Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 98  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 94, br. 4, str. 1053-1093
Krivičnopravni instrumenti adekvatnosti zaštite životne sredine - norma i praksa Republike Srpske
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresagmilimir@gmail.com
Sažetak
Pitanja koja čine predmet rada analizirana su kroz tri grupe pitanja i zaključna razmatranja u kojima su na jedan rezimirani način izneseni osnovni rezultati do kojih se došlo u stručno-kritičkoj analizi predmetnih pitanja. Prva grupa pitanja posvećena je opštim napomenama o životnoj sredini i instrumentima njene adekvatne zaštite i to sa dva aspekta (međunarodno-pravnog i normativno-praktičog aspekta u Republici Srpskoj). Osnovni zaključak analize ove grupe pitanja je neophodnost obezbeđenja (normativnih i praktičnih) preduslova za što adekvatniju zaštitu životne sredine, a jedan od ključnih su instrumenti krivičnopravnog karaktera (krivično zakonodavstvo i njegova primena). Druga grupa pitanja posvećena je pretpostavkama željenog stepena adekvatnosti zaštite životne sredine (njihovom pojmu i vrstama). Osnovni zaključak analize ove grupe pitanja je da su pretpostavke željenog stepena obezbeđenja adekvatnosti državne reakciju na ekološki kao i druge oblike kriminaliteta uopšte brojne, s tim da među njima posebno mesto zauzimaju one krivičnopravnog karaktera (krivičnopravne norme i njihova primena). Upravo imajući u vidu ovakav značaj krivičnopravnih normi kao instrumenata zaštite životne sredine, treća grupa pitanja posvećena je analizi (normativnoj i praktičnoj) preduslova od kojih zavisi stepen adekvatnosti krivičnopravnih instrumenata u zaštiti životne sredine. Pojedinačno posmatrano to su: krivičnopravna norma; adekvatnost primene krivičnopravnih normi; efikasnost postupka otkrivanja i dokazivanja izvršenih ekoloških krivičnih dela (efikasnost krivičnog postupka); efikasno oduzmanje imovinske koristi stečene vršenjem ove grupe krivičnih dela. Osnovni zaključak analize ove grupe pitanja je da se, i pored svoje različitosti, ove pretpostavke moraju posmatrati u međusobnoj povezanosti. Samo u slučajevima kada su one istovremeno (i sa normativnog i sa praktičnog) aspekta ispunjene, može se govoriti da su u funkciji željenog stepena adekvatnosti zaštite životne sredine, što još uvek nije slučaj sa Republikom Srpskom, posebno kada je reč o njihovim praktičnim aspektima.
Reference
Babić, M. (2021) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srpske. Laktaši
Babić, M., Marković, I. (2008) Krivično pravo, opšti dio. Banja Luka
Batrićević, A. (2012) Ekološka krivična dela i kriminalitet korporacija. u: Zbornik Ekologija i pravo, Beograd
Bejatović, S. (2022) Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja kao instrumenat efikasnosti državne reakcije na kriminalitet - norma i praksa. u: Krivičnopravni instrumenti efikasnosti državne reakcije na kriminalitet - norma i praksa, Doboj: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Bejatović, S. (2019) Kaznena politika i prevencija krimialiteta. u: Zbornik 'Kaznena politika i prevencija kriminaliteta', Trebinje: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Bejatović, S. (2017) Međunarodna krivičnopravna saradnja i adekvatnost borbe protiv kriminaliteta. u: Reformski procesi i poglavlje 23 - godina dana posle, Beograd: Srpsko Udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Bejatović, S. (2016) Oduzimanje nezakonito stečene imovine i prevencija kriminaliteta. u: Zbornik 'Krivične i prekršajne sankcije i mere: Izricanje, izvršenje i uslovni otpust'., Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Ćirić, J. (2018) Strah i njegovi pravni aspekti. u: Organizacija pravo suđa i efikasnost sudske zaštite - evropski standardi i stanje u Srbiji - krivičnopravni aspekti, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zbornik
Despotović, Lj. (2002) Ekološka paradigma. Novi Sad: Stylos
Drenovak-Ivanović, M., et al. (2013) Pravni instrumenti ekološke zaštite - građanskopravna i krivičnopravna zaštita. Beograd: Fiducia 011 print
Đorđević, Đ. (2018) Kaznena politika u Srbiji - izazovi i mehanizmi unapređenja. u: Zbornik 'Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite: Evropski standardi i stanje u Srbiji - Krivičnopravni aspekti', Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Đorđević, Đ. (2010) Odgovornost pravnih lica za krivična dela u krivičnom pravu. u: Savremene tendencije krivičnopravne represije kao instrumenat suzbijanja kriminaliteta, Bijeljina: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Đurđić, V. (2008) Krivičnoprocesno zakonodavstvo kao normativna pretpostavka efikasnosti postupanja u krivičnim stvarima. u: Zbornik 'Krivično zakonodavstvo, organizacija pravosuđa i efikasnost postupanja u krivičnim stvarima', Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Ignjatović, Đ. (2004) Suzbijanje najtežih oblika kriminaliteta u uslovima tranzicije i nesigurnosti. u: Zbornik 'Teški oblici kriminala', Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Joksić, I. (2012) Krivičnopravna zaštita životne sredine u zakonodavstvu i praksi. Beograd: Institut za uporedno pravo
Joldžić, V. (2007) Krivična, disciplinska i materijalna odgovornost za ekološka krivična dela. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Jovašević, D. (2009) Uloga standarda međunarodne zajednice u uređivanju i zaštiti životne sredine. Politička revija, vol. 8, br. 1, str. 167-188
Lazić, D., et al. (2021) Krivičnopravna zaštita životne sredine u Republici Srbiji i njeno usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije. Beograd: Poslovni i pravni fakultet ,,MB
Mihajlov, A. (2010) Osnove analitičkih instrumenata u oblasti životne sredine. Sremska Kamenica: Fakultet za zaštitu životne sredine
Milošević, M. (2018) Pojam odgovornog lica u Zakonu o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. u: Krivično zakonodavstvo i funkcionisanje pravne države, Trebinje: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Pavlović, M. (2002) Ekološko inženjerstvo. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin
Ponting, K. (2009) Ekološka istorija sveta. Beograd: Odiseja
Radulović, D. (1997) Efikasnost krivičnog postupka i njen uticaj na suzbijanje kriminaliteta. u: Realne mogućnosti krivičnog zakonodavstva u suzbijanju kriminaliteta, Beograd: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, 187
Simović, M. (2022) Novčana kazna kao vaninstitucinalni oblik reakcije na imovinski kriminalitet. u: Vaninstitucionalne mere, pojednostavljene forme postupanja i drugi krivičnopravni instrumenti reakcije na kriminalitete (ispunjena očekivanja ili ne?), Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Simović, M. (2020) Oštećeno lice i krivičnoprocesno zakonodavstvo BiH - međunarodni pravni standardi, iskustva u primeni i mere unapređenja. u: Žrtva krivičnog dela i krivičnopravni instrumenti zaštite, Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji
Stojanović, Z. (2004) Krivično zakonodavstvo i teški oblici kriminaliteta. u: Teški oblici kriminala, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Škulić, M. (2018) Efikasanost sudske zaštite i krivičnopravni instrumenti obezbeđenja. u: Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite - evropski standardi i stanje u Srbiji - krivičnopravni aspekti, Zbornik, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Todorović, Z. (2007) Bezbednosni aspekt zaštite i unapređenja životne sredine nekih razvijenih evropskih zemalja i zemalja u tranziciji. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 150-165
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv94-41428
primljen: 13.10.2022.
prihvaćen: 30.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2023.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka