Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 4 od 34  
Back povratak na rezultate
CM: Communication and Media
2017, vol. 12, br. 40, str. 67-92
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/04/2018
doi: 10.5937/comman12-14251
Creative Commons License 4.0
Uticaj stavova medijskih radnika na etičko izvještavanje o zdravstveno različitim osobama
Komunikološki koledž u Banjaluci, Bosna i Hercegovina

e-adresa: ognjen.radovic.83@gmail.com

Sažetak

Način medijske reprezentacije Drugih rezultat je kombinovanja različitih faktora koji direktno ili indirektno utiču na medijske radnike prilikom produkcije medijskog sadržaja o Drugima. Neizostavan i presudan faktor jeste lično predubjeđenje medijskog radnika (stavovi i predrasude). S obzirom na ovu činjenicu to te da je medijsko izvještavanje o zdravstveno različitim osobama (ZRO) stereotipno (okvir žrtve, junaka ili tereta), bilo je neophodno provesti istraživanje u vezi sa trenutnim stepenom stigme prema ZRO kod novinara i urednika. Istraživanje je provedeno u Republici Srpskoj (BiH) među novinarima i urednicima koji rade na četiri vodeće TV stanice u RS (ELTA TV, ATV, BN TV i RTRS). Primjenom metode dubinskog intervjua, 19 novinara i urednika odgovarali su na pitanja koja se tiču: (1) njihovih stavova o ZRO, (2) upoznatosti sa specifičnostima različitih zdravstvenih stanja, (3) njihove interakcije sa ZRO, (4) samoevaluacije rada na izvještavanju o ZRO, (5) samoregulacije i (6) primjene postojećih etičkih kodeksa prilikom izvještavanja o ZRO. Dobijeni rezultati su, između ostalog, ukazali da medijski radnici sliku o ZRO grade prvenstveno na osnovu postojećih društvenih stereotipa i medijskih okvira kao i da posjeduju samo elementarno znanje o zdravstvenim različitostima. Novinari i urednici, iako samokritični, nastojali su da budu društveno korektni, imali su ambivalentan stav kad je riječ o uokvirivanju ZRO te su smatrali da samoregulacija ne smije da se koristi prilikom izvještavanja o Drugima. U zaključku, jasno je da medijski radnici koriste kombinaciju ličnih stavova o etičnosti izvještavanja o ZRO i pravilima novinarskog diskursa, a ne etička načela i kodekse o izvještavanju o Drugima.

Ključne reči

Reference

Cross, S. (1999) Mediating madness: Mental illness and public discourse in current affairs television. Doktorska teza
Dej, A.L. (2004) Etika u medijima - primeri i kontroverze. Beograd: Medija centar
Frey, R.F., Cissna, N.K. (2009) Routledge Handbook of Applied Communication Research. New York: Routledge
Halilović, M., Džihana, A. (2012) Medijsko pravo u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Sarajevo Internews u Bosni i Hercegovini
Harper, S. (2009) Madness, Power and the Media Class, Gender and Race in Popular Representations of Mental Distress. New York: Palmgrave MacMillan
Jaeger, T.P., Bowman, A.C. (2005) Understanding Disability: Inclusion, Access, Diversity, and Civil Rights. London: Praeger
Kušljugić, B., Prohić, I. (2008) Socijalno isključeni u BiH danas, a sutra. Tuzla: Biro za ljudska prava
Mack, N., Woodsong, C., Macqueen, M.K., Guest, G., Namey, E. (2005) Qualitative research methods: A data collector's field guide. Research Triangle Park Family Health International
Milošević, M. (2003) Novinarstvo i etika. Beograd: Media Centar
Minoa, Ž. (2008) Istorija samoubistva. Novi Sad: Mediterran
Murray, S. (2009) Representing Autism: Culture, Narrative, Fascination. Liverpool: Cambridge University Press (CUP)
Nikolić, M. (2005) Etika radio talasa. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 8-9, str. 311-330
Osteen, M. (2007) Autism and Representation. New York: Routledge
Patterson, P., Wilkins, L. (2014) Media Ethics - Issues and Cases. New York: McGraw-Hill, 8th edition
Schiappa, E. (2008) Beyond representational correctness: Rethinking criticism of popular media. New York: State University of New York Press
SHIA (2012) Kodeks o načinu predstavljanja osoba s invaliditetom u medijima. Sarajevo
Snyder, L.S., Mitchell, T.D. (1997) The body and pyhisical difference: Discourses of disability. Ann Arbor: The University of Michigan Press
Snyder, L.S., Mitchell, T.D. (2006) Cultural Locations of Disability. Chicago: University of Chicago Press
Tasevska, D. (2012) The role of the media in decreasing the stigma at the people with mental illnesses. u: Valić-Nedeljković D. [ur.] Media Discourse of Poverty and Social Exclusion, Novi Sad: Filozofski fakultet, pp. 171-180
Terzić, Z., Dragčo, I. (2011) O diskriminaciji - priručnik za novinarke i novinare. Sarajevo: Fondacija Mediacentar Sarajevo
Vacić, Z., ur. (2004) Etika javne reči u medijima i politici. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Vučina, I., Musa, S., Dizdarević-Maksumić, A., Niškanović, J., Popović, T., Lakić, B. (2012) Istraživanje stavova javnosti prema osobama sa mentalnim poremećajima (BiH). Sarajevo - Banjaluka: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
Williams, K. (2003) Understanding Media Theory. New York: Arnold Publishers