Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 3 od 38  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 26, br. 1, str. 67-79
Značaj uvažavanja stilova učenja u nastavnom procesu - primer Kolbovog modela iskustvenog učenja
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresalana.tomcic@gmail.com
Projekat:
Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi (KOSSEP) (MPNTR - 179010)

Ključne reči: stilovi učenja; učenik; nastavnik; nastavni proces; Kolbov model iskustvenog učenja
Sažetak
Cilj ovog rada je ukazivanje na značaj poznavanja i uvažavanja stilova učenja u nastavnom procesu kroz prikaz Kolbovog modela iskustvenog učenja. Cilj se ostvaruje na teorijskom nivou, uz primenu metode teorijske analize i tehnike analize sadržaja, polazeći od analize pojma i klasifikacija stilova učenja u najzastupljenijim teorijama učenja, preko različitih načina uvažavanja stilova učenja do prikaza Kolbovog modela iskustvenog učenja. Saznanja o stilovima učenja su od višestrukog značaja za pedagošku teoriju i praksu: stečena saznanja doprinose boljem poznavanju i razumevanju učenika, njihovog načina učenja, kvalitetu interakcije nastavnik-učenik, ali i osvetljavanju uzroka poteškoća u učenju, te sprečavanju školskog neuspeha.
Reference
Alrabah, S., Wu, S., Alotaibi, A. (2018) The Learning Styles and Multiple Intelligences of EFL College Students in Kuwait. International Education Studies, 11(3): 38-47
Bhatnagar, T., Sinha, V. (2018) Learning Styles: A Comparison Between Indian And German Business Students. Journal of International Students, 8(1): 473-487
Bjekić, D., Dunjić-Mandić, K. (2007) Stilovi učenja i profesionalne preferencije maturanata gimnazije. Pedagogija, vol. 62, br. 1, str. 48-59
Cimermanová, I. (2011) The Effect of Learning Styles on Academic Achievement in Different Forms of Teaching. International Journal of Instruction, 11(3): 219-232
Dryden, G., Vos, J. (2001) Revolucija u učenju - kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb: Educa
Đigić, G. (2012) Stilovi učenja kao faktor postignuća. u: Dimitrijević B. [ur.] Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, Tematski zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 73-86
Felder, R.M. (1996) Matters of Style. ASEE Prism, 6(4): 18-23
Ginting, S.A. (2017) A Facilitating Effective Teaching through Learning Based on Learning Styles and Ways of Thinking. Dinamika Ilmu, 17(2): 165-173
Grgić, A., Kolaković, Z. (2010) Stilovi i strategije u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika. LAHOR, 9: 78-96
Honey, P., Mumford, A. (1992) The manual of learning styles. Berkshire: Peter Honey Publications
Keefe, J.W., Ferrel, B.G. (1990) Developing a Defensable Learning Style Paradigm. Educational Leadership, 48(2): 57-61
Keefe, J.W. (1982) Assessing Student Learning Styles. u: Keefe, J.W. [ur.] Student Learning Styles and Brain Behavior, Reston, VA: National Association of Secondary School Principals, 1-18
Keffe, J.W. (1987) Learning style, theory and practice. Reston: National Association of Secondary School Principals
Kulić, B., Randaco, Đ. (2008) Oseti umetnost - interkulturalno iskustvo u muzejskoj edukaciji. Novi Sad: Galerija Matice srpske
Kuzmanović, B., Blagojević, M., Vujičić, M. (2016) Stilovi učenja studenata različitih profesija. http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/zbornik.html
Mandić, P. (1990) Kognitivni stilovi i stilovi učenja. Pedagogija, XXVI(3): 261-273
Mandić, P. (1995) Individualna kompleksnost i obrazovanje. Beograd: Naučna knjiga
Olić, S. (2016) Motivacija i uvažavanje stilova učenja kao determinante učeničkog postignuća u hemiji. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, doktorska disertacija
Olić, S., Adamov, J. (2016) Povezanost stilova učenja učenika gimnazije sa školskim uspehom. Teme, vol. 40, br. 4, str. 1223-1240
Olić, S.I., Adamov, J.M. (2017) Nastavne strategije i učeničko postignuće u hemiji. Nastava i vaspitanje, vol. 66, br. 1, str. 55-66
Ozdemir, A., Alaybeyoglu, A., Mulayim, N., Uysal, M. (2018) An Intelligent System for Determining Learning Style. International Journal of Research in Education and Science, 4(1): 208-214
Pekić, Ž., Đikanović, N. (2013) Stav o e-learningu i stilovi učenja. u: Krstajić, B [ur.] Informacione tehnologije: sadašnjost i budućnost, Zbornik radova, Podgorica: Univerzitet Crne Gore, 101-105
Pekić, Ž., Dlabač, T., Pekić, N., Kovač, D. (2017) Stav o e-learningu i preferencija stila učenja. u: Veljović, A. [ur.] Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo, Zbornik radova, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 539-545
Prensky, M. (2010) Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Thousand Oaks: Corwin Press
Skehan, P. (2001) A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press
Stojaković, P. (2000) Kognitivni stilovi i stilovi učenja. Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci-Filozofski fakultet
Sudria, I.B.N., Redhana, I., Kirna, I.K., Aini, D. (2018) Effect of Kolb's Learning Styles under Inductive Guided-Inquiry Learning on Learning Outcomes. International Journal of Instruction, 11(1): 89-102
Tubić, T. (2003) Psihologija i obrazovanje-socijalno-kognitivni činioci stilova učenja. Norma, vol. 9, br. 2-3, str. 241-251
Tubić, T. (2004) Stilovi učenja kao faktor postignuća. Norma, vol. 10, br. 1-2, str. 55-66
Tubić, T. (2005) Poznavanje stilova učenja studenata u funkciji inoviranja sadržaja i nastavnih metoda na Učiteljskom fakultetu. Nastava i vaspitanje, vol. 54, br. 2-3, str. 243-254
Tubić, T. (2002) Socijalno-kognitivni činioci stilova učenja. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, doktorska disertacija
Ünsal, G. (2018) A Study on the Importance of Learning Styles in Foreign Language Teaching. International Journal of Languages' Education, 6(2): 184-191
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/norma2101067T
objavljen u SCIndeksu: 17.09.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka