Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 10 od 98  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 257-278
Rešavanje o prigovoru nenadležnosti zbog ugovorene arbitraže u sudskoj praksi
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresastefanmjovanovic@gmail.com
Ključne reči: arbitraža; sud; prigovor nenadležnosti; nadležnost; sudska praksa; arbitražni sporazum; arbitrabilnost; sposobnost stranaka; patološke klauzule
Sažetak
Kada stranka pokrene postupak pred sudom, a tuženi podnese prigovor nenadležnosti zbog ugovorene arbitraže, sud dolazi u poziciju rešavanja o svojoj (ne)nadležnosti. Uloga suda u tom postupku je ograničena, te ukoliko je podnesen arbitražni sporazum, postoji pretpostavka da je arbitraža nadležna, osim ako se ne utvrdi da sporazum očigledno nije valjan. Naši sudovi su se dosta puta, po prirodi stvari, nalazili u situaciji da o prigovoru apsolutne nenadležnosti odlučuju, a ovaj rad je posvećen analizi načina na koji su to sudovi činili. Prepoznato je nekoliko problematičnih pratećih pitanja o kojima su privredni sudovi i Vrhovni kasacioni sud morali da rešavaju kako bi odlučili o valjanosti arbitražnog sporazuma, te su u radu učinjene određene smernice i zaključci kako bi srpski sudovi mogli da sa više samopouzdanja i uravnoteženosti u budućnosti odgovaraju na ove izazove.
Reference
*** Statut FIFE (FIFA Statutes). dostupno na adresi: https://resources.fi fa.com/image/ upload/fi fa-statutes-5-august-2019-en.pdf?cloudid=ggyamhxxv8jrdfb ekrrm, 8. 4. 2020, čl. 59 st. 2
*** Pravilnik Beogradskog arbitražnog centra - Beogradska pravila. dostupno na adresi: https://www.arbitrationassociation.org/beogradski-arbitrazni-centar/pravilnik/, 16. 4. 2020
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 18/2020
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, r. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka US, 87/2018 i 88/2018 - odlu
*** (1982-2006) Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja - ZMPP. Službeni list SFRJ, br. 43/82 i 72/82 - ispr., Službeni list SRJ, br. 46/96 i Službeni glasnik RS, br. 46/2006 - dr. zakon
*** (2006) Zakon o arbitraži - ZOA. Službeni glasnik RS, br. 46
*** Konvencija o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards). dostupno na adresi: https://uncitral. un.org/sites/uncitral.un.org/fi les/media-documents/uncitral/en/new-york-convention-e.pdf, 8. 4. 2020
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku - ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020, čl. 16
Berger, K.P. (2015) Private dispute resolution in international business: Negotiation, mediation, arbitration. Kluwer Law International, 3rd edition
Born, G.B., Angelini, M., Llivina, C.A. (2019) Rethinking 'pathological' arbitration clauses: Validating imperfect arbitration agreements. u: Tung Sherlin, Fortese Fabricio, Baltag Crina [ur.] Finances in International Arbitration: Liber Amicorum Patricia Shaughnessy, Kluwer Law International
Born, G.B. (2014) International commercial arbitration. Kluwer Law International, 2nd edition
Erk-Kubat, N. (2014) Parallel proceedings in international arbitration: A comparative European perspective. Kluwer Law International, International Arbitration Law Library, Vol. 30
Forum sudija Srbije (2017) Priručnik za primenu Zakona o parničnom postupku. Beograd
Gaillard, E., Savage, J. (1999) Fouchard Gaillard Goldman on international commercial arbitration. Kluwer Law International
Girsberger, D., Ruch, P.J. (2011) Pathological arbitration clauses: Another lawyers' nightmare comes true. u: Kroll Stefan Michael, Mistelis Loukas A., Perales Viscasillas P., Rogers V. [ur.] International Arbitration and International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution, Kluwer Law International
Jovanović, M. (2018) O nekim razlikama između trgovinske i investicione arbitraže. Pravo i privreda, vol. 56, br. 4-6, str. 345-364
Jovanović, S. (2019) Potencijalni problemi arbitražnih odluka u mergers and acquisitions transakcijama. Pravni život, br. 11
Knežević, G., Pavić, V. (2009) Arbitraža i ADR. Beograd
Marković-Bajalović, D. (2019) Arbitrabilnost sporova iz prava konkurencije ratione materiae. Pravni život, br. 11
Međunarodni savet za trgovinsku arbitražu (2016) Vodič Međunarodnog saveta za trgovinsku arbitražu (IKKA) za tumačenje Njujorške konvencije iz 1958. godine. dostupno na adresi: https://www.arbitration-icca.org/media/6/38897457492242/ judges_guide_serbian_fi nal_online-cover.pdf, 8. 4. 2020
Moses, M.L. (2008) The principles and practice of international commercial arbitration. Cambridge
Pavić, V. (2019) Osvrt na praksu Vrhovnog kasacionog suda u arbitražnoj materiji. u: Radović Vuk [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom EU, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Perović-Vujačić, J. (2019) Obaveze arbitara u međunarodnoj trgovačkoj arbitraži. Pravni život, br. 11
Petrović, M. (2019) Međunarodna trgovačka arbitraža i međunarodno privatno pravo. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, vol. 1, br. 1, str. 167-195
Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2018) Međunarodno privatno pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, sedamnaesto izdanje
Vasiljević, M. (2019) Arbitraža bez arbitražnog ugovora - direktnog ili indirektnog. Pravo i privreda, vol. 57, br. 10-12, str. 7-22
Vasiljević, M. (2018) Arbitražni ugovor i interkompanijski sporovi. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 2
Veličković, J. (2018) Arbitražni sporazum kod ugovora o prodaji udela - tri (sporna) pitanja u vezi punovažnosti sporazuma. Pravo i privreda, vol. 56, br. 4-6, str. 485-500
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2002257J
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka