Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 1 od 359  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2020, vol. 50, br. 2, str. 187-214
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/09/2020
doi: 10.5937/ZRFFP50-26889
Creative Commons License 4.0
Beogradski studenti i političke organizacije 1935-1941
Institut za savremenu istoriju, Beograd

e-adresa: dragomirbondzic@yahoo.com, raderistanovic@hotmail.com

Sažetak

Tokom međuratnog perioda na Univerzitetu u Beogradu među studentima se odvijao dinamičan politički život. Autori su u ovom radu nastojali da u hronološkim okvirima od 1935. do početka Aprilskog rata 1941. ukažu na najvažnije političke organizacije koje su delovale na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Izvršena je istoriografska rekonstrukcija organizacione strukture, ideološko-političke platforme, oblika delovanja i uticaja komunista, Demokratskog studentskog kluba, Omladinske sekcije Srpskog kulturnog kluba, Kluba studenata JRZ "Slovenski jug" i Omladinske organizacije "Zbor". Posebna pažnja je posvećena analizi međusobnih odnosa ovih organizacija od izbijanja Drugog svetskog rata septembra 1939. do početka Aprilskog rata 1941.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bodrožić, M. (1989). Studentski klubovi buržoaskih partija na Beogradskom univerzitetu 1936-1941. U: O. Pejanović (ur.), Ideje i pokretina Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas, knj. 2 (130-145). Beograd: Centar za marksizam Univerziteta
Bondžić, D. (2005). Nastanak istoriografije o Beogradskom univerzitetu 1945-1980. Istorija 20. veka, 1, 153-168
Bondžić, D. (2009). Pogled na prošlost Beogradskog univerziteta posle Drugog svetskog rata -stvaranje nove tradicije. U: D. Radojičić i A. Pavićević (ur.), Spomen mesta -istorija -sećanja (161-174). Beograd: Etnografski institut SANU
Vulović, D. (ur.) (1983). Beogradski univerzitet u predratnom periodu narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta
Vulović, D. (ur.) (1986). Beogradski univerzitet u predratnom periodu narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji, knjiga 1-2. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta
Gligorijević, B. (1965). Politički pokreti i grupe s nacionalsocijalističkom ideologijom i njihova fuzija u Ljotićevom "Zboru". Istorijski glasnik, 4, 35-83
Damjanović, M. (1966). Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta, knjiga 1. Beograd: Nolit
Damjanović, M. (1974). Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta, knjiga 2. Beograd: Nolit
Dragović, V. (1956). Srpska štampa između dva svetska rata: osnova za bibliografiju srpske periodike 1915-1945. Beograd: Srpska akademija nauka
Dragosavljević, V. (2013). Ideološki uticaj evropskog fašizma na JNP Zbor (1935-1940). U: Z. Janjetović (ur.), Istorijska tribina: "Istraživanja mladih saradnika Instituta za noviju Srbiju" (93-111). Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Đorđević, D. (2001). Ožiljci i opomene, knj. 1. Beograd: BIGZ
Mitrović, M. (2000b). Standard siromašnih studenata Liceja, Velike škole i Univerziteta u Beogradu 1838-1926. Istorijski časopis, XLVII, 183-200
Mitrović, M. (2002). Domovi i menze studenata Beogradskog univerziteta 1838-1998. Beograd: Centar za savremenu istoriju jugoistočne Evrope
Nikolić, K. (1990). Boljševizacija Komunističke partije Jugoslavije 1919-1929. Istorijske posledice. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Pejanović, O. (ur.) (1989). Ideje i pokreti na Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas, knjige 1-2. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta
Popović, N. (1989). Srpski kulturni klub (1937-1941). Istorija 20. veka, 1-2, 109-140
Popović, N. (2003). Slobodan Jovanović i jugoslovenska država. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Ristanović, R. (2016). Ideološka orijentacija članova Kluba studenata JRZ Slovenski Jug. Tokovi istorije, 2-2, 143-164
Ristanović, R. (2017). Organizovanje demokratske omladine na Univerzitetu u Beogradu. Godišnjak za društvenu istoriju, 3-4, 51-78
Simić, B. (2007). Propaganda Milana Stojadinovića. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Stanković, Đ. (2000). Studenti i Univerzitet 1914-1954. Beograd: Centar za savremenu istoriju jugoistočne Evrope
Stefanović, M. (1984). Zbor Dimitrija Ljotića. Beograd: Narodna knjiga
Stefanović, M. (1989). Sukobi ljotićevaca sa naprednim studentima Beogradskog univerziteta (1935-1941). U: O. Pejanović (ur.), Ideje i pokreti na Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas, knj. 2 (165-178). Beograd: Centar za marksizam Univerziteta
Tošić, D. (2006a). Demokratska stranka 1920-1941. Beograd: Demokratska stranka
Tošić, D. (2006b). Jedno viđenje studentskih političkih kretanja pred Drugi svetski rat. Tokovi istorije, 3, 229-265
Tošić, D. (2007). Lične beleške. Beograd: Demokratska stranka
Bojić, M. (1996). Jugoslavenski narodni pokret "Zbor" 1935-1945. Jedan kritički prikaz. Beograd: Narodna knjiga
Bondarev, N. V. (2013). Misterija Tito: moskovske godine. Beograd: Čigoja štampa
Bondžić, D. (2004). Beogradski univerzitet 1944-1952. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Bondžić, D. (2006). Razvoj istoriografije o Beogradskom univerzitetu 1980-2005. Istorija 20. veka, 1, 125-139
Vasić, M. (1977). Revolucionarni omladinski pokret u Jugoslaviji 1929-1941. Beograd: Narodna knjiga
Gligorijević, B. (1963). Napad ljotićevaca na studente Tehničkog fakulteta u Beogradu, u oktobru 1940. i rasturanje Ljotićevog "Zbora". Istorijiski glasnik, 2, 52-81
Gligorijević, B. (1970). Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Gligorijević, B. (1979). Parlament i političke stranke u Jugoslaviji 1919-1929. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Gligorijević, B. (1992). Kominterna, jugoslovensko i srpsko pitanje. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Kurzlydlowski, C. (2013). The early ideological influences of Dimitrije Ljotić: the making of a fascist and traitor?. U: D. Aleksić (ur.), Srbi i rat u Jugoslaviji 1941. godine (33-57). Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Marjanović, J. (ur.) (1970). Zbornik radova o studenskom i omladinskom revolucionarnom pokretu na Beogradskom univerzitetu. Beograd: Univerzitetski odbor
Marković, P. (2001). Predistorija studentskih pokreta -uporedna perspektiva do Drugog svetskog rata. Istorija 20. veka, 1, 19-32
Mitrović, M. (2000a). Studentski dom "Nj. V. Kralja Aleksandra" 1926-1936. Tokovi istorije, 3-4, 77-94
Radojević, M. (1994). Udružena opozicija 1935-1939. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Stojkov, T. (1985). Vlada Milana Stojadinovića. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Tešić, D. (1993). Klub studenata Jugoslovenske radikalne zajednice "Slovenski jug" na Beogradskom univerzitetu 1935-1941. Istorija 20. veka, 1-2, 53-71
Cvetković, S. (1966). Napredni omladinski pokret u Jugoslaviji 1919-1928. Beograd: Institut društvenih nauka