Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 5 od 28  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2017, br. 47-2, str. 243-261
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/07/2017
doi: 10.5937/ZRFFP47-13910
Creative Commons License 4.0
Socijalna uloga rata u Sorokinovom učenju o cikličnom shvatanju istorije
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za sociologiju

e-adresa: horus1@open.telekom.rs

Sažetak

Autor je u radu na osnovu odgovarajuće literature razmatrao Sorokinovu teoriju o cikličkom ponavljanju istorije. Analizirao je socijalnu ulogu rata, shodno Sorokinovom učenju o tri kulturna tipa (senzitivni, idealistički i ideacioni), koja se naizmenično smenjuju tokom istorije čovečanstva. S obzirom na činjenicu da rat kao društvena pojava zavisi od kulturnog stila koji u datom istorijskom trenutku preovlađuje, menja se i njegova socijalna uloga koja se manifestuje kao regres ili progres u sociokulturnom procesu. Sorokin konstatuje da se u XX veku može primetiti opadanje vrednosti dominantne čulne kulture (koja se pojavila u doba renesanse), i to u svim sferama ljudskog života. Autor je, tumačeći Sorokinovu sociologiju rata, došao do zaključka da je rat usled ubrzanog vojno-tehnološkog razvoja izgubio onaj smisao koji je imao za čoveka, tako da je otuđen od njega postao sam sebi uzrok, pretvorivši se u sukob koji može, ali i ne mora dovesti do rata. Takav sukob kao surogat rata, koji Sorokin nije predvideo, nema društvenu ulogu nego dovodi do uništenja civilizacije.

Ključne reči

kultura; ideaciona-senzitivna-idealistička faza; sociokulturni proces; cikličko shvatanje istorije; rat; sukob; vrednost

Reference

*** (1982) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Ariosto, L. (1895) Bijesni Rolando. Biograd: Srpska književna zadruga
Bodrijar, Ž. (2007) Duh terorizma. Beograd: Arhipelag
Cicero (2001) De Oratore. New York: Oxford University Press
Cu, S. (2009) Umeće ratovanja. Beograd: Mono i Manjana
Etkinson, R. (1997) Začarani evropski krug. Novi Sad: Svetovi
Grin, R. (2009) Rat. Beograd: Mono i Manjana
Hantington, S. (2000) Sukobcivilizacija. Podgorica: CID
Hard, M., Negri, A. (2005) Imperija. Beograd: IGAM
Machiavelli, N. (1985) Izabrano djelo. Zagreb: Globus
Mikić, B.S. (2006) O ratu. Novi Sad: Prometej
Sorokin, P. (1937) Socijalna pedagogika. Beograd: Knjižarnica Jeremije J. Dželebdžića
Sorokin, P. (1932) Sociologija. Beograd: Knjižarnica Gece Kona, I
Sorokin, P. (2002) Kulturna i socijalna dinamika. Podgorica: CID
Tukidid (1991) Povijest Peloponeskog rata. Beograd: Dereta
Turčin, P. (2006) Rat i mir i rat. Beograd: Portalibris
Virilio, P. (2011) Kritični prostor. Čačak: Gradac K
Virilio, P. (2012) Čisti rat. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije
Virilio, P. (2003) Rat i film - logistika percepcije. Beograd: Institut za film