Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2013, vol. 61, br. 1, str. 7-20
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/03/2013
doi: 10.5937/vojtehg61-2504
Nove formule podešavanja PI regulatora za industrijske procese sa integralnim dejstvom
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

Projekat

Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (MPNTR - 33020)

Sažetak

Definisanjem pravila tangente na Nikvistovoj krivoj u kritičnoj tački nedavno je razvijen novi model Gm(s), sa četiri mjerljiva parametra kritično pojačanje, kritična frekvencija, amplituda kritičnih oscilacija i transportno kašnjenje. Ovaj model je adekvatan reprezentant dinamičkih karakteristika široke klase procesa Gp(s). U ovom radu, korišćenjem tehnike vremenskog i amplitudskog skaliranja modela Gm(s), razvijene su nove formule podešavanja PI regulatora za široku klasu industrijskih procesa sa integralnim dejstvom.

Ključne reči

upravljanje procesima; optimizacija sa ograničenjima; identifikacija procesa; podešavanje; PI regulator

Reference

Åström, K.J., Hägglund, T. (1995) New tuning methods for PID controllers. u: Proc. Rome 3rd European Control Conf., Italy, September, Italy, 2456-2462
Hägglund, T., Åström, K.J. (2002) Revisiting the Ziegler-Nichols tuning rules for PI control. Asian Journal of Control, 4(4): 364-380
Kristiansson, K., Lennartson, B. (2006) Robust Tuning of PI and PID Controllers. IEEE Control Syst. Magazine, 55-69
Matausek, M.R., Sekara, T.B. (2011) PID controller frequency-domain tuning for stable, integrating and unstable processes, including dead-time. Journal of process control, vol. 21, br. 1, str. 17-27
O`Dwyer, A. (2009) Handbook of PI and PID controller tuning rules. London: Imperial College Press
Šekara, T.B., Mataušek, M.R. (2008) Optimalno podešavanje PI regulatora zasnovano na maksimizaciji kombinovanog kriterijuma Jc. u: INFOTEH, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mart, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 7(A-3): 11-14
Šekara, T.B., Mataušek, M.R. (2008) Optimal and robust tuning of the PI controller based on the maximization of the criterion Jc defined by the linear combination of the integral gain and the closed-loop system bandwidth. Electronics, 12(1): 41-45
Šekara, T.B., Mataušek, M.R. (2010) Revisiting the Ziegler-Nichols process dynamics characterization. Journal of Process Control, 20(3): 360-363
Šekara, T.B., Mataušek, M.R. (2010) Novi način klasifikacije procesa u parametarskoj ravni u cilju realizacije inteligentnog upravljanja. u: ETRAN, Donji Milanovac, Donji Milanovac, 54(AU1-1-4)
Šekara, T.B., Mataušek, M.R. (2010) Uporedna analiza relejnog eksperimenta i fazno zaključane petlje za određivanje kritične učestanosti i kritičnog pojačanja procesa. u: INFOTEH, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mart, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 9(A-2): 13-16
Šekara, T.B., Mataušek, M.R. (2010) Comparative analysis of the relay and phase-locked loop experiment used to determine ultimate frequency and ultimate gain. Electronics, 14(2): 77-81
Šekara, T.B., Mataušek, M.R. (2010) Robusna identifikacija procesa primjenom fazno zaključane petlje. u: INFOTEH, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mart, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 10(A-4): 18-21
Šekara, T.B., Mataušek, M.R. (2011) Classification of dynamic processes and PID controller tuning in a parameter plane. Journal of Process Control, 21(4): 620-626
Šekara, T.B., Mataušek, M.R. (2012) PID controller tuning based on the classification of stable integrating and unstable processes in a parameter plane. u: Frontiers in advanced control systems, InTechOpen, Chapter 6 , Serra G.O.L
Ziegler, J.G., Nichols, N.B. (1942) Optimum settings for automatic controllers. Transactions of the ASME, 64: 759-768