Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 10 od 48  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2016, vol. 29, br. 4, str. 123-139
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/02/2017
doi: 10.5937/inovacije1604123O
Univerzitetski nastavnici u tranziciji ka održivom razvoju - jedan koncept i brojna pitanja
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: violeta.orlovic@f.bg.ac.rs

Sažetak

Ideje o odgovornosti univerzitetskog obrazovanja i nastavnika u tranziciji društva ka održivosti kao idealu utkanom u okvir za budućnost 'posle 2015' služe i kao vodilje u koncipiranju strategija za integrisanje održivosti u univerzitet, sa direktnim implikacijama na pristup nastavi. Slika o osvešćenim i aktivnim građanima budućnosti projektuje se i na ovom platnu - na zahteve za refleksivnim i inovativnim nastavnicima. Istovremeno, kako govore istraživanja i praksa, ovi zahtevi inspirišu i zbunjuju. Između vlastitog poimanja održivosti i pojačanih zahteva za reformulisanjem odnosa među svim akterima i elementima u nastavi, nastavnici su suočeni sa brojnim pitanjima koja se u većini slučajeva svode na kako, ali još uvek neretko i na pitanja šta, pa i zašto. U radu su predstavljeni aktuelni trendovi i strategije primene koncepta održivosti na univerzitetu. Analiziraju se relevantna literatura i rezultati istraživanja, uključujući i empirijske nalaze autora, na uzorku nastavnika Univerziteta u Beogradu. Među rezultatima istraživanja, preduzetog sa ciljem da se sagledaju lične definicije održivog razvoja koje su dali univerzitetski nastavnici, izdvaja se povezanost između zastupljenosti sadržaja i principa održivog razvoja u inicijalnom obrazovanju nastavnika i integracije ovih pitanja u predmete koje oni danas kreiraju. Takođe se uočava relacija između oskudnog iskustva nastavnika po pitanju obrazovanja za održivi razvoj i uskosti određenja ovog koncepta. Rezultati ovog i drugih navođenih istraživanja jasno upućuju na potrebu da se kreira i sprovede program profesionalnog usavršavanja nastavnika Univerziteta u Beogradu za primenu koncepta održivog razvoja.

Ključne reči

Reference

Brookfield, S.D. (2013) Powerful Techniques for Teaching Adults. San Francisco: Jossey-Bass
Cortese, A. (2003) The critical role of higher education in creating a sustainable future. Planning for Higher Education, 31 (3), 15-22
Dyment, J.E., Hill, A. (2015) You mean I have to teach sustainability too?, Initial teacher education students perspectives on the sustainability cross-curriculum priority. Australian Journal of Teacher Education, 40
Filho, L.W. (2009) Sustainability at Universities - Opportunities, Challenges and Trends. Frankfurt am Main: Peter Lang
Filho, L.W., i dr. (2015) Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level. Switzerland: Springer International Publishing
Filho, W.L., Manolas, E., Pace, P. (2015) The future we want. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(1): 112-129
Howard, P. (2012) Who will teach the teachers? Reorienting teacher education for the values of sustainability. u: Battels K.A., Parker K.A. [ur.] Teaching Sustainability: Teaching Sustainably, Sterling, Virginia: Stylus, 150-159
Jensen, J. (2014) Learning outcomes for sustainability in the humanities. u: Boring W.P., Forbes W. [ur.] Teaching Sustainability, Nacogdoches: Stephen Austin State University Press, 23-38
Milutinović, S., Nikolić, V. (2014) Rethinking higher education for sustainable development in Serbia: an assessment of Copernicus charter principles in current higher education practice. Journal of Cleaner Production, 62 (2014); 107-113
Moore, J. (2005) Barriers and pathways to creating sustainability education programs: policy, rhetoric and reality. Environmental Education Research, 11(5): 537-555
Orlović-Lovren, V., Maruna, M., Crnčević, T. (2016) Contributing towards more sustainable cities: Learning through collaboration. u: Filho L.W., Brandli L. [ur.] Engaging Stakeholders in Education for Sustainable Development at University Level, Switzerland: World Sustainability Series: Springer International Publishing, 33-44, DOI 10.1007/978-3-319-26734-0_3
Orlović-Lovren, V. (2017) Promoting sustainability in institutions of higher education: The perspective of university teachers. u: Filho L.W., Azeiteiro U.M., Alves F., Molthan-Hill P. [ur.] Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education, Switzerland: Springer International Publishing, 4, (u štampi)
Orr, D. (2004) Earth in Mind. Washington/Covelo/London: Island Press
Pavlović, V. (2011) Univerzitet i održivi razvoj. Beograd: Fakultet političkih nauka
Riccaboni, A., Trovarelli, F. (2015) Transition towards sustainable development: The role of universities. u: Filho L.W., et al. [ur.] Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level: Making the Links, Switzerland: Springer International Publishing, 293-306
Santone, S., Saunders, S., Seguin, C. (2013) Education for sustainability: A transformative paradigm for teacher education. Creative change - Educational solutions, Retrieved July 15, 2016 from www: http://www. creativechange.net
Savelyeva, T. (2012) Escaping the structural trap of sustainability in academia through global learning environments. u: Battels K.A., Parker K.A. [ur.] Teaching Sustainability: Teaching Sustainably, Sterling, Virginia: Stylus, 229-237
Thomas, I. (2009) Critical Thinking, Transformative Learning, Sustainable Education, and Problem-Based Learning in Universities. Journal of Transformative Education, 7(3): 245-264
UN (2015) Agenda za održivi razvoj do 2030. Pristupljeno 10. jula 2016. godine na: https://sustainabledevelopment.un.org
UNESCO (2005) Guidelines and recommendations for reorienting teacher education to address sustainability
UNESCO (2009) Learning for a sustainable world: Review of contexts and structures for education for sustainable development. Retrieved June 20, 2016. from www: www.unesco.org
UNESCO (2014) Aichi-Nagoya declaration on education for sustainable development
van Poeck, K., vandenabeele Joke (2014) Education as a response to sustainability issues. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 5(2): 221-236
Vincent, S., i dr. (2015) Interdisciplinary environmental and sustainability education and research: Institutes and centers at U.S. research universities. u: Filho L.W., et al. [ur.] Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level, Switzerland: Springer International Publishing, 275-292
White, R.M. (2015) Who am I? The role(s) of an academic at a sustainable university. u: Filho L.W., et al. [ur.] Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level: Making the Links, Switzerland: Springer International Publishing, 675-686