Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15
članak: 3 od 34  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2017, br. 47-3, str. 71-86
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/10/2017
doi: 10.5937/ZRFFP47-14867
Creative Commons License 4.0
Prizori stida - Rajan Marfi kao kurator kvir kulture i memorije
Concordia University, Centre for Interdisciplinary Studies in Society and Culture, Canada

Sažetak

U antologiji Kvir stid, urednici Dejvid M. Halperin i ValEri Traub pišu o 'ličnom i društvenom stidu vezanom za erOtiku' u okviru savremenog konteksta gej ponosa u domenima aKtivizma i kulture, a u isto vreme i kao definišuće karakteristike kvir istorije, kulture i identiteta. Prema teorijama Iv Kosofski Sedžvik, Halperina i drugih, stid je označen većim pitanjem diskurzivne moći i njene dostupnosti kvir osobama, a to je problematika kojom se Sedžvik pozabavila u svojoj knjizi Epistemologija 'ormara'. Ovakvo razumevanje kvir kulture i politike moli za analizom ideje kvir stida u savremenoj popularnoj kulturi. Opus Rajana Marfija, jednog od najuspešnijih filmskih i televizijskih tvoraca današnjice, označen je stalnim dijalogom sa istorijskim plodovima kvir kulture. Popularni odziv koji njegovi projekti pobuđuju velikim je delom izazvan Marfijevom interakcijom sa kvir kulturom, a posebno način na koji je ta ista kultura reartikulisana za širu publiku. Ovaj rad pristupa stidu kao nerazdvojivom elementu kolektivne kvir memorije u Marfijevoj seriji Američka horor priča, gde se kvir memorija pojavljuje kroz aluzije na kvir ikone, filmsku tradiciju i tela na ekranu da bi se dalje dekonstruisala. Kroz kvir i filmsku teoriju, ovaj esej tretira Marfijev kvir vizuelni rečnik kao jezovite elemente koji kroz jezik popularne televizije i s naglaskom na telesno destabilizuju konvencije horor žanra i televizije, u isto vreme legitimišući ali i eksploatišući 'sramne' kategorije kvir iskustva kao što su trauma, preteranost, ljubav ka divama i kemp. Konačno, ovaj rad pristupa Marfijevoj kolekciji 'sramotnih' telesnih prikaza, u alegorijskom i bukvalnom smislu, u cilju evaluacij e posredničkog potencijala ovih slika kao svojevrsnog vokabulara kvir stida.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.

Ključne reči

Američka horor priča; kemp; diva; horor; Ledi Gaga; Marlen Ditrih; popularna kultura; kvir memorija; kvir stid; Rajan Marfi; televizija; jezovito

Reference

Benshoff, H.M. (1997) Monsters in the closet: Homosexuality and horror film. Manchester: Manchester University Press
Brennan, I., Keene, E. (2010) Bad reputation. u: Murph R. [ur.] Glee, USA: Fox, Television series episode
Caron, D. (2009) Shame on me, or the naked truth about me and Marlene Dietrich. u: Halperin D.M.; Traub V. [ur.] Gay Shame, Chicago: University of Chicago, pp. 117-131
Castiglia, C., Reed, C. (2004) Ah yes, I remember it well: Memory and Queer Culture in Will and Grace. Cultural Critique, 56(1): 158-188
Doty, A. (1993) Making things perfectly queer. Minneapolis: University of Minnesota Press
Dyer, R. (2002) It's in his kiss! Vampirism as homosexuality, homosexuality as vampirism. u: The Culture of Queers, London: Routledge, pp. 116-136
Dyer, R. (1998) Stars. London: BFI
Goltz, D.B. (2010) Victims in/of time: Gay aging as ritualized horror. u: Queer Temporalities in Gay Male Representation: Tragedy, Normativity, and Futurity, New York: Routledge, pp. 47-80
Halperin, D.M., Traub, V. (2009) Beyond gay pride. u: Halperin D.M.; Traub V. [ur.] Gay Shame, Chicago: University of Chicago, pp. 3-40
Halperin, D.M. (2009) Why gay shame now?. u: Halperin D.M.; Traub V. [ur.] Gay Shame, Chicago: University of Chicago, pp. 41-46
Hayward, S. (2001) Cinema Studies: The Key Concepts. New York: Routledge, 2nd ed
Lindemann, M. (1999) Introduction: The Novelist, the Critic, and the 'Queer'. u: Willa Cather, New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press, str. 1-14
Macfarlane, K.E. (2012) The monstrous house of Gaga. u: Edwards J.D.; Monnet Soltysik A. [ur.] The Gothic in Contemporary Literature and Popular Culture: Pop Goth, New York: Routledge, pp. 114-134
Minear, T., Buecker, B. (2015) Chutes and ladders. u: Murphy R. [ur.] American Horror Story, USA: FX, Television series episode
Pearl, M.B. (2013) AIDS literature and gay identity: The literature of loss. New York: Routledge
Sedgwick, E.K. (1990) Epistemology of the Closet. Los Angeles: University of California
Sedgwick, E.K. (2009) Shame, theatricality, and queer performativity: Henry James' The art of the novel. u: Halperin D.M.; Traub V. [ur.] Gay Shame, Chicago: University of Chicago, pp. 49-62
Sontag, S. (1999) Notes on ‘camp’. u: Cleto F. [ur.] Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject: A Reader, Ann Arbor: University of Michigan, pp. 53-65
Trigg, D. (2012) The memory of place: A phenomenology of the uncanny. Athens: Ohio University Press
Williams, L. (1991) Film Bodies: Gender, Genre, and Excess. Film Quarterly, 44(4): 2-13
Yassa, M. (2000) Vampirism, depression and symbolization An analysis of the film 'Interview with the Vampire'. Scandinavian Psychoanalytic Review, 23(2): 174-192