Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 14  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 34, br. 10-12, str. 49-58
Regulisanje ugovora o građenju u nekim zemljama Evropske unije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresamarija.stankovic.batocina@gmail.com
Sažetak
Ugovori o građenju se razlikuju od države do države. To ima više različitih faktora, zavisno od pravnog sistema na kome počiva pravo države članice EU. Kako su opšte prihvaćena dva sistema u državama članicama Evropske unije, rimsko kontinentalni i anglosaksonski sistem tako se i forme ugovora razlikuju. A ako se pogleda forma ugovora u rimsko kontinentalnom sistemu, koji delimo na pandektni sistem i institucionalni sistem i tu možemo videti razna odstupanja od formi za ugovor o građenju. Za Skandinaviju ima sve više uporišta da je ona pravni sistem za sebe, neka vrsta mešavine između common law i kontinentalnog sistema. Autor će u radu prikazati pravno regulisanje ugovora o građenju i kako je normirano u nekim zakonodavstvima Evropske unije. Da li je ugovor o građenju samostalni imenovani ugovor ili se koristi analogija preko ugovora o delu i posebnih zakona.
Reference
*** (1942) Lege urbanistica (tra parentesi gli articoli della legge n.765 1967.). Lege 17 agosto, n.1150
*** (2013) Zakon o gradnji. Narodne Novine, br. 153
*** Il Codice civilo Italiano: Delle obbligazioni: Dei singoli contratti: Dell’appalto. LIBRO QUARTO, Titolo III, (artt. 1470-1986), Capo VII, art. 1655
*** O obligacijama i ugovoru o građenju u francuskom građanskom zakoniku. na: https://www.mayerbrown.com/files/Publication/dfa577b7-4efe-4725-86dc-b4202a827f39/Presentation/PublicationAttachment/b467c383-380f-471c-8247-bec62661d51b/Dec2016-A-French-Revolution-for-Constructi
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ + Sl. list SRJ + Sl. list SCG, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2009-2014) Zakon o planiranju i izgradnji. Sl. glasnik RS, br. 72/09, 81/09-isp. 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14
Stanković, M. (2018) Odgovornost investitora i izvođača radova za štetu proisteklu iz ugovora o građenju. Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, doktorska disertacija
Stanković, M., Stanković, M., Borenović, D. (2017) Implementacija i primena pariskog sporazuma u nacionalnim zakonodavstvima članica Evropske unije i u Republici Srbiji. Ecologica, 86, god XXIV, str. 271
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka