Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15
članak: 10 od 88  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2017, vol. 56, br. 75, str. 275-293
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 13/10/2017
doi: 10.5937/zrpfni1775275D
Creative Commons License 4.0
Promenjene okolnosti i ponovno pregovaranje u ugovorima o stranim investicijama
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: dusandubajic90@gmail.com

Projekat

Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak

Strani investitori, bili oni i moćne multinacionalne kompanije , suočavaju se sa značajnim rizicima po sigurnost svog kapitala uvek kada investiraju u inostranstvu. Postoji više načina za alokaciju i ublažavanje tih rizika, a jedan od mogućih je zaključenje dugoročnih ugovora o investiranju sa vladom države prijema investicije, tzv. dijagonalnih sporazuma. Dijagonalni sporazumi imaju značaj instrumenta alokacije investicionih rizika, pri čemu njihov učinak može biti umanjen. Konkretno, u postupku realizacije strane investicije, na pozicije ugovornih strana deluju promenljive ekonomske, političke, socijalne i druge okolnosti. Dejstvo tih okolnosti je toliko izraženo da dovodi u pitanje celishodnost ostanka pri ugovoru, kako za stranog investitora tako i za državu prijema investicije. Nemogućnost ugovornih strana da na prihvatljiv način amortizuju promene okolnosti tokom realizacije ugovora generiše konflikt koji dovodi u pitanje opstanak ugovora i investicije, uz nagoveštavanje budućeg sudskog ili arbitražnog spora. Instrument esencijalnog značaja za opstanak ugovora između stranog investitora i države prijema investicije je reviziona klauzula ili klauzula ponovnog pregovaranja (eng. renegotiation clause). Aktiviranjem revizione klauzule pokreću se ponovni pregovori između stranog investitora i države prijema investicije. U ovom radu pažnja je posvećena okolnostima koje pokreću ponovne pregovore, obavezama ugovornih strana tokom ponovnih pregovora, kao i rezultatima ponovnih pregovora.

Ključne reči

Reference

*** (1989) ICC arbitration case. No. 6281
*** (1975) ICC award. No. 2291
*** The role of contract drafters and arbitrators. Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 36. 1347-1383
Berger, K. (2003) Renegotiation and adaptation of international investment contracts
Bernardini, P. (2008) Stabilization and adaptation in oil and gas investments. Journal of World Energy Law & Business, 1(1): 98-112
Burgstaller, M. (2010) The Future of Bilateral Investment Treaties of EU Member States. u: Bungenberg, Marc; Griebel, Joern; Hindelang, Steffen [ur.] International Investment Law and EU Law, Berlin-Heidelberg: Springer Nature, str. 55-77
Cvetković, P. (2015) Pravo javno privatnih partnerstava. Niš: Pravni fakultet
Ćirić, A., Cvetković, P. (2010) Princip dobre vere u pravu Svetske trgovinske organizacije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 55, str. 29-46
Ćirić, A., Cvetković, P. (2016) Načelo pune zaštite i sigurnosti strane investicije. Pravo i privreda, vol. 54, br. 7-9, str. 163-177
Ćirić, A.Lj., Cvetković, P.N. (2014) Karakteristike pravnog režima stranih direktnih investicija u pravu EU. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 679-696
Ćirić, A.Lj., Đurović, R. (2005) Medjunarodno trgovinsko pravo - posebni deo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Dolzer, R., Schreuer, C. (2013) Principles of International Investment Law. Oxford University Press
Ewing, K.A., Weller, M. (2014) Climate change and environmental law. u: Sullivan T.F.P. [ur.] Environmental Law Handbook, Bernan Press, 22. Ed. 695-750
Gotanda, J. (2003) Renegotiation and Adaptation Clauses in International Investment Contracts, Revisited. Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 36. 1461-1473
Griffin, T., Daggatt, R. (1990) The global negotiator. Harper Collins Publishers
Guasch, J.L. (2004) Granting and renegotiation infrastructure concessions: Doing it right. Washington D.C: World Bank
Holden, R., Malani, A. (2014) Renegotiation Design by Contract. University of Chicago Law Review, Vol. 81. 151-178
Johnson, L., Volkov, O. (2013) Investor-State Contracts, Host-State Commitments and the Myth of Stability in International Law. American Review of International Arbitration, Vol. 24. No. 3. 361-415
Klee, L. (2015) International construction contract law. John Wiley & Sons
Lo, V.I., Tian, X. (2009) Law for foreign business and investment in China. London-New York: Taylor & Francis
Mckendrick, E. (1995) The regulation of long-term contracts in English law. u: Beatson J.; Friedmann D. [ur.] Good faith and fault in contract law, Oxford: Clarendon Press, 305-333
Montt, S. (2009) State liability in investment treaty arbitration: Global constitutional and administrative law in the BIT generation. Oxford-Portland, Oregon: Hart Publishing
Muthucumaraswamy, S. (2010) The international law on foreign investment. Cambridge: Cambridge University Press
Nakhle, C. (2008) Petroleum taxation: Sharing the oil wealth: A study of petroleum taxation yesterday, today and tomorrow. London-New York: Taylor & Francis
Panizzon, M. (2006) Good faith in the jurisprudence of the WTO: The protection of legitimate expectations, good faith interpretation and fair dispute settlement. Oxford-Portland, Oregon: Hart Publishing and Schulthess
Peter, W. (1995) Arbitration and Renegotiation in International Investment Agreements. The Hague - Boston - London: Kluwer Law International
Salacuse, J. (1991) Making global deals: Negotiating in the international marketplace. Boston: Houghton Mifflin
Sornarajah, M. (2015) Resistance and Change in the International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Thomas, J.M. (1999) Good faith in contracting: A sceptical view. u: Forte A.D.M. [ur.] Good Faith in Contract and Property, Oxford-Portland, Oregon: Hart Publishing, 63-76
UNCTC (1988) Proposed text of the Draft Code on transnational corporations. E/1988/39/Add.1
Wells, L.T., Ahmed, R. (2007) Making foreign investment safe. Oxford: Oxford University Press
Whish, R. (2003) Competition law. Oxford: Oxford University Press