Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Journal of Medical Biochemistry
2008, vol. 27, br. 2, str. 139-143
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/10/2008
doi: 10.2478/v10011-008-0006-3
Dileme i kontroverze u tumačenju laboratorijskih nalaza
aCentre for Clinical-Laboratory Diagnostics, Clinical Centre of Montenegro, Podgorica, Montenegro
bClinic of ENT and MFS, Clinical Centre of Montenegro, Podgorica, Montenegro

e-adresa: midpopovic@cg.yu

Sažetak

Koncentracija mnogih supstanci u krvi je dobar odraz fiziološkog stanja pacijenta. Uobičajeno je da dobijeni rezultati predstavljaju stvarnu koncentraciju ispitivane supstance kod pacijenta, odnosno da predstavljaju njegovo fiziološko stanje. Uticaj nekoliko faktora ukazuje da ta pretpostavka nije uvek tačna. Greške zbog analitičkih faktora svode se na najmanju moguću meru primenom kontrole kvaliteta. Takođe, mnogi neanalitički faktori mogu menjati koncentraciju jedne ili više supstanci u uzorku, tako da dobijeni rezultati nisu odraz fiziološkog stanja pacijenta. Rezultati kliničko-biohemijskih određivanja interpretiraju se poređenjem sa referentnim vrednostima, pa se i zaključak donosi metodom poređenja. Da bi taj proces mogao pravilno da se izvede potrebno je da postoje referentne vrednosti za svaki određivani parametar. Ciklične varijacije, fizički napor, stres i drugi faktori imaju značajan uticaj na dobijene vrednosti analiza. Pri tumačenju rezultata te specifičnosti moraju biti uzete u obzir, jer će u protivnom biti protumačene kao patološke, što navodi na pogrešan zaključak. Neadekvatna priprema pacijenta za određenu analizu i nepoštovanje pravila koja se odnose na pripremu i analiziranje uzorka mogu dovesti do drastičnog odstupanja rezultata od stvarne vrednosti. Iz tih razloga pri tumačenju rezultata nastaju određene dileme i kontroverze.

Ključne reči

tumačenje nalaza; preanalitički faktor; tumor markeri; varijacija

Reference

Barth, J.H. (2004) Who is responsible for reference ranges?. Annals of Clinical Biochemistry, 41(6): 429
Benvenuti, M., Legnaioli, M., Melone, F., Taddei, I., Tarquini, B. (1983) Circadian rhythm in prostatic acid phosphatase (PAP): A potential tumor marker rhythm in prostatic cancer (PCa). Chronobiologia, 10(4): 383-6
Casson, J. (2003) A system for routine biochip array analysis, part I: The technology. European Clinical Laboratory, 22 (3): 14-6
Casson, J. (2003) A system for routine biochip array analysis, part II: Application. European Clinical Laboratory, 22 (4): 16-9
Douglas, A.S., Miller, M.H., Reid, D.M., Hutchison, J.D., Porter, R.W., Robins, S.P. (1996) Seasonal differences in biochemical parameters of bone remodelling. J Clin Pathol, 49(4): 284-9
Dufour, D.R. (2003) Sources and control of preanalytical variation. u: Kaplan L.A., Pesca A.J., Kazmiercazak S.C. [ur.] Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation, Mosby, str. 64-82
Dufour, D.R. (2001) Reference values in endocrinology. u: Becker K.L. [ur.] Principles and practice of endocrinology, Philadelphia: Raven-Lippincott, 3, str. 213-19
Dugue, B., Lepponen, E., Grosbeck, R., Benoit, D., Esa, L., Ralph, G. (2001) The driving license examination as a stress model: Effects on blood picture, serum cortisol and the production of interleukins in man. Life Sci, 68(14): 1641-7
Elkins, B.N. (2003) Neoplasia. u: Kaplan L.A., Pesce A.J., Kazmierczak S.C. [ur.] Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation, Mosby, str. 960-71
Fraser, C.G. (1992) Biological variation in clinical chemistry: An update: Collated data, 1988-1991. Arch Pathol Lab Med, 116(9): 916-23
Gamulin, S., Marušić, M., Kovač, Z., i dr., ur. (1998) Patofiziologija. Zagreb: Medicinska naklada
Henry, J.B., i dr. (2001) Clinical diagnosis and management by laboratory methods. Philadelphia: Saundres, 524-78
Howe, F., Sherwood, R. (2003) Targeting the efficacy of breast cancer therapy. European Clinical Laboratory, 22 (5), str. 18-20
Kemp, G.J., Blumsohn, A., Morris, B.W. (1992) Circadian changes in plasma phosphate concentration, urinary phosphate excretion, and cellular phosphate shifts. Clin Chem, 38(3): 400-2
Majkić-Singh, N.T. (2006) Medicinska biohemija. Beograd: Društvo medicinskih biohemičara Srbije
Popović, D. (1998) Referentne vrijednosti osnovnih hematoloških parametara kod trudnica i porodilja. Beograd: Farmaceutski fakultet, Disertacija
Pribilović-Popović, D. (2007) Racionalna laboratorijska dijagnostika i mogućnost neadekvatne primjene analiza. u: Vukotić D.P. [ur.] Asocijalnosti u medicinskoj nauci i praksi, jatrogene greške i previdi, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 52, str. 305-16
Ronkainen, H. (1985) Depressed follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, and prolactin responses to the luteinizing hormone-releasing hormone, thyrotropin-releasing hormone, and metoclopramide test in endurance runners in the hard-training season. Fertil Steril, 44(6): 755-9
Shipkov, T., Chureshky, N. (1995) Tumor markers: An overview. Balkan Journal of Clinical Laboratory, 2 (1), str. 13-17
Solberg, H.E. (1987) Establishment and use of reference values. u: Burtis C.A., Ashwood E.R. [ur.] Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Philadelphia, itd: WB Saunders Co, 197-237
Stansbie, D., Bedley, J.P. (1991) Biochemical consequences of exercise. N Engl J Med, 87-90
Vukotić, D.P. (2000) Etičke kontroverze u medicini. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 41, str. 84-106