Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 5 od 126  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2019, vol. 32, br. 4, str. 119-132
jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljeno: 03/06/2020
doi: 10.5937/inovacije1904119S
Creative Commons License 4.0
Osnovni principi škole sporta u radu sa decom mlađeg osnovnoškolskog uzrasta
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Cilj rada je da se sagledaju i analiziraju osnovni principi rada škole sporta kroz analizu modela rada škole fudbala, te da se na toj osnovi izvedu moguće implikacije za nastavu fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole. U pedagoškoj literaturi ističe se značaj sporta za formiranje zdravih, svestranih ličnosti dece i mladih poželjnih psihosocijalnih kompetencija, koji će razvijanjem i manifestovanjem stvaralačkih i ljudskih potencijala moći da ispolje svoje biološke, sociološke i psihološke potrebe za igrom i druženjem. S tim u vezi, kritički se tumači izostanak angažovanja pojedinih škola/učitelja u okviru vannastavnih aktivnosti učenika nižih razreda osnovne škole, odnosno društva u celini, kao i izostajanje sistemske pomoći i podrške za prevazilaženje takvog stanja. Kao odgovor na to javlja se sve više škola sporta koje pohađa veliki procenat učenika uzrasta od sedam do jedanaest godina. Imajući u vidu da je sport veoma važan u izgrađivanju celovite dečje ličnosti, otvara se pitanje kvaliteta pedagoškog rada škola sporta sa decom mlađeg osnovnoškolskog uzrasta.

Ključne reči

nastava fizičkog vaspitanja; učenik; sport; škola sporta; škola fudbala

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Aleksić, V., Janković, A. (2006). Fudbal: istorija - teorija - metodika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Boženko, A. (1986). Rad sa mlađim uzrasnim kategorijama u fudbalu. Beograd: Sportska knjiga
Branković, D., Martinović, D., Miletić, V. i Rajković, Ž. (2018). Stavovi učenika mlađeg školskog uzrasta o načinu korišćenja slobodnog vremena i boravku u prirodi. Inovacije u nastavi. XXXI (2), 22-28. DOI: 10.5937/inovacije1802022B
Branković, S. (2010). Institucionalno-organizaciona osnova i rezultati otvorene škole fudbala (magistarski rad). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Cox, R. (2005). Psihologija sporta - koncepti i primjene (prevod sa engleskog jezika knjige Sports Psychology, Concepts and Application Fourth edition; prevodioci: Marija Peranović, Višnja Škevin). Jastrebarsko: Naklada Slap
Gajić, V. (1971). Fudbal. Zrenjanin: Viša pedagoška škola
Janković, A., Jelušić, V., Leontijević, B. (2010). Godišnja dinamika razvoja motoričkih sposobnosti polaznika škole fudbala DIF. Fizička kultura. 64 (1), 26-34. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Janković, I. (2012). Iskustva i perspektive dečjeg fudbala u Srbiji. Fudbalski kod. 1 (2), 6-11
Lazarević, Lj. (1995). Psihološke osnove fizičke kulture (drugo izdanje). Beograd: Fakultet fizičke kulture
Milić, S. (2006). Planiranje i organizacija obučavanja mlađih uzrasnih kategorija u fudbalu (diplomski rad). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Miljković, D. (2003). Škola fudbala - II deo. Kruševac: Društvo ljubitelja starina i umetnosti
Nedeljković, A. (2012). Razvoj motoričkih sposobnosti kod mladih fudbalera. Fudbalski kod. 1 (2), 12-17
Orlick, T. (1999). Mentalni trening za sportaše (prrevod sa engleskog jezika knjige In pursuit of Excellence; prevodilac Mirela Malović). Zagreb: Gopal
Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2006). Beograd: Službeni glasnik RS, br. 62/03, 64/03 -ispravka, 58/04 i 62/04 -ispravka i 101/05 -dr. zakon
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (2018). Beograd: Službeni glasnik, br. 81/17, 48/18
Radisavljević Janić, S., Milanović, I. (2019). Fizičko vaspitanje u Republici Srbiji. Fizička kultura. 73 (1), 61-71. DOI: 10.5937/fizkul1901061R
Radosav, R., Molnar, S. (2012). Organizacija i rad škola fudbala. Fudbalski kod. 1 (3), 7-18
Radović, V. Ž. (2013). O nastavim metodama: izabrani radovi. Beograd: Učiteljski fakultet
Ropret, R. (2018). Dečiji sport u nacionalnim dokumentima -između prava i potreba deteta i uređenja sporta po meri odraslih. Fizička kultura. 72 (2), 134-150. DOI: 10.5937/fizkul1901134R
Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2012). Beograd: Službeni glasnik RS, br. 2017/12
Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2009-2013. godine i Akcionog plana za njenu primenu (2008). Beograd: Službeni glasnik RS, br. 110/08
Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu (2015). Beograd: Službeni glasnik RS, br. 1/15
Stamatović, M., Šekeljić, G., Marković, Ž. (2013). Ishodi nastave fizičkog vaspitanja u IV razredu osnovne škole u zavisnosti od organizacije nastave. U: Nikolić, R. (ur). Zbornik radova Učiteljskog fakulteta (237-248). Užice: Učiteljski fakultet u Užicu, Univerzitet u Kragujevcu
Šekeljić, G., Stamatović, M. (2018). Obim i intenzitet motorne aktivnosti na časovima fizičkog vaspitanja. Inovacije u nastavi. XXXI (2), 29-40. DOI: 10.5937/inovacije1802029S
The Open Fun Football Schools. Posećeno 1. 7. 2019. godine na: https://ccpa.eu/programs/open-fun-footballschools
Uredba o nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti do 2020. godine (2010). Beograd: Službeni glasnik RS, br. 11/10
Vasković, P. (2008). Pedagoško-metodički rad i društvena funkcija fudbalske škole (diplomski rad). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Vesković, A. (2012). Komunikacija i konflikti u odnosima trenera i igrača. Fudbalski kod. 1 (1), 68-75
Vilotijević, M. (2000). Didaktika 3: organizacija nastave. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva - Učiteljski fakultet
Višnjić, D., Martinović, D. (2005). Metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: BIGZ