Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 4 od 322  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 1, str. 107-124
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZRFFP49-20417

Creative Commons License 4.0
Muzika u nastavi engleskog jezika
Univerzitet U Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski Fakultet, Katedra za engleski jezik i književnost

e-adresa: danijela.ignjatovic6@gmail.com

Sažetak

Predmet istraživanja u ovome radu jeste uloga muzike i muzičke sposobnosti učenika/studenata u nastavi engleskog kao stranog jezika. Teorijski okvir rada čine saznanja iz muzičke umetnosti, koja su u vezi s nastavom stranog jezika, kao i analiza pristupa sugestopedije, kojim se preporučuje upotreba muzike na časovima stranog jezika. Pretpostavlja se da je viši nivo muzičke sposobnosti u direktnoj vezi sa sposobnošću usvajanja prozodije stranog jezika, stoga, pojedinci koji poseduju muzički talenat imaju bolje predispozicije za usvajanje intonacije i akcenta. U raduje, takođe, predstavljena i višestruka korist koju učenici/studenti mogu imati od upotrebe muzike na časovima engleskog jezika. Dat je primer aktivnosti koja je sprovedena sa studen tima četvrte godine Anglistike u okviru predmeta Dramske tehnike. Predložene su i tehnike kojima se ova sposobnost može aktivirati. Kako su rezultati istraživanja samopercepcije učenika predstavljeni u radu pokazali, opštajezička sposobnost pozitivno korelira s muzičkom sposobnošću. Istraživanjem su obuhvaćeni mlađi adolescenti - 376 učenika završnih razreda osnovne škole, kao i učenici prve godine Gimnazije u Leskovcu. Dobijeni podaci predstavljaju rezultate studije preseka kojima se posredno ukazuje na neophodnost uključivanja instrumentalne i vokalne muzike u nastavu na svim nivoima učenja, kroz svrsishodne i preporučene tehnike.

Ključne reči

muzička inteligencija; sugestopedija; engleski jezik; muzika; tehnike; studenti

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Kulić, D. (2014). Primena teorije višestrukih inteligencija u nastavi engleskog jezika (neobjavljena doktorska disertacija). Filološki fakultet, Beograd.
Antović, M. (2004). Muzika i jezik u ljudskom umu. Niš: Galeb.
Antović, M. (2007). Teorija optimalnosti i teorija metafore u svetlu muzičke i jezičke kompetencije (neobjavljena doktorska disertacija). Filozofski fakultet, Niš.
Armstrong, T. (2006). Višestruke inteligencije u razredu (Maja Šunjić, prev.). Zagreb: Educa.
Blagojević, S. & Kulić, D. (2013). Strani jezik na tercijarnom stepenu obrazovanja - Teme iz nastave i učenja. Niš: Filozofski fakultet.
Fonseca-Mora, M. C. (2016). Music and Language Learning: An Introduction. In: M. C. Fonseca-Mora & M. Gant (Eds.), Melodies, Rhythm and Cognition in Foreign Language Learning (2-7). Newcastle upon Tyre: Cambridge Scholars Publishing.
Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books, Inc. Publishers.
Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books, Inc. Publishers.
Gaston, E. T. (1968). Music in Therapy. New York: Macmillan.
Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education Limited.
Jones, N. (2002). Feelin' the Same Way. Preuzeto 9. februara 2012. sa https://www.lyrics.com/lyric/6836507/Norah+Jones
Krashen, S. D. (1983). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Hertfordshire: Prentice-Hall International.
Pinker, S. (1994). Language Instinct. London: Penguin Books.
Richards, C. J. & Rodgers, T. S. (1991). Approaches and Methods in Language Teaching: A description and analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
Rou, A. Dž. (2009). Kreativna inteligencija: Otkrijte inovativni potencijal u sebi i drugima (sa engleskog preveo Goran Erdei). Beograd: Clio.
Scovel, T. (1979). Review of Suggestology and Outlines of Suggestopedia. TESOL Quarterly, 13, 255-266.
Scrivener, J. (2005). Learning Teaching. Oxford: Macmillan Education.
Ur, P. (2000). A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press.