Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 67, br. 5, str. 146-166
Pravni okviri delatnosti OEBS-a u sferi vojne i političke dimenzije bezbednosti u Republici Srbiji
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za međunarodnu vojnu saradnju

e-adresamarko.mojasevic@mod.gov.rs
Ključne reči: OEBS; Srbija; ugovori; sporazumi; bezbednost; vojna i politička saradnja
Sažetak
Prestanak hladnog rata koji je obeležio drugu polovinu 20. veka u neposrednoj je vezi sa raspadom Sovjetskog Saveza i drugih socijalističkih država koje su pripadale vojnom paktu poznatijem kao Varšavski ugovor. Kriza realnog socializma zahvatila je i SFRJ koja je bila izvan blokovski podeljene Evrope. Najosetljivije područje u kojem se pojavljuju prvi tragovi krize predstavlja sektor bezbednosti i bezbednosnih službi, kako na nivou civilnih, tako i vojnih. Izražene političke i vojne promene dovele su do izgradnje nove bezbednosne koncepcije u Evropi. Organizacija koja svojom delatnošću doprinosi uspostavljanju i održavanju potrebnog nivoa bezbednosti u evropskim državama jeste OEBS. Ova organizacija je u potpunosti promenila svoju ulogu u uslovima evrointegracionih procesa, a posebno ulaska istočnoevropskih država u Evropsku uniju. S druge strane, naša država se nalazi u pristupnoj fazi na putu učlanjenja u Evropsku uniju, što se dobrim delom odražava na njen odnos sa evropskim institucijama i organizacijama u bezbednosnoj sferi. Stoga jedno od nezaobilaznih pitanja predstavlja delatnost OEBS-a na polju vojne i političke dimenzije bezbednosti u Republici Srbiji. Raspad Istočnog bloka bitno je uticao na to da nekada suprotstavljeni interesi članica OEBS-a postaju zajednički radi pružanja odlučnog odgovora novim rizicima, pretnjama i izazovima. Srbija, kao zemlja koja se ubrzano kreće prema Evropskoj uniji, posvećena je saradnji sa OEBS-om, posebno kada je reč o procesu reformi i postizanju visokih demokratskih standarda u svim sferama u društvu. Ona to čini kroz partnerski odnos i uspešnu saradnju, u prvom redu sa dve misije OEBS-a na svojoj teritoriji - Misijom OEBS-a u Srbiji i Misijom OEBS-a na Kosovu, ali i sa drugim misijama u regionu. Polazeći od činjenice da razmatranje bezbednosne problematike zahteva multidisciplinaran pristup, autori su pristupili proučavanju dostupnih međunarodnih i regionalnih pravnih instrumenata u ovoj oblasti. U radu će biti obuhvaćeni i politički sporazumi koji predstavljaju okvire u obavljanju delatnosti OEBS-a u Evropi. Otuda je od izuzetne važnosti da se ukaže na njihove osnovne elemente, opšti i konkretan značaj na polju uspostavljanja i održavanja potrebnog nivoa saradnje na relaciji OEBS-Srbija.
Reference
*** Bečki dokument iz 1999. član 44.1-46.2, član 79-106, član 108-137, član 142-147
*** (2004) Odluka Foruma za bezbedonosnu saradnju. OEBS, broj 7/04 od 24. novembra
*** (2005) Odluka o kriterijumima za izdavanje dozvola za izvoz naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene. Službeni list SCG, br. 11
*** (2009) Strategija odbrane Republike Srbije. Beograd
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Beograd
Aćimović, L. (2000) OEBS na početku XXI veka - mesto, uloga i dometi. Međunarodni problemi, vol. 52, br. 3, str. 179-196
Costanzo, R. Personal representative of the OSCE chairman in Office for article IV, annex 1/B: Dayton peace accords, presentation on the sub-regional arms control. u: Meeting of the Permanent Working Group of the Sub-Regional Consultative Commission, Vienna, 21 -24 February, Brigadier General, Article IV- Annex 1/B, Dayton Peace Accords
Dimitrijević, V., Paunović, M., Đerić, V. (1997) Ljudska prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, 1997
Rookke, E.J. (1996) Strateška procena. Institut za nacionalne strateške studije SAD, Liutenant General
Trapara, V. (2011) Uloga OEBS operacija na terenu u zemljama u tranziciji. Međunarodni problemi, vol. 63, br. 1, str. 99-125
Verifikacioni centar UMVS Ministarstva odbrane Republike Srbije Godišnje informacije o vojnim snagama Republike Srbije koje su razmenjene sa članicama OEBS u periodu od 2001. do 2011. godine
Vlada Republike Srbije-Kancelarija za Evropske integracije (2011) Odgovori na Upitnik Evropske komisije - Spoljna, bezbedonosna i odbrambena politika. Poglavlje 31, pitanje broj 27, Izvor: http://www.seio.gov.rs/dokumenta/nacionalna-dokumenta.165.html (pristup sajtu 27.07.2011)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1505146J
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka