Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Poslovna ekonomija
2011, vol. 5, br. 2, str. 33-58
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/02/2012
Likvidnost poslovnih banaka u Srbiji
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: milenko.dzeletovic@gmail.com, suzana.kolar@yahoo.com, milosevicm1@gmail.com

Sažetak

Poslovne banke u tržišnoj ekonomiji moraju permanentno obezbeđivati likvidnost svog poslovanja. Održavanje likvidnosti smatra se osnovnom pretpostavkom za održivost poslovnih banaka na finansijskom tržištu. Stoga je predmet ovog rada analiza likvidnosti poslovnih banaka, a kao osnovni problem nameće se analiza likvidnosti poslovnih banaka u Srbiji. U radu se oslanjamo na analize već objavljenih empirijskih istraživanja domaćih i stranih autora koje u kombinaciji sa analitičkim pristupom treba da nam ukažu na značaj obezbeđenja kontinuirane likvidnosti u poslovanju banaka. U prvom delu rada dat je kratak uvod u sam pojam likvidnosti. Drugi deo rada posvećen je rezervama likvidnosti. Treći deo sagledava poziciju likvidnosti poslovnih banaka u Srbiji i daje analizu njihovih bilansa. U četvrtom delu predstavljena su dva metoda za procenu likvidnosti poslovnih banaka i detaljno je analizirana likvidnost poslovnih banaka u Srbiji. Ukazano je i na nekoliko uočenih problema koji su vidljivi iz izvršene analize. U petom delu rada akcenat je stavljen na upravljanje likvidnošću i merama NBS. Na kraju rada nalazi se zaključak o poziciji likvidnosti poslovnih banaka u Srbiji.

Ključne reči

likvidnost poslovnih banaka u Srbiji; upravljanje likvidnošću

Reference

*** (2010) Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije. Službeni glasnik RS, br. 12
*** (2008) Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti. Službeni glasnik RS, br. 52
*** (2003-2005) Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama. Službeni glasnik RS, br. 72/03 i 61/05
Ćirović, M. (2007) Bankarstvo. Beograd: Naučno društvo Srbije, treće izdanje
Dziobek, C., Kim, H.J., Martson, D. (2000) Toward a framework for systemic liquidity policy. IMF Working Paper, 34
Hadžić, M. (2009) Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum
Hoggarth, G., Saporta, V. (2001) Costs of banking system instability: Some empirical evidence. Financial Stability Review Bank of England, issue 10, article 5, June
Kalezić, Z. (2006) Empirijsko istraživanje uticaja obavezne rezerve na osnovne finansijske varijable u Crnoj Gori. Podgorica: Centralna Banka Crne Gore - Sektor za istraživanja i statistiku, Radna studija br. 9
Kashyap, A.K., Stein, J.C. (2000) What do a million observations of banks say about the transmission of monetary policy?. American ER 90-3
Kashyap, A.K., Stein, J.C. (2004) Cyclical implications of the Basel II capital standards economic perspectives. Chicago: Federal Reserve Bank
Kishan, R.P., Opiela, T.P. (2000) Bank size, bank capital and the bank lending channel. Journal of Money, Credit and Banking, 32
Lakić, S. (2010) Monetarno upravljanje i kontrola u uslovima neizvjesnosti i krize. Montenegrin Journal of Economics, No 11, vol. VI 36., maj
Large, S.A. (2004) Why we should worry about liquidity. Financial Times, 11 November
Matić, V. (2008) Rizik likvidnosti. Bankarstvo, vol. 37, br. 5-6, str. 76-77
Narodna banka Srbije (2010) Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu
Radonjić, S. Rezerve u funkciji sigurnosti i likvidnosti preduzeća i banaka. u: rad je deo istraživanja na projektu Srbija i Evropa-ekonomske analize i prognoze
Repullo, R. (2003) Liquidity, risk taking and the lender of last resort. Madrid: CEMFI
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data Status
Saunders, A. (2000) Financial Institutions Management - A modern perspective. Boston: Irwin McGraw-Hill
Škarić, J.K. Finansijski izveštaji kao izvori podataka potrebnih za ocenu boniteta banke. http://www.ekof.bg.ac.rs