Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 15  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 18, br. 1, str. 57-71
Uloga volontera "Kragujevac Greeters" u jačanju konkurentnosti Kragujevca kao turističke destinacije
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresasnezana.milicevic@kg.ac.rs
Ključne reči: turistička destinacija; konkurentnost; Dvajer-Kimov model; Kragujevac; "Kragujevac Greeters"
Sažetak
Savremeni uslovi poslovanja kao imperativ preduzećima koja posluju u oblasti turizma postavljaju neophodnost pravovremenog reagovanja na konkurenstke izazove. U slučaju turističkih destinacija bitno je ukazati na faktore koji doprinose jačanju konkurenstke pozicije na turističkom tržištu. Predmet rada usmeren je na određenje konkurentnosti destinacije - osnovne teorijske pretpostavke koje će predstavljati adekvatnu osnovu za analizu faktora proizvodnje, tačnije resursa Kragujevca koji imaju potencijal da budu turistički valorizovani. U radu će se posebno analizirati grupa volontera "Kragujevac Greeters" i način na koji grupa funkcioniše, njihove radne aktivnosti i uloga koju grupa ovih ljudi ima u jačanju konkurentnosti Kragujevca kao turističke detinacije na tržištu. U uslovima poslovanja na izuzetno konkurentnom i turbulentnom turističkom tržištu, destinacijama koje neefikasno koriste svoje resurse ili ne poseduju ljudski kapital koji će doprineti valorizaciji tih resursa otežana je mogućnost uspeha.
Reference
*** Strategija razvoja turizma Grada Kragujevca 2015-2020. preuzeto 4. novembra 2015. sa www.gtokg.org.rs
Bakić, O. (2005) Marketing menadžment turističke destinacije. Beograd: Čigoja štampa
Buhalis, D. (2000) Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1): 97-116
Čerović, S. (2012) Savremeni koncepti strategijskog upravljanja turističkom destinacijom. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem 'Turizam: izazovi i mogućnosti', Beograd
Davidović, J. (2009) Umetničko oblikovanje humki u Spomenparku. Šumadijski anali: časopis za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke, br. 5, 198-214; (2. deo)
Dwyer, L., Kim, C. (2003) Destination competitiveness: Determinants and indicators. Current Issues in Tourism, Vol. 6, No. 5, 369-414
Đorđević, M. (2005) Međunarodni marketing. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Global Greeter Network preuzeto 4. novembra 2015. sa www.globalgreeternetwork.info
Gradska turistička organizacija Kragujevac preuzeto 4. novembra 2015. sa www.gtokg.org.rs
Gray, D. (2014) Measuring volunteer motivation. preuzeto 4. novembra 2015. sa www.researchgate.net
Hassan, S. (2000) Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry. Journal of Travel Research, Vol. 38, No. 3, 239-245
Horwath H.T.L. (2013) Operativni priručnik za primjenu modela destinacijske menadžment organizacije. Zagreb
Kragujevac Greeters preuzeto 4. novembra 2015. sa www.kragujevacgreeters.com
Milovanović, V., Milićević, S. (2014) Upravljanje turističkim proizvodima Srbije u funkciji unapređenja konkurentnosti na međunarodnom turističkom tržištu. HiT menadžment - manadžment u hotelijerstvu i turizmu, 2(1): 38-48
Podovac, M., Jovanović-Tončev, M. (2015) Istraživanje stavova turista o kvalitetu ponude turističke destinacije Vrnjačka Banja. Ekonomski pogledi, vol. 17, br. 2, str. 65-80
Popesku, J. (2011) Menadžment turističke destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Porter, M.E. (1990) The Competitive advantage of nations. Harvard Business Review, 71-91
Republički zavod za statistiku (2015) Statistički godišnjak Republike Srbije. preuzeto 5. novembra 2015. sa www.stat.gov.rs
Ritchie, J.R., Crouch, G.I. (2000) The competitive destination: A sustainability perspective. Tourism Management, 21(1): 1-7
Saraniemi, S., Kylänen, M. (2011) Problematizing the concept of tourism destination: An analysis of different theoretical approaches. Journal of Travel Research, 50(2): 133-143
UNWTO (2015) Tourism highlights. preuzeto 20. oktobra 2015. sa http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
WTTC (2015) Travel & Tourism Economic Impact. preuzeto 25. oktobra 2015. sa http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/regional%202 015/world2015.pdf
Zečević, B. (2011) Koncepti konkurentnosti turističkih destinacija - značaj i primenjivost na slučaju Srbije. u: Zbornik radova sa međunarodne konferencije New Management and Marketing Methods to Improve Competitiveness of Serbian Economy, Palić, 461-472
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1601057M
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2020.