Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 8 od 163  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2018, vol. 9, br. 2, str. 45-56
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/gufv1802045J


Savetodavno-vaspitni rad u školi i prevencija nasilja
aUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet
bEkonomska škola, Niš

e-adresa: aleksandra.s.jovanovic.88@gmail.com

Sažetak

Kako bi se smanjilo nasilno ponašanje, zadatak stručnih saradnika je da svojim savetodavno-vaspitnim radom preventivno deluju na pojavu nasilja. U školi je potrebno negovati prosocijalnu kulturu, nasuprot kulturi slobode bez granica. Cilj ovog istraživanja je da pokaže da li je među adolescentima zastupljena agresivnost, odnosno prkošenje i suprotstavljanje, poremećaji u ophođenju, da li su učenici žrtve ili nasilnici, kao i kakav je njihov odnos sa stručnim saradnicima. Korišćena je skala agresivnosti za decu i adolescente (SNOP) koja meri zastupljenost agresivnog ponašanja. Uzorak čine 290 adolescenata iz svih razreda srednje škole. Rezultati su pokazali da učenici ispoljavaju nizak stepen agresivnosti, da nisu nasilnici i žrtve i da nemaju poremećaj ophođenja. Pokazalo se da je najviše zastupljeno prkošenje i suprotstavljanje. Učenici koji ispoljavaju viši stepen prkošenja i suprotstavljanja češće se pozivaju na savetodavni razgovor, ali sami retko posećuju stručne saradnike. Učenici sa višim stepenom nasilnog ponašanja i poremećajem ophođenja, kao i žrtve, se takođe češće pozivaju na savetodavni razgovor. Viši stepen agresivnosti pokazuju učenici koji se ne obraćaju za pomoć stručnim saradnicima. Školski uspeh i pol nisu prediktori odnosa sa stručnim saradnicima. Značaj ovog istraživanja ogleda se u izgrađivanju pozitivnog, kooperativnog odnosa između učenika i stručnih saradnika kao savetodavaca, i ukazivanje na potrebu istraživanja ove oblasti.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Službeni glasnik RS, br. 72/10
*** (2012) Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika. Službeni glasnik RS, br. 5/2012
Bilić, V., Flander, B.G., Hrpka, H. (2012) Nasilje nad djecom i među djecom. Jastrebarsko: Naklada Slap
Capuzzi, D., Gros, R.D. (2017) Introduction to the Counseling Profession. New York - London: Routledge, 7th Edition
Espelage, D., Napolitano, S.S. (2003) Research on School Bullying and Victimization: What Have We Learned and Where Do We Go from Here?. School Psychology Review, 32(3): 365-383
Gašić-Pavišić, S.Ž. (2004) Mere i programi za prevenciju nasilja u školi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 36, str. 168-187
Hechier, O. (2013) Pedagoško savetovanje - teorija i praksa vaspitnog sredstva. Beograd: Eduka
Jevtić, B. (2015) Retro(per)spektiva (a)socijalizacije. Niš: Filozofski fakultet
Jevtić, B., Knežević-Florić, O. (2011) Izazovi socijalnopedagoške delatnosti - sa hrestomatijom. Niš: Filozofski fakultet
Jurić, V. (2004) Metodika rada školskog pedagoga. Zagreb: Školska knjiga
Krneta, D., Šević, A. (2015) Rana problematična ponašanja - osnova za predikciju asocijalnog ponašanja. Istraživanja u pedagogiji, vol. 5, br. 1, str. 1-12
Langelier, A.C. (2005) Mood Management: A Cognitive Behavioral Skills Building Program for Adolescents. Vistas Online - American Counseling Association, pp. 79-82. American Counseling Association. Retrived Novembar 14 2017 from WWW: https://www.coun-seling.org/docs/default-source/vistas/vistas_2005_vistas05-art16.pdf?sfvrsn=72b6752f_12
Mandić, P. (1986) Savjetodavni vaspitni rad. Sarajevo: ZUNS
Marković, M.R. (2017) Prevencija vršnjačkog nasilja u školskoj praksi - pregled mera i aktivnosti. Nastava i vaspitanje, vol. 66, br. 1, str. 157-168
Mearns, D., Thorne, B. (2009) Savjetovanje usmjereno na osobu. Jastrebarsko: Naklada Slap
Mikanović, B.R., Maran, M.M. (2016) Neformalno nasilje u srednjoj školi. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 5, br. 9, str. 65-81
Olweus, D. (1994) Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35(7): 1171-1190
Olweus, D. (2005) A useful evaluation design, and effects of the Olweus Bullying Prevention Program. Psychology, Crime & Law, 11(4): 389-402
Ovčareva, R.V. (1996) Psiholog i pedagog u školi: priručnik za školskog psihologa. Beograd: Učiteljski fakultet
Popadić, D. (2009) Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju
Rigby, K. (2011) What can schools do about cases of bullying?. Pastoral Care in Education, 29(4): 273-285
Simić, M. (2012) Uloga pedagoga i nastavnika u školskom vaspitno-obrazovnom sistemu. Baština, br. 32, str. 197-207
Smith, P.K. (2013) Bullying escolar. Sociologia, Problemas e Práticas, 2013(71):
Smith, R., Talamelli, L., Cowie, H., Naylor, P., Chauhan, P. (2004) Profiles of non-victims, escaped victims, continuing victims and new victims of school bullying. British Journal of Educational Psychology, 74, str. 565-581
Suzić, N. (2005) Pedagogija za 21. vijek. Banja Luka: TT centar
Trnavac, N. (1993) Pedagog u školi. Beograd: Učiteljski fakultet
UNICEF (2017) Nasilje prema deci u Srbiji - determinante, faktori i intervencije - nacionalni izveštaj. Srbija, Retrived April 22 2018 from WWW: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2017/09/Nasilje_pre-ma_deci_u_Srbiji_Nacionalni_izvestaj.pdf
Vasilev, S. (2005) Dijagnostička pedagogija. Beograd: Elit Medica
Vulić, P.A., Lončarević, I. (2016) Školski uspjeh i mentalno zdravlje: Od relacija do intervencija. Napredak, 157(3): 301-324
Vulić, P.A., Bartolić, B. (2006) Skala agresivnosti - SNOP. etrived Novembar 11 2017 from WWW: http://www.unizd.hr/Portals/12/Nastavni-ci/Anita%20Vuli%C4%87-Prtori%C4%87/Znanstveni%20rado-vi/37.%20SNOP%20-%20opis%20skale.pdf
Zuković, S. (2017) Savetodavni rad u institucijama vaspitanja i obrazovanja - teorijski i praktični aspekti. Novi Sad: Filozofski fakultet
Zuković, S.N. (2017) Karakteristike i ključni faktori efikasnog savetodavnog rada. Zbornik Odseka za pedagogiju, 25: 99-113