Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:50
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 18  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 4, str. 1233-1254
Antikorupcione mere u Zakonopravilu Svetog Save
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresanata140892@gmail.com
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu "Identitetski preobražaj Srbije" za 2019. godinu, ciji je nosilac Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Ključne reči: Zakonopravilo Svetog Save; Zakon o sprečavanju korupcije; korupcija; antikorupcione mere; mito; sukob interesa; prijavljivanje imovine
Sažetak
U prvom delu rada autor ukazuje na korene antikorupcione borbe u srpskom zakonodavstvu koji sežu do Zakonopravila Svetog Save. Potom se analiziraju konkretne odredbe Nomokanona koje imaju antokorupcioni karakter i koje podsećaju na savremene institute. To su zabrana davanja i primanja mita u kontekstu simonije (prodaje svešteničkog čina), zabrana sukoba interesa u obliku nepotizma i u vidu istovremenog vršenja duhovne i svetovne ili dve duhovne funkcije, te obaveze lica koja su rukopoložena da prijave i jasno razdvoje sopstvenu od crkvene imovine. Autor zaključuje da su u vremenu u kome su nastala pravila o borbi protiv korupcije bila na visokom nivou zakonodavne tehnike i da su mogla da predstavljaju više nego solidnu osnovu u njenom iskorenjivanju.
Reference
*** (2008-2015) Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Službeni glasnik RS, br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US
*** (2019) Zakon o sprečavanju korupcije. Službeni glasnik RS, br. 35 od 21.5.2019
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
Bogdanović, D. (1976) Krmčija Svetoga Save. u: Sveti Sava, istorija i predanje, Međunarodni naučni skup, decembar, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, knjiga 7
Deretić, N. (2012) Različiti oblici korupcije u pravnoj istoriji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 399-408
Deretić, N.Lj. (2017) Suptilna i neodoljiva primamljivost korupcije u političkim krugovima Rima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 3-1, str. 767-790
Deretić, N.Lj. (2012) Pojavni oblici korupcije u srednjem veku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 277-290
Deretić, N.Lj. (2016) Koreni političke korupcije u starom veku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1295-1313
Kršljanin, N. (2013) Mere protiv korupcije u srpskom srednjovekovnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 61, br. 2, str. 230-244
Milaš, N. (1902) Pravoslavno crkveno pravo. Mostar
Miletić, B.A. (2019) Zakonopravilo Svetog Save (Svetosavski Nomokanon) i Zakonik Stefana Dušana (Dušanov Zakonik) kao izvori srpskog prava u srednjovekovnoj Srbiji. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, vol. 49, br. 2, str. 155-174
Mošin, V. (1976) Pravni spisi Svetoga Save. u: Sveti Sava, istorija i predanje, Međunarodni naučni skup, decembar, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, knjiga 7
Petrović, M. (1993) Istorijsko-pravni značaj Zakonopravila svetoga Save. Glasnik prava Pravnog fakultet u Kragujevcu, br. 2, str. 20
Petrović, M. (1990) Krmčija svetoga Save - o zaštiti obespravljenih i socijalno ugroženih. Beograd
Petrović, M.M., Štavljanin-Đorđević, L., ur. (2005) Zakonopravilo Svetoga Save 1. Beograd: Istorijski institut
Polojac, M. (2017) Junac koji bode u Zakonopravilu Svetoga Save. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 2, str. 43-69
Solovjev, A. Svetosavski Nomokanon i njegovi novi prepisi. Bratstvo, Beograd, XXVI
Stjepanović, S., Gligić, S.J. (2015) Sarajevski prepis Zakonopravila Svetog Save iz XIV vijeka - prevod. Dabar' -izdavačka kuća Mitropolije dabrobosanske, preveo Slobodan Prodić
Stojanović, N. (2014) O nasleđivanju u Zakonopravilu Svetoga Save. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 25-43
Šarkić, S. (2015) Uticaj vizantijskog prava na srednjovekovno srpsko pravo. Slovene = Slovbne, International journal of Slavic studies, 2
Troicki, S. (1949) Ko je preveo Krmčiju sa tumačenjima?. Glas Srpske akademije nauka, Odeljenje društvenih nauka, Beograd, CXCIII, 96
Troicki, S.V. (2011) Crkveno pravo. Beograd
Zorić, P. (2019) Zakonopravilo Svetoga Save i pravni transplanti. https://www.scribd.com/document/376180809/, 1. novembar 2019
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-24506
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka