Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 73  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 3, str. 108-118
Agencifikacija javne uprave u procesu tranzicije
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresamilica95.skoric@gmail.com
Sažetak
Demokratizacija država u centralnoj i istočnoj Evropi sa sobom je donela i reformu neefikasne javne uprave. Ove reforme istovremeno su praćene težnjom ka članstvu u Evropskoj uniji. Uprava se transformisala prema nizu principa koji čine okvire Evropskog upravnog/administrativnog prostora. Ovi procesi praćeni su stvaranjem javnih agencija, tela preuzetog iz razvijenih država, nastalog tokom reforme nove javne uprave. Zemlje u tranziciji su prošle opsežan i brz proces agencifikacije. Zbog velikog stepena autonomije nakon formiranja agencija, odnosno nakon što u njihovu nadležnost pređu određeni zadaci, teško je efikasno kontrolisati njihov rad. Javni interes ugrožen je netransparentnošću ovih tela što ugrožava osnovne principe Evropskog upravnog prostora i reformu okreće samu protiv sebe. Izvesno je da masovno osnivanje novog tela u okviru sistema javnog upravljanja unosi neizvesnost u pogledu efekata. Pokazalo se da su tome doprineli i strani eksperti, bez znanja o upravnoj tradiciji socijalističkih zemalja, kao i domaći političari koji su želeli ubrzanu reformu.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
Ahlbäck, O., Wockelberg, S. (2020) Agency control or autonomy: Government steering of Swedish government agencies 2003-2017. International Public Management Journal, 23, pp. 1-20
Eriksen, S., Solumsmoen, D. (2001) Unfinished transition: Serbian public administration reform 2001-2004. Belgrade: Cicero
Funius, J. (2006) Vladavina i evropske integracije: pouzdana državna uprava /Rule and European integration-reliable state administration. u: Mihajlović M. [ur.] SIGMA radovi 23, 26, 27, 31, 35 /SIGMA papers 2, 26, 27, 31, 35, Beograd: European movement in Serbia, 111-127
Milenković, D. (2013) Javna uprava - odabrane teme /Public administration: Selected topics. Beograd: Čigoja
Musa, A. (2014) Europeizacija i novi upravni modeli: agencije u Hrvatskoj /Europeanization and new administrative models: agencies in Croatia. u: Koprić I. [ur.] Europezacija hrvatske javne uprave /Europeanization of Croatian public administration, Zagreb: Zelina, 163-211
Staničić, F. (2016) Kontrola rada regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj /Control of the work of regulatory agencies in the Republic of Croatia. u: Musa A. [ur.] Forum za javnu upravu: Javne agencije: u potrazi za reformom /The Forum for a public administration: Public agencies searching for a reform, Zagreb: Institut za javnu upravu, 63-73
Šević, Ž., Rabrenović, A. (1998) Public administration and social policies in Central and Eastern Europe. u: Jabed J. [ur.] Public administration and social policies in Central and Eastern Europe, Bratislava, NISPA LAW - theory and practice No. 3
Todorović, J. (2009) Jačanje administrativnih kapaciteta kao uslov članstva u Evropskoj uniji. Politička revija, vol. 8, br. 2, str. 261-276
Todorović, J.B. (2011) Uticaj evropeizacije i politike uslovljavanja na jačanje administrativnih kapaciteta /The impact of Europeanization and conditionality policy on strengthening administrative capacity. Srpska politička misao, br. 4, str. 197-213
Todorović-Lazić, J. (2012) Reforme državne uprave u Srbiji i proces Evropskih integracija /Public administration reforms in Serbia and the process of European integration. Politička revija, vol. 11, br. 3, str. 193-206
Tomić, S., et al. (2015) Transparentnost i odgovornost agencija - komparativna analiza pet regulisanih sektora u Srbiji i Makedoniji /Transparency and accountability of agencies: A comparative analysis of five regulated sectors in Serbia and Macedonia. Beograd: LaMartin
Trbović, A., Đukanović, D., Knežević, B. (2010) Javna uprava i evropske integracije Srbije /Public administration and European integration of Serbia. Beograd: FEFA
USAID (2018) Nacrt studije sa preporukama za uređenje sistema državnih agencija u Republici Srbiji /Draft study with recommendations for regulating the system of state agencies in the Republic of Serbia. 2021, August 02, http://saradnja.rs/bep/documents/news/REZIME%20Studije%20%20-%20Uredenje%20sistema%20drzavnih%20agencija%20u%20Republici%20Srbiji.pdf
Verheijen, T., Rabrenović, A. (2001) The evolution of politico-administrative relations in post-Communist states: Main directions. u: Verheijen Tony [ur.] Politico-administrative relations: Who rules?, Bratislava: NISPAcee, 410-426
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2103108S
primljen: 27.08.2021.
prihvaćen: 04.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 22.10.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka