Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:48
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:41
članak: 1 od 68  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2019, vol. 12, br. 1, str. 61-76
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/etp1901061V

Creative Commons License 4.0
Analiza sistema finansiranja visokog obrazovanja u Srbiji i EU
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Kikinda

e-adresa: varadjaninv@yahoo.com

Sažetak

Nepouzdane informacije o odlikama sistema finansiranja visokog obrazovanja i naučno-istraživačke delatnosti u Srbiji ukazuju na složenost problematike. Ovakvo stanje onemogućava kvalitetnu evaluaciju postojećih sistemskih rešenja i implementaciju novih. Ukazujući na značaj ekonomije obrazovanja, u radu su prikazani izvori finansiranja u različitim obrazovnim sistemima namenjenih za pokrivanje rashoda visokoobrazovnih ustanova. Poslednjih godina, u zemlјama EU finansijska politika prema visokoobrazovnim ustanovama se menjala. U skladu sa tim promenama u radu analiziramo trendove razvoja finansiranja visokog obrazovanja, nove izvore finansiranja i percepciju visokoobrazovnih ustanova o složenosti novih izvora finansiranja. Takođe je dat pregled pojedinih karakteristika modela finansiranja i drugih specifičnosti sistema finansiranja visokog obrazovanja u Srbiji i zemlјama EU.

Ključne reči

Reference

*** (2002) Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta. Službeni glasnik RS, br. 15
*** (1995/2004) Uredba o merilima za utvrđivanje visine troškova studija na višim školama čiji je osnivač Republika. Službeni glasnik RS, br.10/; 100
*** World University Rankings. (01, april 2019), Preuzeto sa: http://www.university-list.net/rank.htm
*** (2006) Delivering on the Modernisation Agenda for Universities: Education, Research and Innovation. Brussels, COM, 208 final, (2015, Januar 17), Preuzeto sa: http://www.tempus.ac.rs/uploads/documents/EC%20modernization% 20agenda%20for%20universities%202006.pdf
Branković, N. (2012) Upisna politika i sistem finansiranja visokog obrazovanja u BiH. Banja Luka: Gea Centar za istraživanje i studije, Preuzeto sa: https://www.gea.ba/upisna-politika-i-sistem-finansiranjavisokog-obrazovanja-u-bih
Estermann, T., Bennetot, P.E. (2011) Sustainable Universities II: European universities diversifying income streams. European University Association, Preuzeto sa: https://eua.eu/resources/publications/405:financially-sustainableuniversities-ii-european-universities-diversifying-income-streams.html
European University Association (2019) EUA's Public Funding Observatory 2012. 30, mart, Preuzeto sa https://eua.eu/resources/publications/713:eua%E2%80%99s-publicfunding-observatory-2012.html
European University Association (2019) EUA's Public Funding Observatory 2016. 05, april , Preuzeto sa: https://eua.eu/component/publications/publications/79-report/717eua-public-funding-observatory-2016.html
European University Association (2019) EUA's Public Funding Observatory 2017. 05, april, Preuzeto sa: https://eua.eu/resources/publications/718:eua-public-fundingobservatory-2017.html
Jongbloed, B., Vossensteyn, H. (2001) Keeping up Performances: An international survey of performance-based funding in higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, 127-145, Preuzeto sa: https://www.researchgate.net/publication/249001981_Keeping_Up_Per formances_An_International_Survey_of_Performance-Based_Funding_In_Higher_Education
Karavidić, S. (2006) Menadžment obrazovanja. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
OECD iLibrary Indicator C2: What proportion of national wealth is spent on educational institutions?. u: Education at a Glance 2018, 2: 258-268, https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en
OECD iLibrary Indicator C3: How much public and private investment on educational institutions is there?. u: Education at a Glance 2018, Preuzeto sa:https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en
Pere, E., Minxhozi, L. (2011) Financing Albanian higher education: Growth between the public and private sectors. European Journal of Higher Education, Economic Faculty, European University of Tirana, Albania, Routledge, Preuzeto sa: https://www.researchgate.net/publication/233124149_Financing_Alba nian_higher_education_growth_between_the_public_and_
Sindikat visokog obrazovanja Srbije (2019) (2019, April 02), Preuzeto sa: http://www.svos.org.rs/pdfs/finansiranje-vo-i-evropski-put-srbijecyr.pdf
Turajlić, S. (2007) Savremene tendencije u finansiranju visokog obrazovanja. u: XIII skup Trendovi razvoja - Akreditacija bolonjskih studija, 22-26
Vukasović, M., Babin, M., Ivošević, V., Lažetić, P., Miklavič, K. (2009) Finansiranje visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi - Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Srbija. Beograd: Centar za obrazovne politike