Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 251  
Back povratak na rezultate
Istraživanja u pedagogiji
2020, vol. 10, br. 1, str. 76-92
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 07/07/2020
doi: 10.5937/IstrPed2001076Q
Konceptualizacija srpskoga jezika u multinacionalnoj studentskoj zajednici
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov", Vršac

e-adresa: ivanacurcin@yahoo.com, eldena.stanic@gmail.com

Sažetak

Cilj ovoga rada jeste da se primenom teorijsko-metodološkog aparata kognitivne lingvistike otkrije kako studenti kojima je maternji jezik srpski/rumunski/romski doživljavaju većinski, jezik sredine - srpski jezik. S jedne strane, razmatrani su stavovi studenata čiji je maternji jezik srpski, i, uporedo s tim, stavovi studenata kojima je srpski nematernji jezik. Kada je za to bilo razloga, dat je i osvrt na razliku u konceptima između studenata prvog i drugog nivoa studija. Pažnja je posebno posvećena osvetljavanju vladajućih koncepata kada je reč o negovanju srpskoga jezika, ortografije, kao i unapređivanju visokoškolske nastave ovoga predmeta. Primarna hipoteza od kojih smo u analizi nakon određivanja ciljeva rada pošli jeste da otkrivanje i detaljnije proučavanje vladajućih koncepata studenata o srpskom jeziku identifikuje polja u kojima treba unaprediti nastavu ovoga jezika. Rezultati istraživanja sprovedenog školske 2019/2020. godine sa studentima Visoke škole strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov" u Vršcu - jedinstvene u Evropi po tome što se u njoj nastava realizuje na tri jezika: srpskom, rumunskom i romskom - pokazali su da se srpski jezik iz perspektive studenata doživljava kao kompleksan pojam; da aktivnostima eksplicitno usmerenim na usavršavanje/negovanje ovoga jezika studenti posvećuju isto koliko i učenju stranoga jezika - dnevno najduže jedan školski čas, a da bi unapredili poznavanje srpskog jezika najčešće koriste internet i druge elektronske izvore. Pri tome, studenti kojima je maternji jezik srpski jezik ističu važnost negovanja kulture govora i upotrebe lepih reči, dok studenti kojima je srpski nematernji jezik izdvajaju problem (mnoštva) pravopisnih grešaka u pismenom izražavanju. Kada je reč o mogućnostima unapređivanja nastave srpskoga jezika u multikulturalnom okruženju kakva je sredina u kojoj je vršeno istraživanje, studenti smatraju da je presudna uloga kvantiteta, odnosno da nastavi srpskog jezika treba posvetiti više časova predavanja, vežbi, ali i seminara, kao i dopunskog rada. Dobijeni rezultati potvrdili su polaznu hipotezu i dali neophodne smernice za unapređivanja nastave srpskoga (kao maternjeg i kao nematernjeg) jezika.

Ključne reči

nastavna praksa; pojmovne metafore; primenjena kognitivna lingvistika; srpski jezik kao maternji i kao nematernji jezik; studenti

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Antović, M. (2007). Teorija optimalnosti i teorija metafore u svetlu muzičke i jezičke kompetencije. Doktorska disertacija. Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet. Preuzeto sa: http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4003/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y (10. 8. 2019). (štampano ćirilicom)
Brborić, V. (2011). Pravopis i škola. Beograd: Čigoja štampa. (štampano ćirilicom)
Brendt, E. (2008). Intersections and diverging paths: Conceptual patterns on learning in English and Japanese. Metaphors for Learning: Cross-cultural Perspectives, 73-102
Bugarski, R. (2003). Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Čigoja, XX vek
Caballero, R. (2006). Journey metaphors in foreign language teaching-learning: Ways of travelling/learning in multimedia environments. Mélanges CRAPEL, 28, 201-211
Cook-Sather, A. (2003). Movement of mind: The matrix, metaphors, and reimagining education. Teacher College Records, 105, 946-977
Dragićević, R. (2006). Srpski jezik i kultura izražavanja za V razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (štampano ćirilicom)
Đorđev, I. (2014). Possible applications of conceptual metaphors (cognitive approach) to improve orthography teaching. Research in Pedagogy, 4/1, 130-143
Đorđev, I. (2019). Literacy in the 21st century from the perception of pupils of secondary schools. Research in pedagogy, 9/2, 127-142
Đorđev, I., Kelemen Milojević, Lj. (2017). Konceptualizacija dramskog metoda i njene implikacije u vaspitno-obrazovnoj praksi. Metodička praksa, 13/2, 275-284. (štampano ćirilicom)
Đorđev, I., Raić, S. (2018). Konceptualizacija komunikacije u multinacionalnoj studentskoj zajednici. U: T. Nedimović, i I. Đorđev (ur.), Komunikacija u multikulturalnoj sredini i vaspitno-obrazovnom radu. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 55-69. (štampano ćirilicom)
Farjami, H. (2012). EFL Students Images and Metaphors of Grammar Learning. Iranian Journal of Applied Linguistics (IJAL), 15(1), 19-41
Gojkov, G. (1995). Kognitivni stil u didaktici. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Gojkov, G. (2009). Didaktika i metakognicija. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ,,Mihailo Palov"
Informator za studente. Knjiga predmeta. Preuzeto sa: https://uskolavrsac.edu.rs/info/wpcontent/uploads/2014/11/Knjiga-predmeta-VDPU-za-19-20.pdf (3. 4. 2020)
Kesen, A. (2010). Turkish Efl Learners' metaphors with Respect to English Language Coursebooks. Novitas-ROYAL, 4(1)
Klikovac, D. (2004). Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Čigoja štampa
Klikovac, D. (2018). Srpski jezik u svetlu kognitivne lingvistike. Beograd: Čigoja štampa. (štampano ćirilicom)
Kovač Rac, E. i Halupka Rešetar, S. (2017). Stavovi prema srpskom jeziku među učenicima vojvođanskih srednjih škola na mađarskom nastavnom jeziku. Nasleđe, 38, 141-161. (štampano ćirilicom)
Krajišnik, V. i Strižak, N. (2018). Srpski kao strani i srpski kao nematernji jezik -sličnosti i razlike. U: Lj. Bajić, J. Ginić i N. Stanković Šošo (ur.), Aktuelni teorijsko-metodološki problemi proučavanja i nastave slovenskih jezika, književnosti i kultura : zbornik radova. Beograd: Filološki fakultet, 181-193.; https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch12 (3. 4. 2020). (štampano ćirilicom)
Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In: Metaphor and Thought, Cambrige, CUP, 202-251
Lakoff, G., Espenson, J., Scwartz, A. 2 (1991). Master Metaphor List. Berkeley: University of California
Lakoff, G., Johnson, M. (1980, 2003). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press
Martinez, M., Sauleda, N., Huber, G. L. (2001). Metaphors as Blueprints of Thinking about Teaching and Lerning. Teaching and Teacher Education 17, 965-977
Nagamine, T. (2012). A metaphor analysis of preservice EFL teachers' beliefs regarding professional identity. The Asian EFL Journal, 14(2), 141-171
Nikolić, M. ( 4 2006). Metodika nastave srpskoga jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (štampano ćirilicom)
Paunović, T. (2009). Sociolingvistički pogled u susedovo dvorište: stavovi prema jezičkim varijetetima. Radovi Filozofskog fakulteta, 11/1, 77-99
Pravopis srpskoga jezika. Pravila i njihovi osnovi. Rečnik uz pravopis (izmenjeno i dopunjeno ekavsko izdanje) (2010). Novi Sad: Matica srpska. (štampano ćirilicom)
Radić Bojanić, B. (2012). Usvajanje metaforičkih izraza iz domena vremenskih prilika. U: M. Krstić (ur.), Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 42/1, 265-277. Preuzeto sa: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2012/0354-32931201265R.pdf (4. 4. 2020). (štampano ćirilicom)
Veljković Stanković, D. (2008). Kognitivni pristup evalutivnim tvorenicama i njegova primena u nastavi srpskog jezika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 37/1, 497-510. (štampano ćirilicom)
Veljković Stanković, D. (2009). Metafore o nastavi, nastavnicima i učenju maternjeg jezika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 38/3, 103-117. (štampano ćirilicom)
Veljković-Stanković, D. (2013). Mogućnosti primene kognitivnog pristupa u nastavi srpskoga jezika (na primeru obrade gramatičke kategorije glagolskog vida). Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 42/3, 85-113. (štampano ćirilicom)
Veljković-Stanković, D. (2018a). Čovek u velikom krugu postojanja -kognitivni pristup u radu lingvističke sekcije. U: Lj. Bajić, J. Ginić i N. Šošo (ur.), Zbornik Komisije za nastavu slovenskih jezika i književnosti, 259-274. (štampano ćirilicom)
Veljković-Stanković, D. (2018b). Kako mislimo reči. Prilozi proučavanju kognitivnih aspekata srpske leksike. Beograd: Jasen. (štampano ćirilicom)
Veljković-Stanković, D., Đorđev, I. (2018a). Mogućnosti primene kognitivnog pristupa u nastavi pravopisa. U: S. Gudurić, B. Radić-Bojanić (ur.), Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa ,,Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7", Novi Sad: Filozofski fakultet, 41-53. (štampano ćirilicom)
Veljković-Stanković, D., Đorđev, I. (2018b). Pismenost novog doba iz perspektive budućih vaspitača i nastavnika. Primenjena lingvistika, 19, 7-22. (štampano ćirilicom)