanju prinosa (prosečna masa korena, digestija, prinos korena i prinos kristalnog šećera). Dobijene vrednosti poređene su po godinama istraživanja, a variranja uslovljena promenljivim vremenskim uslovima, određena su koeficijentom varijacije. Rezultati istraživanja su pokazali da snabdevenost biljaka glavnim elementima ishrane i genetičke osobine sorte značajno utiču na stabilnost proučavanih produktivnih osobina šećerne repe. Prinos kristalnog šećera u ukupnom proseku bio je najveći u varijanti sa po 50 kg ha-1 azota, fosfora i kalijuma. Sorta Chiara imala je najkrupnije korenove i najveći prinos korena, ali i najmanju digestiju. Najbolji proizvodni rezultati dobijeni su sortom Severina, koja je i pored najsitnijih korenova, imala najveću digestiju i dala najveći prinos kristalnog šećera uz najmanji koeficijent varijacije po godinama.

Ključne reči

šećerna repa; mineralna ishrana biljaka; sorte; digestija; prinos korena i kristalnog šećera

Reference

Čačić, N., Kovačev, L., Mezei, S., Nagl, N., Rajić, M. (2005) Adaptabilnost i stabilnost NS sorti šećerne repe u različitim agroekološkim uslovima gajenja. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 135-143
Čačić, N., Kovačev, L., Mezei, S., Sklenar, P., Nagl, N. (2000) Proces sazrevanja različitih tipova sorti šećerne repe. Selekcija i semenarstvo, vol. 7, br. 1-2, str. 9-13
Filipović, V. (2009) Uticaj gustine useva na rastenje, prinos i kvalitet korena različitih sorti šećerne repe. Beograd, Doktorska disertacija
Filipović, V., Jovanović, B., Glamočlija, Đ., Marinković, B., Jaćimović, G. (2007) Uticaj mineralne ishrane na prinos i kvalitet korena različitih sorti šećerne repe. u: XII Naučno - stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem Naučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede RS, Teslić, BiH, Zbornik sažetaka
Gujaničić, T., Glamočlija, Đ., Maletić, R., Savić, J. (2008) Proizvodnja šećerne repe u uslovima intenzivne ishrane biljaka i navodnjavanja useva. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 69, br. 1, str. 69-78
Jaćimović, G., Marinković, B., Crnobarac, J. (2006) Prinos rafinisanog šećera u zavisnosti od nivoa đubrenja šećerne repe. Savremena poljoprivreda, vol. 55, br. 5, str. 139-145
Kenter, C., Hoffmann, C.M., Märländer, B. (2006) Effects of weather variables on sugar beet yield development (Beta vulgaris L.). European Journal of Agronomy, 24(1): 62-69
Kuzevski, J., Krstanović, S., Šurlan-Momirović, G., Živanović, T., Jeličić, Z. (2008) The effect of mineral nutrition on the chemical composition of the sugar beet root. u: Conventional and molecular breeding of field and vegetable crops, Novi Sad
Ljubomirović, D., Filipović, V., Jovanović, B. (2006) Uticaj različitih količina NPK mineralnih đubriva na osobine černozema u periodu 1970-2004. godine. Savremena poljoprivreda, vol. 55, br. 5, str. 119-124
Munćan, P., Živković, D. (2006) Menadžment ratarske proizvodnje. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet
Radivojević, S., Kabić, D., Filipović, V., Jaćimović, G. (2008) Yield and technological quality of modern sugar beet varieties in the Republic of Serbia. Food Processing, Quality and Safety, vol. 35, br. 2, str. 53-57
Radivojević, S.Đ., Obradović, S.P., Kabić, D.R., Došenović, I.S. (2000) Biološko-tehnološke karakteristike zastupljenih sorti u proizvodnji šećerne repe u toku 1998. godine. Acta periodica technologica, br. 31, str. 333-338
Refay, Y.A. (2010) Root yield and quality traits of three sugar beet (Beta vulgaris L.) varieties in relation to sowing date and stand densities. World Journal of Agricultural Sciences, 6 (5); 589-594
Shrestha, N., Geerts, S., Raes, D., Horemans, S., Soentjens, S., Maupas, F., Clouet, P. (2010) Yield response of sugar beets to water stress under Western European conditions. Agricultural Water Management, 97(2): 346-350
Srđanov, T., Vuković, Z., Nikolić, P., Pajić, Đ., Sabadoš, V., Škrbić, K. (2004) Rezultati sortnih mikroogleda sa zastupljenim sortama i hibridima u proizvodnji šećerne repe, tolerantnih na rizomaniju, u 2004. godini. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Stevens, W.B., Violette, R.D., Skalsky, S.A., Mesbah, A.O. (2009) Response of eight sugar beet varieties to increasing nitrogen application: 1. Root, sucrose, and top yield. J. Sugar Beet Res, 45: 65-83