Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 16  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 61, br. 1, str. 73-95
Pobijanje pravnih radnji bez naknade ili uz neznatnu naknadu u stečajnom postupku
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresavuk@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Pobijanje pravnih radnji; Stečajni dužnik; Stečajni postupak; Poklon; Pravna radnja bez naknade; Neznatna naknada; Oštećenje poverilaca
Sažetak
U srpskoj teoriji stečajnog prava pobijanje pravnih radnji bez naknade ili uz neznatnu naknadu do sada nije u dovoljnoj meri problematizovano. Praktičari i teoretičari se uglavnom zaustavljaju na formulaciji da je reč o nespornom načinu pobijanja koji u praksi ne stvara probleme. Ovaj rad želi da pokaže da ovakav zaključak nije opravdan, a najverovatnije je posledica nedovoljnog korišćenja ovog načina pobijanja. Pisanje rada na ovu temu posebno opravdava činjenica da je novim Zakonom o stečaju dopunjena i delimično promenjena dosadašnja regulativa ovog pitanja. Autor je u radu prvo identifikovao osnovna otvorena pitanja pobijanja pravnih radnji bez naknade ili uz neznatnu naknadu, na koja uporedna stečajna zakonodavstva ne daju uniformne odgovore. U drugom delu se analizira svrha ovog načina pobijanja, pri čemu se posebno apostrofira želja za destimulisanjem vršenja određenih pravnih radnji dužnika uoči otvaranja stečajnog postupka. Treći deo rada je posvećen određivanju obuhvata pojmova pravne radnje bez naknade i uz neznatnu naknadu, koji u praksi mogu stvoriti značajne probleme. Kako pravna radnja bez naknade ili uz neznatnu naknadu mora biti učinjena u određenom periodu pre stečajnog postupka, sledeći deo rada proučava temporalni i finansijski aspekt relevantnog perioda. U poslednjem delu su prikazani najznačajniji izuzeci od opštih pravila o pobijanju pravnih radnji bez naknade ili uz neznatnu naknadu.
Reference
*** Austrijski Stečajni zakon (nem. Konkursordnung) iz 1914. godine. KO, čl. 28(4) i 29
*** (1995) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik RS, br. 46/95, čl. 49 i 75
*** (1993/1996) Zakon o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji. Službeni list SFRJ, br. 37/93, 28/96 -ZPPSL, čl. 112, st. 3, tač. 2
*** (1980) Zakon o sanaciji i prestanku organizacija udruženog rada. Službeni list SFRJ, br. 41/80, ispravka 58/80 - ZOSPOUR 1980, čl. 161, st. 1
*** (2002) Zakon o stečajnom postupku Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 67/02 - ZSP Republike Srpske, čl. 82, st. 1;
*** (2003/2004) Zakon o stečajnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 29/03, 32/04 - ZSP BiH, čl. 82, st. 1;
*** (2004) Zakon o stečajnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 84/04 - ZSP), čl. 103;
*** (2009) Zakon o stečaju. Službeni glasnik RS, br. 104/09, čl. 124, st. 1
*** (2006) Zakon za stečaj. Služben vesnik na Republika Makedonija, br. 34/06 - ZZS, čl. 144, st. 1
Armour, J. (2003) Transactions at an undervalue. u: John Armour, Howard Bennett [ur.] Vulnerable Transactions in Corporate Insolvency, Oregon: Hart Publishing, 46-47
Armour, J., Hertig, G., Kanda, H. (2009) Transactions with creditors. u: Reinier Kraakman, i dr. [ur.] The Anatomy of Corporate Law - A Comparative and Functional Approach, Oxford University Press
Barč, R. (1939) Osnovi prava poravnanja i stečajnog prava. Beograd: G. Kon
Bebchuk, A.L., Fried, J.M. (2004) Pay without performance: The unfulfilled promise of executive compensation. Harvard University Press
Bork, R. (2002) Einführung in das Insolvenzrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 102
de Bra, P. (2002) u: Braun Eberhard [ur.] Insolvenzordnung (InsO) - Kommentar, München: Verlag C. H. Beck, 678
Delibašić, T.V. (1999) Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika. Beograd
Dika, M. (2002) Pravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka. Zagreb: Narodne novine
Đurđević, M. (2011) Nagradni poklon. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 1, str. 160-177
Đurđević, M. (2010) Ugovor o poklonu. Beograd: Pravni fakultet, 76-78
Gerhart, K. (2008) u: Gerhart Kreft [ur.] Insolvenzordnung, Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 1149
Goršić, F. (1934) Komentar stečajnog zakona. Beograd: Geca Kon
Gucunja, J. (1980) Pravno regulisanje poverilačko-dužničkih odnosa u slučaju prestanka organizacija udruženog rada. Novi Sad, doktorska disertacija
Häsemeyer, L. (2007) Insolvenzrecht. Carl Heymanns Verlag, 595
Henckel, W. (2008) Anfechtung im Insolvenzrecht - Kommentar. Berlin: De Gruyter Recht
Huber, M. (2006) u: Gottwald Peter [ur.] Insolvenzrechts- Handbuch, München: Verlag C. H. Beck, 854
Kašanin, R., Nešković, R., Lekić, I. (1981) Komentar Zakona o sanaciji i prestanku organizacija udruženog rada. Beograd: Savremena administracija
Kirchhof, H. (2008) u: Hans-Peter Kirchhof, Hans-Jürgen Lwowski, Rolf Stürner [ur.] Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München: Verlag C. H. Beck, Band 2, 696
Makiedo, D. (1965) Građanskopravni i ostali učinci otvaranja stečajnog postupka. Split
Pape, G., Uhlenbruck, W., Voigt-Salus, J. (2010) Insolvenzrecht. München: C. H. Beck Verlag, 424
Perović, S. (1990) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ, knjiga prva, 7. izdanje
Perović, S. (1980) u: Slobodan Perović, Dragoljub Stojanović [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima - knjiga prva, Kragujevac: Pravni fakultet
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (1999) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Radišić, J.D. (2000) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Radović, V. (2008) Uticaj agencijskih problema na pravo akcionarskih društava i korporativno upravljanje. u: Vasiljević M., V. Radović [ur.] Korporativno upravljanje, zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet, 235-264
Radović, V. (2011) Naknada članovima uprave akcionarskog društva - preporuke dobre prakse korporativnog upravljanja. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje
Rechberger, W.H., Thurner, M. (2004) Insolvenzrecht. Wien: WUV Universitätsverlag
Rogge, H. (2007) u: Schmidt Andreas [ur.] Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, Münster: ZAP Verlag, 1480
Slijepčević, D., Spasić, S. (2006) Komentar Zakona o stečajnom postupku. Beograd: Cesmecon
Stanković, O., Vodinelić, V.V. (1996) Uvod u građansko pravo. Beograd: Nomos
Šulejić, P. (1997) Pravo osiguranja. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije
Ulrich, F. (2008) Insolvenzrecht. München: Verlag C. H. Beck, 152
UNCITRAL (2005) Legislative guide on insolvency law. New York, 143, http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html
Velimirović, M. (2010) Stečajno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Vučetić, V. (1961) Komentar Zakona o sanaciji i prestanku organizacija udruženog rada. Informator, Zagreb, 186
Wood, P.R. (2007) Principles of international insolvency. Sweet & Maxwell, Internet source: http://books. google. com
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 25.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka