Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2011, br. 46, str. 253-258
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 12/07/2011
Efekti jednogodišnjeg trenažnog procesa na razvoj specifičnih motoričkih sposobnosti košarkaša pionirskog uzrasta
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Prilikom rada sa mladim košarkašima mora se voditi računa o trenažnom procesu koji bi pre svega trebao biti zasnovan na izgradnji bazičnih motoričkih sposobnosti i na usvajanju i usavršavanju tehničko-taktičkih znanja. U formiranju bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti bitno je obratiti pažnju da opterećenje, sadržaji i modaliteti rada budu u skladu sa osnovnim biološkim i sportskim zakonitostima razvoja mladog sportiste. Na uzorku od 40 košarkaša pionirskog uzrasta podeljenih u dve grupe (eksperimentalnu i kontrolnu) primenjen je sistem od ukupno 11 varijabli za procenu specifičnih motoričkih sposobnosti. Cilj ovog istraživanja je da utvrdi efikasnost trenažnog procesa u uslovima delovanja dva različita programa treninga od kojih je jedan sačinjen na bazi istraživanja strukture igre najboljih košarkaša na takmičenjima a drugi predstavlja standardni model treninga. Dobijeni rezultati biće obrađeni statistički, tabelarno prikazani i tekstualno obrazloženi.

Ključne reči

Reference

Bokan, M. (2009) Motoričke sposobnosti odbojkaša i testovi za njihovu procenu. Fizička kultura, vol. 63, br. 1, str. 116-134
Karalejić, M., Jakovljević, S. (2001) Osnove košarke. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Karalejić, M., Jakovljević, S. (1998) Testiranje i merenje u košarci. Beograd: KSS
Kocić, M. (2005) Razlike u motoričkim, situaciono-motoričkim i funkcionalnim sposobnostima košarkaša različitog ranga takmičenja. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Magistarski rad
Milanović, L., Jukić, I., Simek, S. (2005) Razlike u morfološkim, funkcionalnim i motoričkim pokazateljima treniranosti dviju skupina vrhunskih košarkaša. Sarajevo: Homosporticus
Milić, V., Stojanović, T. (2008) Efekti šestonedeljnog programa pliometrijskog treninga na odbojkašku skočnost. Sport Mont, 6 (15-17), str. 709-714
Rubin, P. (2008) Efekti treninga na merenje specifično - motoričke sposobnosti košarkaša i košarkašica kadetskog uzrasta. Sprt Mont, 6 (15-17), str. 72-77
Rubin, P. (1997) Efektivnost različitih programa trenažnog procesa košarkaša. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Saratlija, P., Saratlija, T., Babić, V. (2007) Prediktivna vrijednost morfoloških obilježja u rezultatima specifičnih košarkaških testova u dječaka u dobi od 9 do 11 godina. Magistra ladertina, 2, 2
Zukolo, Z. (1990) Utjecaj košarkaškog treninga na promjene u nekim varijablama bazične motoričke sposobnosti kod pionira. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Diplomski rad